Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1202. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67, stran 3293.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15) se v 1. členu v prvem odstavku prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– K-1/72 (ID znak: 1026-156-0), koordinate X: 112864,00, Y: 518323,00, Z: 216,23;
– K-2/95 (ID znak: 1026-155/7-0), koordinate X: 112943,71, Y: 518271,06, Z: 221,87;
– V-7/67 (ID znak: 1026-155/1-0), koordinate X: 112770,10, Y: 518304,71, Z: 220,05.«.
V drugem odstavku se količina »315.360 m3/leto« nadomesti s količino »200.000 m3/leto«, količina »240.752 m3/leto« s količino »140.000 m3/leto«, količina »11.888 m3/leto« s količino »10.000 m3/leto«, količina »7 l/s« s količino »18 l/s«, količina »0,37 l/s« s količino »8 l/s« in količina »568.000 m3/leto« s količino »350.000 m3/leto«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 11. členu se v četrtem odstavku v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2019
Ljubljana, dne 25. aprila 2019
EVA 2018-2550-0073
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik