Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1227. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018, stran 3332.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 14. in 95. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2018.
3. člen 
Namenska sredstva na dan 31. 12. 2018 v višini 172.503,11 EUR, ki se prenesejo v proračunsko leto 2019, so:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 135.175,99 EUR,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 31.867,76 EUR,
– proračunska rezerva, v višini 4.892,83 EUR,
– sredstva na podračunu za odpravo posledic naravnih nesreč, v višini 0,25 EUR,
– varščina za tržno stanovanje, v višini 566,28 EUR.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2019-21
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija 2018
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.936.625
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.489.468
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
1.913.716
700
Davki na dohodek in dobiček
1.688.159
703
Davki na premoženje
166.783
704 
Domači davki na blago in storitve
58.774
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
575.751
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
189.838
711
Takse in pristojbine
3.269
712
Globe in druge denarne kazni
2.151
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
50
714
Drugi nedavčni prihodki
380.443
72
KAPITALSKI PRIHODKI (722)
156.332
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
156.332
73
PREJETE DONACIJE (730) 
2.574
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.574
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
288.252
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
288.252
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.904.514
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
905.404
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
132.387
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
21.297
402
Izdatki za blago in storitve
727.520
403
Plačila domačih obresti
4.201
409
Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
954.060
410
Subvencije
61.188
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
557.526
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
63.566
413
Drugi tekoči domači transferi
271.780
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.016.691
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.016.691
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
28.359
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
13.639
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.720
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
32.111
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
3.601
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
3.601
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.601
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
82.896
550
Odplačila domačega dolga
82.896
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–47.184
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–82.896
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–32.111
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
219.372