Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

59. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2019, stran 123.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18) je župan Občine Dobje dne 21. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2019 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2019, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2018.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2018 135.693,62 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2018.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0055/2018
Dobje, dne 21. decembra 2018
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.