Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1246. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018, stran 3349.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 115. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, 32/17 in 5/19) je Občinski svet Občine Lendava na 5. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Lendava za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lendava za leto 2018.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Občine Lendava.
Št. 03522-0003/2019-4
Lendava, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar l.r.