Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1208. Sklep o poročanju o medbančnih depozitih, stran 3314.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju o medbančnih depozitih
SPLOŠNE DOLOČBE
1. V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
– 'Sodelujoča država članica' pomeni državo članico, ki je sprejela euro v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije.
– 'Kreditna institucija' pomeni kreditno institucijo v smislu točke (1) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter v smislu člena 2(5) brez točke (1) do (3) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta.
– 'Delovni dan Banke Slovenije' pomeni katerikoli dan, ko je sistem TARGET2 odprt za izvršitev plačil, razen dela prostih dni v skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
POROČILO O MEDBANČNIH DEPOZITIH
2. Obvezniki za posredovanje poročila o medbančnih depozitih Banki Slovenije so banke in hranilnice v Republiki Sloveniji, kot so opredeljene v 14.a členu Zakona o Banki Slovenije (v nadaljevanju: obvezniki poročanja).
3. Poročilo mora vsebovati podatke o nezavarovanih medbančnih depozitih v eurih z dospelostjo do vključno enega leta, ki jih je obveznik poročanja dal ali prejel od kreditnih institucij v sodelujočih državah članicah.
4. Obveznik poročanja mora Banki Slovenije najkasneje do prvega delovnega dne Banke Slovenije v posameznem koledarskem tednu do 10. ure poročati o nezavarovanih medbančnih depozitih iz 3. točke tega sklepa, ki jih je sklenil v preteklem koledarskem tednu. Obveznik poročanja lahko poroča o teh depozitih tudi pogosteje, npr. na dnevni ravni.
5. Če v obdobju, za katerega mora poročati, obveznik poročanja ni sklenil nezavarovanih medbančnih depozitov, Banki Slovenije ne posreduje poročila o medbančnih depozitih.
6. Banka Slovenije z navodilom, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije, določi natančnejšo vsebino poročila in način poročanja.
7. Obveznik poročanja mora zagotoviti, da so podatki, ki jih posreduje, pravilni in da jih posreduje v predpisanih rokih.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 103/06) in Navodilo o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 105/06, 27/07 in 4/14). Obveznik poročanja pošlje zadnje poročilo o medbančnih depozitih v skladu s sklepom in navodilom iz predhodnega stavka 13. 5. 2019 za nezavarovane medbančne depozite, sklenjene 10. 5. 2019.
9. Ta sklep začne veljati 13. 5. 2019.
Ljubljana, dne 23. aprila 2019
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
mag. Boštjan Vasle l.r.