Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1240. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško, stran 3345.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 4. seji, dne 11. 4. 2019, sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E S T A T U T A 
Občine Krško 
1. člen 
V tretjem stavku tretjega odstavka 6. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedno zvezo »OBČINSKA UPRAVA« pa se doda besedna zveza »in POVELJNIK CZ«.
2. člen 
Druga točka prvega odstavka 10. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»2. Ravna z občinskim stvarnim premoženjem v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi tako, da:
– načrtuje ravnanje z nepremičnim in premičnim stvarnim premoženjem,
– pridobiva stvarno premoženje,
– razpolaga s stvarnim premoženjem,
– upravlja s stvarnim premoženjem,
– vodi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja.«.
Drugi odstavek 10. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.«.
3. člen 
V 16. členu se šesta alineja dopolni, tako da se glasi:
»– sprejema občinski proračun in zaključni račun, poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim stvarnim premoženjem.«.
Za šesto alinejo 16. člena se dodata dve novi alineji, in sicer:
»– sprejema in dopolnjuje načrte ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti in ožjih delov samoupravne lokalne skupnosti,
– daje pisna soglasja županu k osnutkom besedil pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem, v skladu z veljavno zakonodajo,«.
Črtata se dosedanji trinajsta in šestnajsta alineja 16. člena.
4. člen 
V drugem odstavku 20. člena se druga, tretja in četrta alineja črtajo in nadomestijo z dvema novima alineama, ki se glasita:
»– obravnava poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem,
– daje mnenje občinskemu svetu k sprejemu in dopolnitvam načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti in ožjih delov samoupravne lokalne skupnosti,«.
V petem odstavku 20. člena se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– daje mnenje občinskemu svetu k sprejemu in dopolnitvam načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ožjih delov samoupravne lokalne skupnosti,«.
5. člen 
V 32. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja nadzor nad ravnanjem z občinskim stvarnim premoženjem,«.
6. člen 
V 35. členu se v drugi alineji za besedno zvezo »zaključni račun proračuna« in vejico doda novo besedilo »poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem,«.
Za drugo alinejo v 35. členu se dodata dve novi alineji, ki glasita:
»– predlaga občinskemu svetu v sprejem in dopolnitev načrte ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti in ožjih delov samoupravne lokalne skupnosti,
– pridobiva pisna soglasja občinskega sveta k osnutkom besedil pravnih poslov ravnanja s stvarnim premoženjem, v skladu z veljavno zakonodajo,«.
Za dosedanjo enajsto alinejo 35. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada,«.
7. člen 
V 43. členu se na koncu drugega odstavka doda besedna zveza »in Zakona o lokalni samoupravi.«.
8. člen 
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»Občina v postopku priprave proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.
Če ni z drugim predpisom občine določeno drugače, se za financiranje teh projektov nameni sredstva v višini, ki ne sme biti nižja od 0,25 odstotka in ne višja od 0,5 odstotka načrtovanih prihodkov letnega proračuna občine.«.
9. člen 
V drugem odstavku 48. člena se črta zadnji stavek.
10. člen 
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občinska uprava izvaja odloke, pravilnike, odredbe, navodila in druge akte, ki jih sprejema občinski svet in izdaja župan.«
11. člen 
V 58. členu se črta druga alineja.
V 58. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest z zimsko službo,«.
V 58. členu se osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 24-urna dežurna pogrebna služba,«.
12. člen 
59. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– oskrba z industrijsko in požarno vodo,
– upravljanje pokopališč,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v mestih in naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
– oskrba s toplotno energijo,
– oskrba s plinom,
– nadzor hišnih plinskih napeljav,
– javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih,
– javni potniški promet,
– deratizacija in dezinfekcija,
– upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov,
– izvajanje nalog skrbnika za plovbno območje ter upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter
– organizira druge izbirne gospodarske javne službe.«.
13. člen 
V 63. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.«.
14. člen 
V drugem odstavku 88. člena se beseda »Uvod« nadomesti z besedo »Obrazložitev«.
15. člen 
Tretji odstavek 91. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Prostorski akti, rebalans, spremembe proračuna in zaključni račun proračuna občine se sprejemajo po enofaznem postopku.«.
16. člen 
V prvem odstavku 92. člena se črta beseda »predloga«.
17. člen 
V 107. členu se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– predlagajo občini v sprejem in dopolnitev načrte ravnanja s stvarnim premoženjem z območja ožjega dela samoupravne lokalne skupnosti,«.
Črta se dosedanja četrta alineja.
18. člen 
V 109. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Krajevne skupnosti morajo s svojim premoženjem in premoženjem v upravljanju ravnati kot dober gospodar. Za ravnanje s premoženjem krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona in podzakonskega predpisa, ki urejajo ravnanje s premoženjem občine, in določbe tega statuta.«.
19. člen 
V 114. členu se za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– predlaga občini v sprejem in dopolnitev načrte ravnanja s stvarnim premoženjem z območja ožjega dela samoupravne lokalne skupnosti,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
V roku 3 mesecev od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev se s statutom uskladita Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško in Poslovnik Nadzornega odbora Občine Krško.
21. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016-O301
Krško, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.