Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1231. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, stran 3341.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. in 114. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 17. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih:
V EUR
KONTO
OPIS
2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
49.861.996
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
47.967.222
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
40.466.943
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
28.375.327
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
11.308.643
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
739.485
706
 
DRUGI DAVKI
43.488
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.500.279
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
5.764.214
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
40.798
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
416.662
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
78.355
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.200.250
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
302.043
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
14.309
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
287.734
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
17.247
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
17.247
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.456.017
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.236.331
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
219.686
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
119.467
783
 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
37.845
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
81.622
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
47.630.794
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
15.321.237
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.120.881
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
500.425
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
10.454.053
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
280.878
409
 
REZERVE
965.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
23.962.028
410
 
SUBVENCIJE
522.599
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.197.740
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.167.297
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
10.074.392
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.135.967
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.135.967
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.211.562
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
412.281
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
799.281
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
2.231.202
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
34.317
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
33.647
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
670
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
12.903
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
12.903
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
21.414
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.239.601
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.239.601
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
13.015
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–2.239.601
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–2.231.202
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 8.463.011
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 286.671.177 EUR, so priloga zaključnega računa.
4. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2018 v višini 780.652 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2019.
5. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2018 v višini 467.439 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2019.
6. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 je priloga zaključnega računa. Priloga so tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2018 ter posebni del in načrt razvojnih programov.
7. člen 
Ta zaključni račun začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na spletni strani Mestne občine Kranj.
Št. 410-11/2019-12
Kranj, dne 17. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.