Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1199. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, stran 3291.

  
Na podlagi petega odstavka 86. člena in četrte alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke 
1. člen 
Ta uredba določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1) ter znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunanih na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, ter ugotavlja tehtano povprečno drobnoprodajno ceno cigaret.
2. člen 
Trošarina znaša za:
1. cigarete: najmanj 60% tehtane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, vendar najmanj 114 eurov za 1000 kosov iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret;
2. cigare in cigarilose: 6,3% od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 43 eurov za 1000 kosov;
3. drobno rezani tobak: 37% od drobnoprodajne cene in 43 eurov, vendar najmanj 94 eurov za en kilogram;
4. drug tobak za kajenje: 43 eurov za en kilogram;
5. tobak za segrevanje: 88 eurov za en kilogram tobaka v polnilu;
6. elektronske cigarete: 0,18 eura za en mililiter tekočine v polnilu.
3. člen 
Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret za leto 2019 znaša 3,69 eura za zavojček dvajsetih cigaret.
4. člen 
(1) Specifična trošarina za cigarete znaša 73,6353 eura za 1000 kosov cigaret.
(2) Proporcionalna trošarina za cigarete znaša 21,8779% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.
5. člen 
Ne glede na prejšnji člen se za cigarete, katerih drobnoprodajna cena je nižja od 3,69 eura za zavojček dvajsetih cigaret, plačuje trošarina v višini 114 eurov za 1000 kosov cigaret.
6. člen 
Drobnoprodajna cena za posamezno vrsto tobačnih izdelkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), velja za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo v davka prostih prodajalnah, pri letih ali plovbi v tretjo državo.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za tobačne izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. junija 2019.
8. člen 
Oseba iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1 plača razliko trošarine v skladu s predpisom, ki ureja plačevanje in razporejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-9991000033 – PCP – proračun države z navedbo reference prejemnika, po modelu 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika – 08656).
9. člen 
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 1/17).
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2019.
Št. 00712-12/2019
Ljubljana, dne 25. aprila 2019
EVA 2019-1611-0019
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost