Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019

Kazalo

289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A), stran 668.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-5
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REŠEVANJU IN PRISILNEM PRENEHANJU BANK (ZRPPB-A) 
1. člen
V Zakonu o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16 in 71/16 – odl. US) se v 3. členu v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), zadnjič spremenjena z Direktivo 2017/2399/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (UL L št. 345 z dne 27. 12. 2017, str. 96), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU).«.
2. člen 
V 207. členu se v drugem odstavku v 7. točki črtata besedi »druge« in »navadne«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. nezavarovane terjatve iz naslova dolžniških instrumentov ter drugih podobnih finančnih instrumentov, ki jih je izdala banka;«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. nezavarovane terjatve iz naslova dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– njihova prvotna pogodbena zapadlost je vsaj eno leto;
– nimajo vgrajenih lastnosti izvedenih finančnih instrumentov in sami niso izvedeni finančni instrument;
– v zadevni pogodbeni dokumentaciji oziroma v prospektu v zvezi z njihovo izdajo je izrecno navedeno, da se terjatve iz teh instrumentov v primeru postopka prisilnega prenehanja banke poplačajo za terjatvami iz 1. do 8. točke tega odstavka in pred podrejenimi terjatvami iz 10. točke tega odstavka;«.
Dosedanja 9. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»10. podrejene terjatve, ki se na podlagi pogodbene ureditve med strankama v primeru postopka prisilnega prenehanja banke poplačajo za popolnim poplačilom terjatev iz 1. do 9. točke tega odstavka;«.
Za novo 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. terjatve iz naslova lastniških instrumentov, vključno s terjatvami iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka, in izpolnjujejo pogoje za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke, ter druge podrejene terjatve, ki se glede na pogodbeno ureditev v primeru postopka prisilnega prenehanja banke poplačajo hkrati s terjatvami iz naslova lastniških instrumentov.«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku besedilo »9. točke« nadomesti z besedilom »10. točke«, v 1. točki se besedilo »do 4. točke« nadomesti z besedilom »ali 3. točke«, na koncu 3. točke se podpičje nadomesti s piko, 4. točka pa se črta.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Dolžniški instrumenti iz drugega do četrtega odstavka tega člena so obveznice in druge oblike prenosljivega dolga ter instrumenti, ki ustvarjajo ali potrjujejo dolg. Dolžniški instrumenti s spremenljivo obrestno mero, ki temelji na široko uporabljeni referenčni stopnji, in dolžniški instrumenti, ki niso denominirani v domači valuti izdajatelja, pod pogojem, da so glavnica, odplačila in obresti denominirani v isti valuti, samo zaradi navedenih značilnosti ne štejejo za dolžniške instrumente z vgrajenimi lastnostmi izvedenega finančnega instrumenta.
(6) Banka in subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona, ki izda dolžniški instrument z lastnostmi iz 8., 9. ali 10. točke drugega odstavka tega člena, najkasneje na dan začetka prodaje tega dolžniškega instrumenta izdajo objavi v seznamu izdanih dolžniških instrumentov na svoji spletni strani. Ta za vsako posamezno izdajo oziroma serijo vsebuje naslednje podatke:
– oznako dolžniških instrumentov posamezne izdaje;
– znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje;
– skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji;
– datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov;
– zaporedno številko vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka tega člena.
(7) Kadar subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona izda dolžniške instrumente z lastnostmi iz 8., 9. ali 10. točke drugega odstavka tega člena, se v običajnem insolvenčnem postopku, ki velja za ta subjekt, ne glede na določbe drugih zakonov, glede določanja prednostnega vrstnega reda pri poplačilu terjatev iz naslova teh instrumentov smiselno uporabljajo določbe tega člena.«.
3. člen 
V 260. členu se v prvem odstavku za 3. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. nove izdaje dolžniških instrumentov na predpisan način ne objavi v seznamu izdanih dolžniških instrumentov (šesti odstavek 207. člena).«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(razvrstitev v nov razred) 
V prednostni razred iz nove 9. točke drugega odstavka 207. člena zakona se lahko razvrstijo le terjatve iz naslova dolžniških instrumentov, ki so izdani po uveljavitvi tega zakona.
5. člen 
(rok za vzpostavitev seznama) 
Banka oziroma subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena zakona, ki ima na dan uveljavitve tega zakona že izdane dolžniške instrumente z lastnostmi iz 8., 9. ali 10. točke drugega odstavka 207. člena zakona, seznam izdanih dolžniških instrumentov iz novega šestega odstavka 207. člena zakona vzpostavi v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/18-29/10
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 275-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti