Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1245. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2019, stran 3349.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 4. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 2/2019
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 2863/10, k.o. 1332 – Podbočje,
– parc.št. 3085/3, k.o. 1322 – Krško,
– parc.št. 3085/5, k.o. 1322 – Krško,
– parc.št. 3049/47, k.o. 1322 – Krško.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-10/2019-O507
Krško, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.