Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1200. Uredba o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti, stran 3291.

  
Za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2009/905/PNZ z dne 30. novembra 2009 o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti (UL L št. 322 z dne 9. 12. 2009, str. 14), določata obvezna akreditacija Nacionalnega forenzičnega laboratorija in priznavanje rezultatov akreditiranih izvajalcev laboratorijskih dejavnosti iz drugih držav članic Evropske unije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »laboratorijska dejavnost« so vsi ukrepi, sprejeti v laboratoriju pri lokalizaciji in pridobivanju sledi na predmetih ter pri pripravi, analizi in interpretaciji forenzičnih dokazov zaradi priprave izvedenskega mnenja ali izmenjave forenzičnih dokazov;
2. »rezultati laboratorijskih dejavnosti« so vse analitične ugotovitve in z njimi neposredno povezane interpretacije laboratorijskih dejavnosti;
3. »nacionalni akreditacijski organ« je organ v Republiki Sloveniji, ki podeljuje akreditacijo v skladu s pooblastili, ki mu jih je dodelila Republika Slovenija v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30);
4. »profil DNK« je črkovna ali številčna koda, ki pomeni niz razločevalnih značilnosti nekodirajočega dela analiziranega vzorca človeške DNK, tj. posebno molekularno strukturo različnih področij DNK (lokusov);
5. »daktiloskopski podatki« so prstni odtisi, sledi prstnih odtisov, odtisi dlani, sledi odtisov dlani in vzorci takšnih podob.
3. člen 
(akreditacija) 
Nacionalni forenzični laboratorij mora biti za opravljanje laboratorijskih forenzičnih dejavnosti, katerih rezultat so profili DNK in daktiloskopski podatki, akreditiran pri nacionalnem akreditacijskem organu v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
4. člen 
(priznavanje rezultatov) 
Policija pri izvajanju laboratorijskih forenzičnih dejavnosti iz prejšnjega člena priznava rezultate profilov DNK in daktiloskopskih podatkov akreditiranih izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti v drugih državah članicah Evropske unije, za enako zanesljive kot rezultate Nacionalnega forenzičnega laboratorija, kot izvajalca forenzičnih dejavnosti, ki opravlja laboratorijske dejavnosti in je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-5/2019
Ljubljana, dne 25. aprila 2019
EVA 2018-1711-0024
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik