Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1223. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, stran 3328.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 10. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna 
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 65/07, 96/09, 57/12, 38/14, 53/16, 29/17) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) so za prvo in drugo starostno obdobje naslednje:
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje
473,10 EUR
Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno obdobje
416,33 EUR
Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno obdobje
375,75 EUR
Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno obdobje
327,07 EUR
V 1. členu Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 65/07, 96/09, 57/12, 38/14, 53/16, 29/17), se doda nova alineja, ki se glasi:
Za vsako začeto uro po zaprtju poslovnega časa vrtca se zaračuna zamudnina v višini 5,00 EUR. Uvedba postavke zamudnina velja od 1. 5. 2019 dalje.
Spremenjene cene programov za prvo in drugo starostno obdobje in plačilo zamudnine veljajo od 1. 5. 2019.
2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2019.
Št. 007-0004/2019-1(6)
Dobrna, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.