Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1209. Sklep o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja, stran 3314.

  
Na podlagi 3. točke tretjega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročil iz 571. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19, v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), zavezance, način in roke poročanja.
(2) Zavezanci za poročanje po tem sklepu so:
– zavarovalno zastopniška družba,
– zavarovalno posredniška družba,
– zastopnik dopolnilnih zavarovanj.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 544. in tretjim odstavkom 549. člena ZZavar-1 se določbe, ki veljajo za zavarovalno zastopniško družbo oziroma zavarovalno posredniško družbo uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanje ali zavarovalnega posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb.
2. člen 
(vsebina poročanja) 
(1) Zavezanci za poročanje obvestijo Agencijo za zavarovalni nadzor o spremembi naslednjih podatkov ali listin:
– akta o ustanovitvi družbe;
– seznama oseb, ki imajo ali bodo imele ob vpisu družbe v sodni register več kot 10% delež v kapitalu družbe, z navedbo višine deležev;
– seznama oseb, ki so tesno povezane z družbo;
– o vplivu deležev in tesnih povezav iz prejšnjih dveh alinej na možnost izvajanja učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe;
– članov poslovodstva zavarovalno zastopniške družbe oziroma zavarovalno posredniške družbe oziroma oseb, ki so pri zastopnikih dopolnilnih zavarovanj odgovorne za dejavnost zavarovalnega zastopanja, ter o izpolnjevanju pogojev, ki so za te člane poslovodstva in osebe določeni v 567.a člena ZZavar-1.
(2) Zavarovalno posredniška družba Agenciji za zavarovalni nadzor poroča tudi o:
– strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice;
– izpolnjevanju obveznosti glede zavarovanja poklicne odgovornosti.
3. člen 
(poročanje o spremembah akta o ustanovitvi) 
Zavezanci za poročanje poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor o spremembah akta o ustanovitvi družbe (družbena pogodba, statut, …) na način, da ji posredujejo kopijo spremenjenega akta o ustanovitvi.
4. člen 
(poročanje o spremembah seznama oseb, ki imajo več kot 10% delež v kapitalu družbe) 
Zavezanci za poročanje poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor o spremembah seznama oseb, ki imajo več kot 10% delež v kapitalu družbe, z navedbo višine deležev, na način, da ji posredujejo kopijo listine o spremembi podatka, ki je vpisan v sodni ali poslovni register, ali izpis iz delniške knjige družbe s pisnim pojasnilom o tem, da spremenjeni deleži ne bodo preprečevali izvajanja učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe.
5. člen 
(poročanje o spremembah seznama oseb, ki so tesno povezane z družbo) 
Zavezanci za poročanje poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor o spremembah seznama oseb, ki so tesno povezane z družbo na način, da ji predložijo spremenjen seznam oseb, ki so tesno povezane z družbo s pisnim pojasnilom o tem, da tesne povezave ne bodo preprečevale izvajanja učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe.
6. člen 
(poročanje o spremembah v zvezi z osebami iz 567.a člena ZZavar-1) 
(1) Zavarovalno zastopniške družbe in zavarovalno posredniške družbe poročajo glede spremembe članov poslovodstva na način, da predložijo listino, ki dokazuje imenovanje novega člana ali novih članov poslovodstva, ter da za nove člane poslovodstva predložijo dokazila o tem, da:
– v zadnjih petih letih niso bili pravnomočno in nepogojno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
– nad njimi ni bil začet postopek osebnega stečaja,
– jim Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja pred manj kot petimi leti iz kateregakoli razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1.
(2) Zastopniki dopolnilnih zavarovanj poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor glede sprememb oseb, ki so odgovorne za dejavnost zavarovalnega zastopanja na način, da predložijo listino, ki dokazuje imenovanje nove osebe ali novih oseb, ki so odgovorne za dejavnost zavarovalnega zastopanja, ter da predložijo za te nove osebe dokazila, o tem, da:
– v zadnjih petih letih niso bile pravnomočno in nepogojno obsojene za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
– nad njimi ni bil začet postopek osebnega stečaja,
– jim Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja pred manj kot petimi leti iz kateregakoli razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1.
(3) Če pri članu poslovodstva zavarovalno zastopniške družbe oziroma zavarovalno posredniške družbe oziroma pri osebi, ki je pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj odgovorna za dejavnost zavarovalnega zastopanja, pride do spremembe katerega od spodnjih podatkov:
– da je bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
– da je bil nad njo začet postopek osebnega stečaja,
– da ji je Agencija za zavarovalni nadzor odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja iz kateregakoli razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1,
zavarovalno zastopniška družba oziroma zavarovalno posredniška družba oziroma zastopnik dopolnilnih zavarovanj o tem poroča Agenciji za zavarovalni nadzor na način, da predloži listino, ki navedeno spremembo izkazuje.
7. člen 
(poročanje o posredniških poslih) 
Zavarovalno posredniška družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice, na elektronski način, na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2, ki sta priloga in sestavni del tega sklepa, najkasneje do zadnjega dne februarja posameznega leta za preteklo poslovno leto.
8. člen 
(poročanje o zavarovanju poklicne odgovornosti) 
Zavarovalno posredniška družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o sklenitvi, spremembi, podaljšanju oziroma vsakokratnemu avtomatskemu podaljšanju zavarovanja poklicne odgovornosti iz 568. člena ZZavar-1 na način, da ji pošlje kopijo sklenjene, spremenjene, podaljšane oziroma avtomatsko podaljšane zavarovalne pogodbe ali police.
9. člen 
(roki za poročanje) 
Zavezanci za poročanje poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor na podlagi 7. člena tega sklepa o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah najkasneje do zadnjega dne februarja posameznega leta za preteklo poslovno leto ter v roku osmih dni od nastanka dogodka ali spremembe za vse ostale obveznosti poročanja iz tega sklepa.
10. člen 
(uveljavitev) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju oseb, ki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja (Uradni list RS, št. 9/16).
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2019-12
Ljubljana, dne 24. aprila 2019
EVA 2019-1611-0029
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej l.r.