Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1242. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2018, stran 3347.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 4. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Krško za leto 2018 
1. člen
Občinski svet Občine Krško sprejme Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2018 se objavi na spletni strani Občine Krško, splošni del pa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-26/2019-O802
Krško, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018
I. 
SPLOŠNI DEL
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
ZR 2018/ Realizacija proračuna 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
35.545.102
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
33.250.426
70
DAVČNI PRIHODKI
19.973.348
700
Davki na dohodek in dobiček
16.241.442
703
Davki na premoženje
3.129.668
704
Domači davki na blago in storitve
599.616
706
Drugi davki in prispevki
2.622
71
NEDAVČNI PRIHODKI
13.277.079
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.453.205
711
Takse in pristojbine
21.800
712
Globe in druge denarne kazni
42.853
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
257.308
714
Drugi nedavčni prihodki
10.501.913
72
KAPITALSKI PRIHODKI
490.603
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
137.987
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
352.616
73
PREJETE DONACIJE
17.786
730
Prejete donacije iz domačih virov
17.786
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.777.829
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.509.024
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
268.805
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
8.457
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
8.457
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
37.476.672
40
TEKOČI ODHODKI
8.310.615
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.847.224
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
297.305
402
Izdatki za blago in storitve
5.744.469
403
Plačila domačih obresti
156.969
409
Rezerve
264.649
41
TEKOČI TRANSFERI
13.706.105
410
Subvencije 
682.015
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
8.151.906
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.051.894
413
Drugi tekoči domači transferi
3.820.290
414
Tekoči transferji v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.610.525
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.610.525
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
849.426
431
Investicijski transferi P.O. in F.O., ki niso PU
158.736
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
690.691
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.931.570
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.795.625
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
11.233.706
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
519.900
50
ZADOLŽEVANJE
519.900
500
Domače zadolževanje
519.900
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.648.881
55
ODPLAČILA DOLGA
1.648.881
550
Odplačila domačega dolga
1.648.881
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.060.551
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.128.981
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.931.570
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.968.090