Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1243. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško, stran 3348.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 4. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško 
1. člen 
V prvem odstavku 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 91/01 – obv. raz., 91/05, 65/08, 30/11, 41/14 in 69/17) se pred zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– kot dober gospodar skrbi za stvarno premoženje, ki mu je bilo dano v upravljanje, najem ali uporabo,«.
V tretjem odstavku 5. člena se pred zadnjo alinejo dodajo štiri nove alineje, ki se glasijo:
»– R93.110 Obratovanje športnih objektov,
– L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup.«.
V tretjem odstavku 5. člena se zadnja alineja spremeni tako, da se po novem glasi:
»– R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2011-O703
Krško, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.