Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019

Kazalo

290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D), stran 669.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-3
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI (ZRRD-D) 
1. člen
V Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenese Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21).«.
2. člen 
V 5. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raziskovalec oziroma raziskovalka iz tretje države (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec iz tretje države) je državljan tretje države z doktoratom ali ustrezno visokošolsko kvalifikacijo, ki mu omogoča vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalne dejavnosti v skladu s tem zakonom;«.
3. člen 
V 27. členu se na koncu četrtega odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi: »S sporazumom se raziskovalec iz tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalca iz tretje države za namene dokončanja raziskovalne dejavnosti.«.
4. člen 
V 28. členu se v tretjem odstavku besedi »raziskovalno delo« nadomestita z besedama »raziskovalno dejavnost«.
Peti odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Podzakonski akt iz devetega odstavka 27. člena zakona se uskladi z določbami tega zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
6. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 630-01/18-4/11
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 291-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost