Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019

Kazalo

296. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2020, stran 674.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in spremembe) je Občinski svet Občine Škofljica na 3. redni seji 31. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(Vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.386.929
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.234.928
70
DAVČNI PRIHODKI
6.989.554
700 Davki na dohodek in dobiček
6.073.069
703 Davki na premoženje
739.035
704 Domači davki na blago in storitve
177.450
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.245.374
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
480.920
711 Takse in pristojbine
8.500
712 Globe in druge denarne kazni
82.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.500
714 Drugi nedavčni prihodki
663.854
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
50.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
150.000
73
PREJETE DONACIJE
15.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
937.001
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
544.878
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
392.123
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.269.345
40
TEKOČI ODHODKI
3.247.355
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
799.397
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.804
402 Izdatki za blago in storitve
2.204.854
403 Plačila domačih obresti
45.300
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.946.549
410 Subvencije
391.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.708.450
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.522
413 Drugi tekoči domači transferi
698.577
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.916.201
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.916.201
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
159.240
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
84.424
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.816
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
ؘ–3.882.416
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
4.154.449
50
ZADOLŽEVANJE
4.154.449
500 Domače zadolževanje
4.154.449
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
272.033
55
ODPLAČILA DOLGA
272.033
550 Odplačila domačega dolga
272.033
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
ali 0 ali + 
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.882.416
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.882.416
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(Izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(Namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe, v nadaljevanju: ZJF) tudi prihodki: od požarne takse, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, koncesijske dajatve za posekan in prodan les ter neporabljena sredstva iz namenskih prihodkov preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in ostalih namenskih prejemkov.
5. člen 
(Prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na predlog skrbnika proračunske postavke. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi konti v okviru proračunskih postavk odloča župan lahko tudi na predlog finančno računovodske službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2020 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.
6. člen 
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2021 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, tj. pred podpisom pogodbe občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene omejitve ne veljajo za sofinancirani del.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu s 40. členom ZJF.
2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2020, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku.
8. člen 
(Spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan v proračunu lahko odpre novo proračunsko postavko in nov projekt v načrtu razvojnih programov v primeru sprememb veljavnih predpisov, možnosti črpanja nepovratnih sredstev in v drugih nujnih in nepredvidenih primerih.
9. člen 
(Proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2020 dodatno oblikuje v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
(Splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
11. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen 
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v višini 4.154.449,12 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
14. člen 
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2020 ne sme zadolžiti.
Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2020 ne sme zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(Začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(Uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2020.
Št. 41000-18/2018
Škofljica, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti