Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1247. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Lendava, stran 3350.

  
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18; v nadaljevanju: ZCes-1), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), 26. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 15/99, 58/00, 23/05, 7/19) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17 in 5/19) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Lendava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
(1) S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Lendava.
(2) Javna služba po tem odloku obsega redno vzdrževanje občinskih javnih cest.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– pogoji za zagotavljanje javne službe in uporabo javnih cest,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen 
(uporaba izrazov in predpisov) 
(1) Izvajalec javne službe je javno podjetje.
(2) Upravljavec občinskih javnih cest je občinska uprava.
(3) Občinska uprava je Oddelek za prostor, infrastrukturo in gospodarske javne službe.
(4) Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javnih cest).
(5) Prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah (v nadaljnjem besedilu: prometna signalizacija in prometna oprema) sestavljajo prometni znaki, razen svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, turistična in druga obvestilna signalizacija in prometna oprema na cestah.
(6) Občinske javne ceste (v nadaljnjem besedilu: javne ceste) so:
– kategorizirane občinske ceste, ki se kategorizirajo na lokalne in javne poti, ter
– prometne površine, objekti in naprave na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja na območju Občine Lendava.
(7) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(oblika opravljanja javne službe) 
(1) Javna služba se opravlja v javnem podjetju EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva, ki je izvajalec javne službe.
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Lendava.
III. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST IN PROMETNIH POVRŠIN 
5. člen 
(izvedbeni program rednega vzdrževanja cest) 
(1) Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest, ki ga pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v uskladitev upravljavcu cest. Javno podjetje pripravi predlog izvedbenega programa vzdrževanja javnih cest v Občini Lendava za prihodnje leto do 1. septembra tekočega leta in ga posreduje v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(2) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec. Mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest potrdi upravljavec cest.
(3) Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje rednega vzdrževanja cest (npr. vrsta del, strojno ali ročno delo, vrsta strojev za izvajanje del, časovno izvajanje del).
6. člen 
(redno vzdrževanje občinskih javnih cest) 
(1) Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest.
(2) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste o svojem delu vodi podatke, iz katerih mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, poraba materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času manjšega obsega prometa in, če je mogoče, brez omejitev prometa.
(3) Dela rednega vzdrževanja so:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
– redno vzdrževanje brežin in berm,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje mejnikov,
– redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi in
– zimska služba.
7. člen 
(pregledniška služba) 
(1) Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske službe.
(2) Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:
– takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,
– odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa, z vozišča in drugih prometnih površin,
– preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin, razsutega tovora, nanosov blata,
– preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali varovalni pas,
– čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča voda ogrožala cesto ali varnost prometa,
– popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,
– čiščenje in manjša popravila prometne opreme,
– obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni bermi,
– ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje mejnikov,
– ravnanje in ponovna postavitev zimskih kolov,
– manjša popravila bankin,
– ročna košnja v preglednem polju,
– krpanje udarnih jam,
– kontrola stanja in vidnosti mejnikov,
– zagotavljanje prostega profila ceste,
– nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije,
– nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred padajočim kamenjem, preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih ograj,
– čiščenje območja ceste.
(3) Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in hraniti, ter jih posredovati upravljavcu cest.
(4) Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:
– enkrat tedensko na lokalnih cestah (LC), zbirnih mestnih cestah in krajevnih cestah (LZ), mestnih in krajevnih cestah (LK)
– enkrat mesečno na javnih poteh (JP).
(5) V obdobju neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).
(6) Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa (npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in podpornih konstrukcij).
(7) Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja upravljavec cest.
8. člen 
(redno vzdrževanje prometnih površin) 
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.
9. člen 
(redno vzdrževanje bankin) 
Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.
10. člen 
(redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje) 
(1) Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalniki).
11. člen 
(redno vzdrževanje brežin in berm) 
Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite, redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:
– vzdrževanje vegetacije,
– utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,
– čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.
12. člen 
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme) 
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost, ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
13. člen 
(redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev) 
(1) Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in zavarovalne ukrepe.
(2) Vzdrževanje javne razsvetljave se pri upravljavcu organizira posebej.
14. člen 
(redno vzdrževanje vegetacije) 
(1) Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve.
(2) Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.
(3) Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti spadajo v pristojnost občine.
15. člen 
(zagotavljanje preglednosti) 
Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.
16. člen 
(čiščenje cest) 
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanja okolja.
17. člen 
(redno vzdrževanje prostega profila ceste) 
Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
18. člen 
(redno vzdrževanje mejnikov) 
(1) Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost.
(2) Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.
19. člen 
(redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin) 
Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenosti travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.
20. člen 
(redno vzdrževanje cestnih objektov) 
(1) Cestni objekti se vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada zlasti čiščenje:
– prometnih površin in prometne opreme na cestnem objektu,
– prostora neposredno okoli cestnega objekta,
– ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža cestni objekt ali cestni promet.
(3) Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:
– poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravilo zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.
21. člen 
(intervencijski ukrepi) 
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja cest organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj v primeru elementarnih dogodkov izvajalec rednega vzdrževanja cest takoj obvesti upravljavca cest, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja cest takoj odpravi vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja cest označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.
22. člen 
(zimska služba) 
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.
23. člen 
(izvedbeni program zimske službe) 
(1) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest najkasneje do 1. septembra tekočega leta.
(2) Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe s podatki o medsebojni komunikaciji (npr. kontaktni podatki, podatki o centrih obveščanja),
– usklajenost različnih izvajalcev zimske službe na isti cesti v naseljih (npr. vzdrževanje površin za pešce in kolesarje, križišč, priključkov, avtobusnih postajališč in dostopa do njih, odstranjevanje snega, odvoz na deponije),
– lokacije stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja pešcev, uporabe objektov ali površin v javni rabi v naseljih (npr. šole, nakupovalni centri, železniške in avtobusne postaje, zdravstveni domovi, domi za ostarele, športni objekti, kulturne ustanove, javna parkirišča),
– vodja koordiniranega dela različnih izvajalcev,
– seznam pogodbenih izvajalcev,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– seznam posebno težavnih cestnih odsekov ob nastanku neugodnih vremenskih razmer,
– seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije za čas trajanja zimske službe,
– izvor vremenskih podatkov, kateri se upoštevajo pri izvajanju zimske službe (npr. portal ARSO METEO),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– seznam posebnih strojev,
– dežurstva, obveznosti prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– poti posipanja proti poledici in odstranjevanja snega (plužne in posipne poti),
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja javnosti o stanju in prevoznosti cest,
– dela po zimski službi (npr. odstranitev ostankov posipnih materialov, začasno postavljene prometne signalizacije in prometne opreme, cestnih naprav za ureditev za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju).
(3) Dela po zimski službe je treba izvesti najkasneje v enem mesecu po koncu zimskega obdobja.
24. člen 
(pripravljalna dela pred začetkom opravljanja zimske službe) 
Pripravljalna dela se opravljajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti naslednje:
– priprava mehanizacije, prometne signalizacije in prometne opreme ter posipnega materiala,
– priprava ceste in njene lokacije (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti – palisade),
– čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča,
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za opravljanje del v času zimske službe.
25. člen 
(posipanje cest zaradi poledice) 
(1) V obdobjih, ko obstaja nevarnost nastanka poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni odseki cest posipajo zaradi preprečevanja poledice. Mesta in način posipanja se določijo glede na vremenske razmere, geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere.
(2) Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
(3) Za posipanje topilnih sredstev se uporabljajo naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Naprave za merjenje posipa s kemičnimi sredstvi morajo biti predhodno umerjene, kar se dokazuje z dokazilom o kalibraciji take naprave.
26. člen 
(zagotavljanje prevoznosti cest) 
(1) Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.
(2) Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov pa je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 5 cm. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Nivo vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram.
(4) Načrt pluženja, mesta odvažanja in odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Strojno odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste.
Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah
Prednostni razredi
Vrsta ceste
Prevoznost ceste
Sneženje
I
LC, LZ, ceste v gričevnatem delu (RT), hodniki za pešce, poti do šol, avtobusna postajališča
od 5. do 22. ure
Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur, med 22. in 5. uro
II
LK (mestne in krajevne ceste)
od 5. do 22. ure
Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur, med 22. in 5. uro
III
JP (javne poti), parkirišča, kolesarske povezave
upoštevati krajevne potrebe
Zagotoviti prevoznost: možni krajši zastoji, do enega dne
IV
Površine za pešce
od 7. do 20. ure
Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi
V
Ceste, ki se v zimskih razmerah zaprejo
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH CEST 
27. člen 
(evidence) 
Javno podjetje mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
28. člen 
(javna obvestila in naznanila) 
Javno podjetje mora uporabnike občinskih javnih cest z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in uporabnosti drugih prometnih površin.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
29. člen 
(pravice uporabnikov občinskih javnih cest) 
Občinske javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
30. člen 
(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest) 
Uporabnik občinske javne ceste mora pristojni strokovni službi občine sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na občinskih javnih cestah v Občini Lendava.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
31. člen 
(viri financiranja storitev) 
Javno podjetje pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine, storitve tržnih dejavnosti in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA 
32. člen 
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske javne ceste. Občinske javne ceste so last Občine Lendava ter del javne lastnine.
(2) Javno cesto sestavljajo:
– cestni svet;
– cestno telo;
– cestišče;
– brežine ceste;
– cestni objekti;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestna razsvetljava;
– cestni priključki do meje cestnega sveta;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in avtobusno obračališče ter podobno);
– servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa;
– funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč pri preprečevanju škodljivih emisij prometa.
(3) Upravljavec ceste lahko na, nad, ob ali v vozišče ceste oziroma cestno telo vgrajuje in postavlja cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa.
33. člen 
(javno dobro) 
(1) Občinske javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski javni cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA 
34. člen 
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, kot prekrškovni organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor za ceste odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0008/2019-4
Lendava, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.