Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

1198. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 3290.

  
Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o oblikovanju cen učbenikov 
1. člen 
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cene učbenika, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: učbenik).
2. člen 
Maloprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov, ki so veljale na trgu na dan 30. aprila 2019, se določijo kot najvišje.
3. člen 
(1) Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik, na trgu pa se ponuja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), morajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev ter število avtorskih pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov (naklada);
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente maloprodajnih cen z:
– normativi za papir in drug material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco. založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo stroškov),
– zneski subvencij ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– maloprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali proizvodni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.
4. člen 
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika sprejme Vlada Republike Slovenije.
5. člen 
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini učbenik, zavezanec v 30 dneh o tem obvesti ministrstvo.
6. člen 
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poveča uvozna cena učbenika, se njegova cena ne glede na določbo 2. člena te uredbe lahko poviša, in sicer v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute. Zavezanec o tem obvesti ministrstvo najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo poleg podatkov in prilog, določenih v 1., 2., 3. in 10. točki drugega odstavka 3. člena te uredbe, vsebuje trenutno veljavno ceno, odstotek podražitve, novo ceno, datum njene uveljavitve na trgu in dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena posameznega učbenika ni povišana v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Do odprave napake ni mogoče uveljaviti nove cene na trgu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika, ki je bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 30/18).
8. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 30/18).
9. člen 
Ta uredba začne veljati 1. maja 2019 in velja eno leto.
Št. 00726-4/2019
Ljubljana, dne 25. aprila 2019
EVA 2019-2130-0001
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost