Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

61. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov, stran 127.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni regulativni organ, organ za opravljanje nadzora in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (UL L št. 112 z dne 2. 5. 2018, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/644/EU).
2. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni regulativni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe 2018/644/EU je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2018/644/EU opravlja agencija.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, nadzor nad izvajanjem 7. člena Uredbe 2018/644/EU opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov.
3. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če agenciji:
– v petnajstih dneh od začetka izvajanja dejavnosti ne predloži informacij v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/644/EU ali predloži napačne informacije;
– v tridesetih dneh od nastanka spremembe informacij iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2018/644/EU ne predloži informacij v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/644/EU ali predloži napačne informacije;
– do 30. junija vsakega koledarskega leta ne predloži informacij v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/644/EU ali predloži napačne informacije;
– na njeno zahtevo v postavljenem roku ne predloži dodatnih informacij v skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/644/EU ali predloži napačne informacije;
– do 31. januarja vsakega koledarskega leta ne predloži javnega seznama tarif v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 2018/644/EU ali predloži napačne informacije;
– na njeno zahtevo v enem mesecu ne predloži drugih ustreznih dokazov v zvezi s tarifami, ki so potrebni za izvedbo ocene tarif v skladu s petim in šestim odstavkom 6. člena Uredbe 2018/644/EU, ali predloži neustrezne dokaze.
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki se ne šteje za pravno osebo iz prvega odstavka tega člena, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
(prehodna določba) 
Zavezanci za poročanje agenciji pošljejo prve informacije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2018/644/EU do 31. januarja 2019.
5. člen 
(začetek uporabe) 
Drugi odstavek 2. člena in 3. člen te uredbe se začneta uporabljati 23. novembra 2019.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-15/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-2130-0032
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti