Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna, stran 3322.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna 
1. člen 
Odlok o zazidalnem načrtu Ljubečna (Uradni list SRS, št. 22/78, 14/89 in Uradni list RS, št. 69/93, 37/97, 28/99 in 49/09) se v območju KARE »C«, na zemljiških parcelah št. 649/1 in 649/29, obe k.o. Šmiklavž in na delu zemljiške parcele št. 650/52, k.o. Šmiklavž dopolni po projektu, ki ga je pod številko 2/2018 izdelalo projektantsko podjetje AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica.
Projekt iz prvega odstavka tega člena je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje.
2. člen 
V 5. členu Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Uradni list SRS, št. 14/89) se v 3. členu v odstavku Kare »C« za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– prostostoječi stanovanjski hiši 108 na zemljišču s parc. št. 649/1 in 649/29, obe k.o. Šmiklavž in hiša 109 na parc. št. 650/52-del, k.o. Šmiklavž.«.
3. člen 
V točki a) 4. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Uradni list SRS, št. 14/89) se za sedmo alinejo dodajo nove osma, deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– gradnja objekta 108 maksimalnih tlorisnih dimenzij 16 x 10 m in objekta 109 maksimalnih tlorisnih dimenzij 12 x 8 m,
– etažnost objektov: klet + pritličje + izzidano podstrešje, pritličje + nadstropje ali pritličje,
– dopustne so tudi enokapne in ravne strehe,
– barve fasad ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne (na primer citronsko rumena, živo zelena, intenzivno vijolična, živo roza, turkizno modra).«.
4. člen 
Za 5. členom Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Uradni list SRS, št. 14/89) se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Pogoji za gradnjo objektov 108 in 109 so naslednji:
1. Merila in pogoji urejanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture:
1.1. Prometna infrastruktura
– Objekt 108 se napaja preko obstoječe kategorizirane občinske javne poti, ki poteka po parceli št. 649/29 k.o. 1072 Šmiklavž JP 534611 – Šmiklavž do HŠ3c in se navezuje na lokalno cesto LC 396013 Pristava–Šmiklavž–Ljubečna.
– Objekt 109 se napaja preko obstoječe kategorizirane občinske javne poti parcele št. 650/23 k.o. 1072 Šmiklavž – JP 534621 Šmiklavž, ki se navezuje na lokalno cesto – LC 396013 Pristava–Šmiklavž–Ljubečna.
– Na območju ZN Ljubečna je že urejeno prometno omrežje s površinami za peš promet (pločniki). Uvozi do predvidenih objektov so predvideni preko obstoječih javnih poti. Na obeh parcelah se za izgradnjo stanovanjske hiše poleg širokega uvoza (5,00 m) predvidi parkirišče za tri osebna vozila in manipulativni prostor, ki omogoča obračanje osebnega vozila. Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas LC (8 m) in varovalni pas JP (4 m). V varovalnih pasovih ni dovoljena gradnja objektov, ki bi ovirale preglednost vključevanja prometa na javno cesto.
1.2. Oskrba s pitno vodo
– Območje kjer sta predvideni gradnji objektov se nahaja v območju vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba objektov s pitno vodo ni dovoljena.
– Oskrba objekta 108 z vodo je možna iz javnega vodovoda PE DN/OD 63 mm. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da je rešeno odvajanje odpadnih voda. Za priključitev internih instalacij posameznih objektov na vodovodno omrežje se zgradi priključek iz cevi politen DN/OD 32 mm – 10 barov. Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.
– Oskrba objekta 109 z vodo je možna iz javnega vodovoda PE DN/OD 50 mm.
1.2. Odvod meteornih vod in fekalnih odplak
– Na območju predvidene gradnje objekta 108 se komunalne odpadne vode odvajajo v obstoječ javni kanal št. 500203 preko revizijskega jaška št. 5 na koti nad temenom kanalizacijske cevi. Javna kanalizacija je del kanalizacijskega sistema ČN Škofja vas 10015.
– Na območju objekta 109 je predvidena izgradnja javne kanalizacije. Priključitev komunalnih odpadnih vod iz objekta na obstoječo javno kanalizacijo, je oddaljena približno 130 m. Priključitev je možna preko jaška št. 5, po potrebi preko črpališča. Dolžina kanalizacijskega priključka na obstoječo kanalizacijo presega 100 m, zato se lahko komunalne vode iz objekta v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode do izgradnje javne kanalizacije odvajajo v površinski odvodnik preko MKČN pod pogojem, da MKČN dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za aglomeracijo 20543 Celje. Po izgradnji javne fekalne kanalizacije se objekt preko fekalnega priključka priključi na javno kanalizacijo. MKČN se opusti v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 54/14).
– Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v odprte meteorne odvodnike je potrebno predvideti zadrževalni bazen, ki mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se spelje preko obstoječe meteorne kanalizacije v površinske odvodnike.
1.3. Oskrba z električno energijo
– Na območju objekta 108 ni obstoječih elektro energetskih vodov in naprav Elektra Celje d.d.. Energija za napajanje objekta je na razpolago v obstoječi priključno merilni omarici za objekt Šmiklavž pri Škofji vasi 4d. NN razdelilna in priključna merilna omarica sta priključeni na nizkonapetostno omrežje 105: Ljubečna, katero se napaja iz TP Šmiklavž. Za oba objekta se predvidijo prostostoječi priključno merilni omarici, ki morajo biti locirani ob dovozni cesti na stalno dostopnem mestu.
– Ob robu območja predvidenega objekta 108 poteka obstoječi NN podzemni elektro vod katerega je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1,00 m od skrajnega roba NN kabla v obe smeri. Postavitev kakršnekoli ograje oziroma zasaditve žive meje in podobno v sklopu zunanje ureditve v varovalnem pasu NN podzemnega elektro energetskega voda je nedopustna. V nasprotnem primeru je potrebno obstoječi NN podzemni vod prestaviti izven območja gradnje oziroma zunanje ureditve. Energija za napajanje predvidenega stanovanjskega objekta je na razpolago v prostostoječi omarici PS R04, ki je lociran na parc. št. 650/26 k.o. 1072 Šmiklavž.
1.4. Energetska infrastruktura
Na območju prostorske ureditve je evidentirano nizkotlačno plinovodno omrežje in priključne plinovode zemeljskega plina. Lokacija možne priključitve na obstoječe plinsko omrežje se nahaja zahodno od obravnavanega območja, plinovod PE160, 100 mbar ob občinski cesti skozi naselje Ljubečna. Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje je dovoljena energetska oskrba objektov tudi iz drugih primernih energetskih virov (električna energija, toplotna črpalka, sončna energija, leseni sekanci …).
1.5. TK in KKS omrežje
– Na območju predvidenih gradenj je evidentirano TK omrežje. Pri vseh posegih je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja. Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi, položiti rezervne cevi ali prestaviti. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja upravljalca omrežja.
– Evidentiran je kabelsko komunikacijski sistem. Priključitev načrtovanih objektov na obstoječe KKS omrežje je možno na tehnično določeni točki. Priključitev objektov na KKS je možno z izgradnjo nove (dodatne) dovodne kabelske kanalizacije s PVC cevjo Ø 110 mm z zaključkom v vmesnih revizijskih jaških, na objektih pa z zaključkom v podometno vgrajenih omaricah ustreznih dimenzij. Dovodna cevna KK KKS do vsakega posameznega objekta mora biti izvedena v sistemu zvezdišča s PVC cevmi premera Ø 50 mm. Zvezdišče mora biti projektirano tako, da so dovodne cevi z glavnimi linijami povezane preko revizijskih jaškov (BC Ø 80 cm in pokriti z LTŽ pokrovi ustrezne nosilnosti).
1.6. Odpadki:
– Zbiranje odpadkov bo individualno. Na posameznih parcelah bodo postavljene posode za odpadke. V primeru umestitve odjemnih mest na zunanje površine, le te ne smejo biti na vizualno izpostavljenih mestih in morajo biti urejena.
– Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
– Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
– Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Mestne občine Celje.
2. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave:
2.1. Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega. Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), uvršča v območje z II. stopnjo varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 45dBA ponoči in 55dBA podnevi.
2.2. Varstvo zraka:
– Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih s predpisi o kakovosti zunanjega zraka in emisijah snovi v zrak iz malih in srednji kurilnih naprav.
– Dimovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
2.3. Varstvo voda:
– Odvajanje odpadnih voda iz območja mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), načrtovano v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Tehničnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 47/09).
– Na območju predvidene gradnje objekta 108 je potrebno komunalne odpadne vode odvajati v obstoječ javni kanal št. 500203 preko revizijskega jaška št. 5 na koti nad temenom kanalizacijske cevi. Javna kanalizacija je del kanalizacijskega sistema ČN Škofja vas 10015.
– Na območju objekta 109 dolžina priključka na obstoječo kanalizacijo presega 100 m, zato se lahko komunalne vode iz objekta v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode do izgradnje javne kanalizacije odvajajo v površinski odvodnik preko MKČN pod pogojem, da MKČN dosega učinke čiščenja, ki so predpisani za aglomeracijo 20543 Celje. Po izgradnji javne fekalne kanalizacije se objekt preko fekalnega priključka priključi na javno kanalizacijo. MKČN se opusti v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 54/14).
– Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v odprte meteorne odvodnike je potrebno predvideti zadrževalni bazen, ki mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se spelje v obstoječe meteorne kanalizacije, ki so speljane v površinske meteorne odvodnike.
– Vsi posegi v območju predvidenih gradenj morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega-geotehničinega poročila, katerega si mora investitor pridobiti pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
– Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
– Za vsak poseg v prostor, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja, ki ga izda Direkcija RS za vode.
2.4. Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določajo predpisi o ohranjanju narave, zato pridobivanje naravovarstvenih smernic in mnenja ni potrebno.
2.5. Elektromagnetno sevanje
Pri postavitvi in obratovanju transformatorskih postaj se morajo upoštevati predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire sevanja.
2.6. Svetlobno onesnaževanje
– Ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja v okolju so določeni s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Svetilke bodo razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. Za razsvetljavo bodo uporabljene svetilke, ki svetlobnega toka ne sevajo nad horizontalno ravnino.
– Na območju predvidenih gradenj bo urejena razsvetljava. Celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga na obrazcu poslati ministrstvu v elektronski obliki.
3. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
3.1. Požar
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno omrežje v sklopu ureditve območja z vodovodnim omrežjem. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala. V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov. Potrebno je zagotoviti dovolj delovnih površin za intervencijska vozila.
3.2. Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) EC8 (SIST EN-1998). Območje predvidene gradnje se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, julij 2018 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,125 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega – geotehničinega poročila. V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
3.3. Zaščitni ukrepi:
– Glede na določbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji.
– Območji predvidene gradnje ne ležita v bližini vodotoka. Na območju predvidenih gradenj prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2017
Celje, dne 16. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.