Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1248. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava, stran 3354.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 9., 16., 18. in 120. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Lendava (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(1) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom uresničevanja Razvojnega koncepta Občine Lendava 2015–2025. Koncept določa strateške cilje za zagotovitev blaginje občanov in preseganje kazalcev povprečja razvojne uspešnosti v Republiki Sloveniji, kot specifične cilje pa:
1. dvig gospodarske aktivnosti;
2. Lendava – prepoznavna turistična in kulturna destinacija;
3. povečanje samooskrbe in zagotavljanje aktivnega javnega servisa;
4. zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja;
5. čezmejno gospodarsko in kulturno sodelovanje.
(2) Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
3. člen 
Sredstva za razvoj, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z vsakokratnim odlokom o proračunu občine in iz drugih virov.
4. člen 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njegova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti. Za te upravičence se v tem pravilniku uporablja izraz »podjetje«.
(2) Upravičenci po tem pravilniku so tudi izvajalci storitev ukrepov iz četrte, pete, šeste, sedme in devete alineje 12. člena tega pravilnika in to ne glede na njihovo organizacijsko obliko, razen oseb javnega prava, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne osebe, v katerih imajo te osebe delež v kapitalu. Izvajanje teh ukrepov se odda skladno z določili predpisa, ki določa postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Za upravičence iz prvega odstavka se štejejo vsi subjekti, ki izvajajo ukrepe iz tega pravilnika tako, da imajo sedež v občini in ima njihova dejavnost neposredne učinke v Občini Lendava, kar se podrobneje določi v javnem razpisu.
5. člen 
(1) Za podjetje se po tem pravilniku šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
– majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR),
– srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR) v primeru prijave na Ukrep 1 Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij in Ukrep 2 sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.
(2) Za mikro, malo in srednje podjetje (MSP) se po tem pravilniku štejejo tista podjetja, ki so opredeljena enako, kot s splošno opredelitvijo MSP, ki jo uporablja Komisija v skladu s svojim posebnim Priporočilom z dne 6. maja 2003 o opredelitvi C(2003) 1422 konč. (UL L 124, 20. 5. 2003) ter Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187 z dne 26. 6. 2014). Vsa ostala podjetja se štejejo za velika podjetja.
6. člen 
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in države,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
7. člen 
(1) Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
(2) Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.
(3) Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa.
(4) Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« pomoči.
(5) Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
(6) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
8. člen 
(1) V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
(2) Določene zgornje meje in največje intenzivnosti pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek javnih sredstev za dejavnost, projekt ali podjetje.
9. člen 
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali Družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(5) Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).
(6) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
(7) Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Ne glede na navedeno se kot upravičeni strošek lahko prizna tudi obračunani DDV, če prejemnik pomoči po pravilu »de minimis« nima pravice do odbitka vstopnega DDV.
10. člen 
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne mere.
11. člen 
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov brez DDV, razen izjeme iz sedmega odstavka 9. člena pravilnika.
II. UKREPI POMOČI 
12. člen 
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij;
2. sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka;
3. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov;
4. sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja;
5. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb;
6. sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja;
7. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest;
8. sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih;
9. sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.
II-1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
13. člen 
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
14. člen 
(1) Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine;
– stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo proizvodnih oziroma poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve proizvodnih oziroma poslovnih prostorov;
– stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
15. člen 
(1) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in imajo sedež v občini.
(2) Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.
II-2. Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
16. člen 
(1) Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem vzpostavitve boljših možnosti za gospodarskih razvoj.
(2) Upravičeni stroški so stroški komunalnega prispevka.
(3) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in imajo sedež v občini.
(4) Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Naložba se mora ohraniti v občini najmanj 5 let po zaključku investicije. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
II-3. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
17. člen 
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov.
18. člen 
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so strošek najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja.
19. člen 
(1) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki najemajo ali že imajo najete poslovne prostore v Občini Lendava.
(2) Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV).
II-4. Sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja
20. člen 
Namen pomoči je sofinanciranje stroškov podjetjem pri svetovanju:
– za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov podjetja,
– v fazi nastajanja in rasti podjetja, še posebej mladih inovativnih podjetij,
– za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetja,
– za prijavo podjetja na mednarodne javne razpise,
– sofinanciranje izvajalcev promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva.
21. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški svetovanja zunanjega svetovalca oziroma zunanje institucije,
– stroški zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev v zvezi s pripravo prijave na mednarodni razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem prijavitelja na razpis,
– izvedba dogodkov promocije poklicev, kariernih poti in podjetništva.
22. člen 
(1) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika ali upravičenci iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) V primeru iz predzadnje alineje 20. člena so upravičenci podjetja, ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar dokažejo z sklepom razpisovalca o izboru na mednarodni javni razpis. Kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, ki so sklenila dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno podjetje skupnega projekta.
II-5. Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb
23. člen 
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij, ter financiranje izvajalcev delavnic in usposabljanj za promocijo podjetniške miselnosti, idej za samozaposlitve in zaposlitve, podjetniške priložnosti za MSP, promocijo poklicev in brezposelne osebe.
24. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški inštruktorja oziroma stroški udeležbe na delavnici oziroma delavnicah,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
– stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in/ali odličnost poslovanja,
– izvedba delavnic in usposabljanj.
25. člen 
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in upravičenci iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
II-6. Sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja
26. člen 
Namen pomoči je spodbujanje:
– povezovanja med podjetji in z institucijami znanja za prenos in ustvarjanje novih znanj,
– izboljšanja konkurenčnih prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij,
– razvoja novih skupnih proizvodov in/ali storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe,
– razvoja skupne blagovne znamke.
27. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje podjetij,
– stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov,
– stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov in/ali storitev,
– stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in/ali storitev,
– stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov,
– stroški vodenja skupnega programa povezovanja.
28. člen 
(1) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki se povezujejo z najmanj dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj. Stroški podjetij, ki ne sodijo med upravičence iz 4. člena tega pravilnika, vendar sodelujejo v povezovanju, niso upravičeni stroški za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika.
(2) Upravičenci so lahko tudi subjekti iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, v kolikor smiselno izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
II-7. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
29. člen 
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
30. člen 
(1) Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov.
(2) Pomoč iz prvega odstavka tega člena se lahko kumulira z ostalimi pomočmi iz tega pravilnika.
31. člen 
(1) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
(2) Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
(3) Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.
32. člen 
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve leti.
II-8. Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih
33. člen 
Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških parkih) in spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in inovativnih podjetij.
34. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški raziskave tržišča,
– stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali storitve,
– stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 minimalnih mesečnih plač,
– stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju oziroma v tehnološkem parku.
35. člen 
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma tehnološkem parku.
II-10. Sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva
36. člen 
(1) Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
(2) Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije je povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podporo iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podporo in ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala (co-working in crowdfunding).
37. člen 
Upravičeni stroški so:
– stroški najetja, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini;
– stroški organizacije gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in povečanju izvoza;
– stroški vzpostavitve lastne blagovne znamke z namenom internacionalizacije;
– drugi stroški v zvezi z internacionalizacijo oziroma izvozno usmerjenostjo.
38. člen 
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
III. NAČIN DODELJEVANJA 
39. člen 
(1) Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe.
40. člen 
Postopek za dodelitev pomoči po tem pravilniku vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
41. člen 
(1) Namensko porabo in zakonitost dodeljenih sredstev pridobljenih na podlagi tega pravilnika spremlja in preverja strokovna služba občine.
(2) Prejemnik sredstev je dolžan Občini Lendava v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad namensko porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola stanja na kraju prejemnika ter vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na podeljena sredstva v vsakem trenutku.
(3) V primeru ugotovljene kršitve iz prejšnjih odstavkov ali neupravičeno izplačanih sredstev, mora prejemnik pomoči vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, pa gre za nedovoljeno kumulacijo prejetih pomoči.
(4) Natančni pogoji vrnitve sredstev, dodeljenih prejemniku pomoči, se določijo v pogodbi o dodelitvi sredstev.
(5) Neupravičeno izplačana sredstva bo Občina Lendava izterjala od prejemnikov pomoči, vključno s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
42. člen 
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
43. člen 
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
IV. KONČNA DOLOČBA 
44. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019-2
Lendava, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.