Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1221. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna, stran 3326.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/14) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 5. redni seji dne 10. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna 
Namen 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključkov za stanovanjske objekte na območju Občine Dobrna (v nadaljevanju: Občina).
Upravičenci 
2. člen 
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov, s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, ki je imenovan z medsebojno pogodbo investitorjev. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Pogodbeno razmerje sklenejo tudi pri gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov.
Upravičenec lahko kandidira za pridobitev proračunskih sredstev za en objekt le enkrat.
Upravičenec, ki je vključen v pogodbeno razmerje izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali gradnje skupnih kanalizacijskih vodov, ne more samostojno kandidirati za pridobitev proračunskih sredstev na javnem razpisu.
Javni razpis 
3. člen 
Sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov v Občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet s sprejetim proračunom. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Dobrna, na podlagi objavljenega javnega razpisa.
4. člen 
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani in v lokalnem glasilu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva porabljena
7. Rok in naslov vložitve vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
Postopek 
5. člen 
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev, odloči javni uslužbenec občinske uprave s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu Občine. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški 
6. člen 
Višina pomoči:
– sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, in sicer:
– do 25 % upravičenih stroškov oziroma največ do 1000 € za postavitve male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt do 10 PE 
– do 20 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave za vsak naslednji stanovanjski objekt oziroma največ do 400 € za vsak naslednji stanovanjski objekt za MKČN od 11 do 25 PE 
– do 15 % upravičenih stroškov za postavitve male komunalne čistilne naprave za vsak naslednji stanovanjski objekt oziroma največ do 300 € za vsak naslednji stanovanjski objekt za MKČN od 26 do 50 PE 
– do 100 % upravičenih stroškov za nabavo kanalizacijskih cevi (dolžine nad 200 m') za priključitev objektov na javno kanalizacijo v primerih, ko so priključki dolžine nad 200 m.
Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
Upravičeni stroški 
7. člen 
Upravičeni stroški:
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2019 dalje.
Upravičen strošek izgradnje priključka na javni kanal zajema strošek nakupa kanalizacijskih cevi dolžine nad 200 m'. Kanalizacijske cevi dolžine do 200 m' in vsa ostala dela so v režiji lastnika priključka. Dolžina priključka na javni kanal se meri od revizijskega jaška pri objektu upravičenca do priključka na javni kanal. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2019 dalje.
Pogoji in omejitve 
8. člen 
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: MKČN) mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 in 98/15);
– MKČN mora biti izven predvidenih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije v Občini;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja Občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 in 98/15) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem načrtujejo postavitev MKČN oziroma gradijo priključni kanal;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN oziroma kanala, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
– objekt, za katerega se je nabavila MKČN, mora biti legalno zgrajen;
– do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža nove opreme;
– MKČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu objave razpisa;
– investitor mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o vgradnji MKČN in/ali izvedbi kanalizacijskega priključka;
– skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/14) je na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna. Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije.
– skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/14) se mora stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije, ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom in po predhodnem soglasju upravljavca kanalizacije. Navedeno velja tudi v primeru pridobitve sredstev po tem Pravilniku oziroma javnem razpisu.
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Dobrna.
Nakazilo odobrenih sredstev 
9. člen 
Najkasneje v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka upravičenca (skladno z javnim razpisom) se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
Pred nakazilom sredstev mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi. Vsi računi se morajo glasiti na upravičenca.
10. člen 
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
11. člen 
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Končna določba 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-1(6)
Dobrna, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.