Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1219. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 3325.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17; v nadaljevanju: Zvrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US. US, 88/16 – odl. US, 1/17-ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17 in 64/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja 
479,85 EUR
– oddelku drugega starostnega obdobja 
346,39 EUR
– starostno kombiniranem oddelku 
in oddelku od 3. do 4. leta 
379,63 EUR
– razvojnem oddelku 
1.020,61 EUR
(2) Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 380,31 EUR in na otroka v oddelku drugega starostnega obdobja 273,69 EUR mesečno.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena dveh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje znaša 6.596,21 EUR mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 6.458,21 EUR.«.
3. člen 
V 5. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 36,38 EUR.«.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2019.
Št. 602-3/2018
Celje, dne 16. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost