Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1210. Sklep o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov, stran 3318.

  
Na podlagi 1. točke tretjega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta sklep določa podrobnejše pogoje za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov iz šestega odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19, v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) (v nadaljnjem besedilu: stalno poklicno usposabljanje) ter postopke za izkazovanje ustreznosti stalnega poklicnega usposabljanja.
2. člen 
(obveznost stalnega poklicnega usposabljanja) 
(1) Obveznost po stalnem poklicnem usposabljanju za posameznega zavarovalnega zastopnika in zavarovalnega posrednika nastopi s 1. 1. v naslednjem koledarskem letu po pridobitvi dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja.
(2) Stalno poklicno usposabljanje se izvaja skladno s 3. in 4. členom tega sklepa in mora skupaj obsegati najmanj 15 ur poklicnega usposabljanja v posameznem koledarskem letu oziroma 20 pedagoških ur po 45 minut. Čas, namenjen registraciji udeležencev in odmorom, se ne všteva v čas poklicnega usposabljanja.
(3) Za posamezni dan poklicnega usposabljanja se prizna največ 8 pedagoških ur.
(4) Pri obveznosti iz drugega odstavka se v posameznem koledarskem letu ustrezno upošteva opravičena odsotnost z dela iz zdravstvenih razlogov in odsotnost zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka, ki traja več kot en mesec neprekinjeno v tem koledarskem letu, in sicer na način, da se obveznost iz prejšnjega odstavka sorazmerno zmanjša.
3. člen 
(vrste poklicnega usposabljanja) 
(1) Za poklicno usposabljanje po tem sklepu štejejo naslednje aktivnosti, namenjene ohranjanju primerne ravni storitev, ki ustreza vlogi zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika in zahtevam zavarovalniškega trga:
– udeležba na izobraževanjih in izpopolnjevanjih v Sloveniji, državi članici Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD), državi članici Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali državi članici Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP), o čemer izda potrdilo organizator izobraževanja oziroma izpopolnjevanja;
– udeležba ali predavanje na seminarjih, delavnicah, konferencah ali strokovnih srečanjih (vključno strokovne okrogle mize in/ali delavnice) v Sloveniji, državi članici OECD, državi članici EU ali državi članici EGP, o čemer izda potrdilo organizator dogodka;
– udeležba na e-izobraževanjih v Sloveniji, državi članici OECD, državi članici EU ali državi članici EGP, o čemer izda potrdilo o uspešno opravljenem preverjanju znanja, pridobljenega s takšnim e-izobraževanjem, organizator izobraževanja;
(v nadaljnjem besedilu vse skupaj: poklicno usposabljanje).
(2) Iz potrdil iz prvega odstavka tega člena mora biti razviden naziv organizatorja poklicnega usposabljanja, naslov oziroma vsebina poklicnega usposabljanja, datum poklicnega usposabljanja, trajanje poklicnega usposabljanja v pedagoških urah, brez upoštevanja časa, namenjenega registraciji udeležencev in odmorom, ter ime in priimek udeleženca poklicnega usposabljanja. Pri e-izobraževanju mora biti navedeno tudi, ali je udeleženec uspešno opravil preverjanje znanja.
(3) Aktivnosti iz prvega odstavka tega člena štejejo za poklicno usposabljanje po tem sklepu, če:
– se njihova vsebina nanaša na katero od vsebinskih področij, opredeljenih v drugem odstavku 564. člena ZZavar-1 ali v predpisu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki ga Agencija za zavarovalni nadzor izda na podlagi prvega odstavka 564. člena ZZavar-1, in
– se njihova vsebina nanaša na značilnosti produktov, ki jih trži zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik, vrsto poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, vlogo zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika ter aktivnosti, ki jih opravlja pri poslih zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.
(4) Aktivnosti mentorstva pomožnemu zavarovalnemu zastopniku ali pomožnemu zavarovalnemu posredniku iz drugega odstavka 561. člena ZZavar-1 ne štejejo za poklicno usposabljanje po tem sklepu.
4. člen 
(vsebina stalnega poklicnega usposabljanja) 
(1) Zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik se mora v posameznem koledarskem letu usposabljati najmanj 4 pedagoške ure iz vsakega od naslednjih dveh vsebinskih sklopov:
1. Zavarovalni produkti, kamor sodijo naslednje vsebine:
– lastnosti zavarovalnih produktov, ki jih trži zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik, vključno s poznavanjem tveganj in zavarovalnih pogojev ter dodatnih tveganj, če jih taka zavarovanja krijejo,
– pri življenjskih zavarovanjih tudi poznavanje neto premij ter zajamčenih in nezajamčenih prejemkov, poznavanje prednosti in slabosti posameznih naložbenih možnosti zavarovalcev, poznavanje finančnih tveganj zavarovalcev, poznavanje polic, ki krijejo primer smrti ter poznavanje organizacije pokojninskega sistema in prejemkov, ki jih zagotavlja pokojninski sistem,
– ciljne skupine strank za vsak zavarovalni produkt, ki ga trži zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik,
– proces trženja zavarovalnih produktov z opredeljevanjem zahtev in potreb strank, katerim zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik ponuja zavarovalne produkte,
– poznavanje zavarovalnega trga in pri trženju življenjskih zavarovanj tudi trga drugih ustreznih finančnih produktov oziroma storitev,
– usposabljanje na finančnem področju.
2. Varstvo potrošnikov, kamor sodijo naslednje vsebine:
– poznavanje dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke in poslovne etike,
– obravnavanje zahtevkov zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj,
– obravnavanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj,
– upravljanje nasprotij interesov,
– poznavanje veljavnih splošnih zavarovalniških predpisov vključno z veljavnim zavarovalnim pogodbenim pravom,
– poznavanje predpisov, vezanih na področje distribucije zavarovalnih produktov,
– poznavanje predpisov o varstvu potrošnikov,
– poznavanje predpisov o varstvu osebnih podatkov,
– poznavanje predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
– poznavanje davčnih predpisov,
– poznavanje predpisov o socialnem varstvu.
(2) Prvi odstavek tega člena ne velja za zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika, ki v posameznem koledarskem letu ni za nobeno zavarovalnico opravljal distribucije zavarovalnih produktov, kot je opredeljena v 7.a členu ZZavar-1.
(3) Zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik iz drugega odstavka tega člena se mora v posameznem koledarskem letu poklicno usposabljati iz vsebin, opredeljenih v prvi alineji tretjega odstavka 3. člena tega sklepa.
5. člen 
(postopek za izkazovanje ustreznosti stalnega poklicnega usposabljanja) 
(1) Agencija za zavarovalni nadzor preverja ustreznost poklicnega usposabljanja za posameznega zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika tako, da preverja izpolnjevanje obveznosti iz 2. člena tega sklepa.
(2) Na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor zavarovalni zastopnik oziroma zavarovalni posrednik predloži dokazila o opravljenih poklicnih usposabljanjih, to so potrdila iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa, podrobnejše programe z navedbo izvajalcev poklicnih usposabljanj in druga morebitna dokazila.
(3) Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki hranijo dokazila iz drugega odstavka tega člena najmanj 5 let po zaključku leta, v katerem se je poklicno usposabljanje izvajalo.
6. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabi prvič za koledarsko leto 2019.
Št. 00701-1/2019-13
Ljubljana, dne 23. aprila 2019
EVA 2019-1611-0026
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej l.r.