Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

55. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 121.

  
Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in v povezavi s 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
1. člen 
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd III za enoto urejanja z oznako LO 4/3, na območju naselja Ložnica pri Žalcu (v nadaljnjem besedilu: OPPN PC AG III), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o., pod št. projekta 14/18 v decembru 2018.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 18. januarja do 18. februarja 2019 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 6, Žalec.
3. člen 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 6. februarja 2019 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN PC AG III podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen 
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter na video straneh STV. Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0011/2015
Žalec, dne 3. januarja 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.