Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1249. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2018, stran 3359.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11, 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 4. seji dne 15. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2018 
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2018, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2018 ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2018 izkazuje v evrih:
A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 
13.329.982,71
II. odhodki 
12.624.100,82
III. proračunski presežek 
705.881,89
B. račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
1.836,49
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
120.000,00
VI. prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapitalskih deležev 
–118.157,35
C. račun financiranja
VII. zadolževanje 
322.457,00
VIII. odplačila dolga 
767.193,68
IX. sprememba stanja sredstev na računu
142.987,86
X. neto zadolževanje
–444.736,68
XI. neto financiranje 
–705.881,89
XII. stanje sredstev na računih na dan 31.12. 2018
329.766,03
D. bilanca sredstev rezerv
I. prihodki 
282.751,86
II. odhodki 
402.904,86
III. primanjkljaj
–120.153,00
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2019
Litija, dne 15. aprila 2019
 
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.