Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

38. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018, stran 97.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 2. redni seji dne 27. 12. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18 dne 2. 3. 2018, Uradni list RS, št. 32/18, dne 11. 5. 2018, Uradni list RS, št. 46, dne 6. 7. 2018; Uradni list RS, št. 59/18, dne 7. 9. 2018, Uradni list RS, št. 71/18, dne 9. 11. 2018) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.818.531,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.572.787,41
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.771.784,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.910.544,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
338.769,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
522.371,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
801.003,41
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
611.506,99
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.500,00
712
DENARNE KAZNI
15.280,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
89.916,42
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
76.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
665.677,43
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
374.059,04
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
291.618,39
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2500,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
576.886,57
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
576.886,57
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
680,00
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
680,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.699.906,69
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.902.849,72
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
404.112,51
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
65.846,88
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.401.276,33
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
29.214,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.820.511,00
410
SUBVENCIJE
62.192,95
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
556.540,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
177.386,14
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.024.391,91
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.643.101,15
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.643.101,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)
333.444,82
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.˝POR.
333.444,82
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–881.375,28
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
74.021,09
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
74.021,09
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
74.021,09
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.102.622,81
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–295.268,62
XI.
NETO FINANCIRANJE
–881.375,28
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.134.652,06
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Št. 410-01/2017-10
Bovec, dne 27. decembra 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.