Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

33. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede, stran 78.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12), četrtega in petega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede 
1. člen
8. člen Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede (št. 3101-9/2008-3) se spremeni tako, da se glasi:
»Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-1/2019/1
Ljubljana, dne 7. januarja 2019
Tomaž Vesel l.r.
predsednik 
računskega sodišča 

AAA Zlata odličnost