Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1218. Sklep o sprejemu Posameznega programa prodaje finančnega premoženja v lasti Mestne občine Celje, stran 3324.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) in Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Mestni svet Mestne občine Celje sprejme Posamezni program prodaje finančnega premoženja v lasti Mestne občine Celje, v katerem je predvidena prodaja 153.051 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2019
Celje, dne 16. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.