Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1226. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig, stran 3329.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in na podlagi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig, (Uradni list RS, št. 24/19) je Občinski svet Občine Ig na 4. redni seji dne 3. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom kot koncesijskim aktom, se določi predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig.
(2) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna služba, podrobneje določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, podzakonski predpisi in Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig.
(3) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe,
– obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– način podelitve koncesije s postopkom in vsebino javnega razpisa ter izbiro koncesionarja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, določene s predpisi, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
II. PREDMET IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(1) Javna služba po tem odloku obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le teh, če zakon ne določa drugače.
(2) Javna služba se opravlja kot koncesionirana javna služba.
(3) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(4) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju Občine Ig, za vsa pokopališča, in sicer: Pokopališče Ig, Tomišelj, Golo in Kurešček.
IV. UPORABNIKI TER RAZMERJE DO UPORABNIKOV 
4. člen 
(1) Uporabniki in uporabnice (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo, na območjih občine pravico do uporabe javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
5. člen 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet gospodarske javne službe.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet gospodarske javne službe so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih, od objave javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da prevzame odgovornost za tveganje in škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja in predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje, sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne dejavnosti.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
6. člen
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
VII. OBSEG MONOPOLA 
7. člen 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na območju Občine Ig se podeli le enemu koncesionarju, in sicer s podelitvijo koncesije za vsa pokopališča v Občini Ig.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na območju Občine Ig, za katero je podeljena koncesija.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
8. člen 
(1) Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se podeli za obdobje 10 (deset) let.
IX. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe 24-urne dežurne službe iz plačil uporabnikov javne službe, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
(3) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe. Koncesionar je dolžan elaborat o oblikovanju cen posredovati občini v potrditev.
(4) Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(5) Koncedent se lahko v javnem interesu v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej določi v koncesijski pogodbi.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
10. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in zakonitosti dela koncesionarja izvaja občinska uprava.
(2) Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter pristojna inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(5) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(6) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
11. člen 
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(3) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
(4) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti vse nastale stroške 24-urne dežurne službe do izbora novega koncesionarja.
12. člen 
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
XII. ODVZEM KONCESIJE 
13. člen 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(4) Šteje se, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal dejavnost, če uporabniki storitev niso vlagali upravičenih pripomb na delo koncesionarja.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
14. člen 
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Ig.
XIV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
15. člen 
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ig.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(4) Javni razpis je veljaven, če je na razpis prispela vsaj ena popolna prijava ponudnika, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi, in sicer najkasneje v dveh mesecih od dneva zaključka neuspelega razpisa.
XV. VSEBINA JAVNEGA RAZPISA 
16. člen
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka ali razpisni dokumentaciji.
(3) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbo o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesijskega razmerja,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
(4) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
XVI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
17. člen 
(1) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno prijav in ugotovitev sposobnosti in oceno ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi konkurenčni postopek z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
(3) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija pregleda in oceni prijave na razpis, ter sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
XVII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
18. člen 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz tretjega odstavka 17. člena tega odloka. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor(-ica) občinske uprave.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine Ig.
XVIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
19. člen
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem, v imenu občine podpiše župan.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
XIX. PRENOS KONCESIJE 
20. člen 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
XX. VIŠJA SILA 
21. člen 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno pisno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
XXI. ODGOVORNOST IN DOLŽNOSTI KONCESIONARJA 
22. člen 
(1) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem.
(2) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti izvajanja javne službe.
(3) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
(4) Koncesionar je dolžan v roku 2 (dveh) mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe Občinskemu svetu Občine Ig predložiti v sprejem ceno storitve javne službe, z elaboratom o ceni, skladno z določili metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.
(5) Dolžnosti koncesionarja so:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne službe,
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje,
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe,
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune.
XXII. ZAČASNI PREVZEM 
23. člen 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
XXIII. ODGOVORNOST KONCEDENTA 
24. člen 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
XXIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0011/2019
Ig, dne 3. aprila 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti