Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1214. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018, stran 3320.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 16. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-61/2019
Celje, dne 16. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.