Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019

Kazalo

293. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, stran 671.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 2. redni seji dne 1. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 
1. člen 
Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 382,46 EUR na otroka mesečno.
2. člen 
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina Gornji Petrovci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
3. člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil.
4. člen 
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Staršem, ki imajo bivališče v Občini Gornji Petrovci in otroka do 25. junija pisno odjavijo oziroma začasno izpišejo iz vrtca v mesecu juliju in avgustu, stroškov izvajanja programa vrtec ne zaračuna, ampak jih v celoti krije občina.
Kadar je otrok zaradi bolezni odsoten dalj časa se z odločbo določeno plačilo staršev dodatno zniža v višini 50 % plačila določenega v skladu s pravili obračunavanja oskrbnine. Kot daljša odsotnost se šteje neprekinjena bolniška odsotnost otroka, ki traja vsaj mesec dni in več. Dodatno znižanje za strnjeno bolniško odsotnost se lahko staršem upošteva največ za tri mesece.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Gornji Petrovci na podlagi izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 106/15).
6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 2. 2019 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-1
Gornji Petrovci, dne 4. februarja 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti