Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1256. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2018, stran 3363.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je občinski svet na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Loški Potok za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0052/2017-03
Hrib - Loški Potok, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Zaključni račun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.320.786
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.963.610
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.699.276
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.546.313
703 Davki na premoženje 
71.632
704 Domači davki na blago in storitve 
73.985
706 Drugi davki
7.346
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
264.334
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 
187.222
711 Takse in pristojbine 
948
712 Globe in druge denarne kazni 
1.060
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
3.086
714 Drugi nedavčni prihodki 
72.018
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
19.210
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev
19.210
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
337.966
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
337.966
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.478.631
40
TEKOČI ODHODKI 
632.137
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
165.921
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
27.697
402 Izdatki za blago in storitve 
437.683
403 Plačila domačih obresti 
836
41
TEKOČI TRANSFERI 
654.277
410 Subvencije 
33.056
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
428.019
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
49.523
413 Drugi tekoči domači transferi 
143.679
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.093.679
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.093.679
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
98.538
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
85.276
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
13.262
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.157.845
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
748.972
50
ZADOLŽEVANJE
748.972
500 Domače zadolževanje
748.972
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
75.000
55
ODPLAČILA DOLGA
75.000
550 Odplačila domačega dolga
75.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–483.873
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
673.972
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.157.845
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
495.038