Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1241. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško, stran 3347.

  
Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 4. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A 
o delu Občinskega sveta Občine Krško 
1. člen 
Drugi odstavek 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16) se dopolni tako, da se po novem glasi:
»(2) Vprašanja, predlogi in pobude se dajejo v pisni obliki na seji Občinskega sveta oziroma najkasneje v petih dneh po zaključku seje«.
2. člen 
V prvem odstavku 81. člena se besedna zveza »Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedno zvezo »uradnem glasilu«.
3. člen 
V prvem odstavku 82.a člena besedo »predlogi« nadomesti beseda »osnutki«.
4. člen 
V 85. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prostorski akti, rebalans, spremembe proračuna in zaključni račun proračuna občine se sprejemajo po enofaznem postopku.«.
5. člen 
V drugem odstavku 87. člena se beseda »Uvod« nadomesti z besedo »Obrazložitev«.
6. člen 
108. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa, vendar o njem ni javne razprave.
(3) Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po enofaznem postopku.
(4) Predlagatelj pisnega in obrazloženega amandmaja k rebalansu proračuna občine mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.«.
7. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016
Krško, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.