Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019

Kazalo

27. Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, stran 58.

  
Na podlagi sedmega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 4. člena in sedmega odstavka 8. člena Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) izdaja ministrica za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način vodenja evidencedejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: evidenca), ki jo upravlja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: upravljavec matične evidence), šifrant dejanskih rab zemljišč, vsebino metodologije določanja in usklajevanja dejanske rabe zemljišč, vsebino elaborata sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč ter vsebino elaborata sprememb podatkov dejanske rabe na zemljišču lastnika.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. dejanska raba zemljišč je dejanska raba zemljišč javne cestne oziroma javne železniške infrastrukture;
2. poligon dejanske rabe je strnjena površina zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki ga določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu;
3. identifikacijska oznaka poligona je enolična identifikacijska številka poligona dejanske rabe;
4. stična meja med območji dejanske rabe zemljišč različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture je skupna daljica poligonov dejanske rabe različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture;
5. javna prometna infrastruktura je javna cestna infrastruktura in javna železniška infrastruktura.
3. člen 
(podrobnejša vsebina evidence) 
(1) V evidenci se za območja dejanske rabe vodijo podatki o:
– meji območja dejanske rabe zemljišč v obliki poligona dejanske rabe,
– vrsti dejanske rabe zemljišč,
– vrsti površine,
– upravljavcu javne prometne infrastrukture,
– identifikacijski oznaki poligona dejanske rabe zemljišč,
– natančnosti določitve meje območja dejanske rabe zemljišč,
– usklajenosti meje dejanske rabe z zemljiškim katastrom,
– načinu določitve dejanske rabe zemljišč,
– datumu vira,
– površini območja dejanske rabe zemljišč,
– datumu spremembe in
– opisu.
(2) Meja območja dejanske rabe zemljišč se evidentira s topološko pravilnimi poligoni, ki so medsebojno topološko usklajeni. Koordinate lomnih točk poligona se določijo z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Koordinate se zaokrožijo na 1 centimeter.
(3) Vrsta dejanske rabe zemljišč se evidentira s šifro podrobne dejanske rabe zemljišč javne prometne infrastrukture iz uredbe, ki ureja dejanske rabe zemljišč.
(4) Vrsta površine je podrobnejša členitev območja cestnega sveta, progovnega pasu in drugih površin, potrebnih za odvijanje cestnega oziroma železniškega prometa. Evidentira se v skladu z izmenjevalnim formatom, ki ga upravljavec matične evidence objavi na svoji spletni strani.
(5) Upravljavec javne prometne infrastrukture se evidentira s svojo matično številko.
(6) Identifikacijska oznaka poligona dejanske rabe zemljišč se evidentira z enolično identifikacijsko številko poligona dejanske rabe javne prometne infrastrukture. Upravljavec matične evidence določi nabor identifikacijskih oznak, ki jih mora vsak upravljavec javne prometne infrastrukture uporabiti za določitev identifikacijske oznake poligona.
(7) Natančnost določitve meje območja dejanske rabe zemljišč se določi po šifrantu, ki ga Geodetska uprava Republike Slovenije objavi na svojih spletnih straneh v skladu z uredbo, ki ureja dejanske rabe zemljišč.
(8) Način določitve dejanske rabe zemljišč se evidentira glede na način zajema podatkov in je opredeljen z izmenjevalnim formatom, ki ga upravljavec matične evidence objavi na svoji spletni strani.
(9) Datum vira je podatek o datumu podatkovnega vira, ki je bil uporabljen za določitev dejanske rabe oziroma datum zajema podatka. Podatek o usklajenosti meje dejanske rabe zemljišč z zemljiškim katastrom se vodi po točkah poligona.
(10) Površina območja dejanske rabe zemljišč se izračuna iz koordinat poligona dejanske rabe.
(11) Status vnosa se nanaša na začasnost oziroma dokončnost vpisa, kar določi upravljavec matične evidence po pregledu elaborata.
(12) Datum spremembe se evidentira s podatkom o datumu evidentiranja sprememb podatkov o dejanski rabi zemljišč v evidenci.
(13) Opis je dodatna opisna informacija za posamezen poligon, ki ni bila zajeta z drugimi podatki.
4. člen 
(vpis podatkov v evidenco) 
(1) Prvi vpis in vsaka sprememba vpisanih podatkov o dejanski rabi zemljišč v evidenci se izvede na podlagi elaborata sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč ali elaborata sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika.
(2) O vsaki spremembi podatkov o dejanski rabi zemljišč se vodijo naslednji podatki:
– vlagatelj,
– številka elaborata,
– datum vnosa in
– vrsta elaborata.
(3) Vlagatelj je upravljavec javne prometne infrastrukture, upravljavec matične evidence, če izvede usklajevanje stičnih mej ali usklajevanje podatkov o dejanskih rabah zemljišč s podatki v drugih matičnih evidencah, ali Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot upravni organ iz 8. člena zakona, ki ureja evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne prometne infrastrukture.
(4) Številko elaborata določi upravljavec matične evidence ob sprejemu elaborata sprememb v evidenco.
(5) Datum vnosa je datum vpisa podatkov v evidenco.
(6) Vrsta elaborata se evidentira s šifro vrste elaborata, ki se določi glede na to, ali gre za elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč ali elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika.
5. člen 
(način določanja in usklajevanja podatkov o meji območja dejanske rabe, ki se vodijo v evidenci) 
(1) Podatki o dejanski rabi zemljišč se evidentirajo na osnovi podatkov o evidentirani javni prometni infrastrukturi v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, podatkov zemljiškega katastra in dejanskem stanju v naravi.
(2) Meja območja dejanske rabe zemljišča se evidentira s topološko pravilnimi poligoni, ki morajo biti s poligoni območij dejanske rabe zemljišč istega upravljavca javne prometne infrastrukture med seboj topološko usklajeni.
(3) Evidentirani poligoni območij pripadajočih zemljišč javne prometne infrastrukture se med seboj ne smejo prekrivati, razen v primeru evidentiranih območij pripadajočih zemljišč objektov javne prometne infrastrukture preko območij evidentiranih pripadajočih zemljišč javne prometne infrastrukture.
(4) Če je meja območja dejanske rabe zemljišča že določena in evidentirana v zemljiškem katastru kot meja zemljiške parcele, se podatki o meji območja dejanske rabe zemljišča zajamejo po podatkih zemljiškega katastra.
(5) Če meja območja dejanske rabe zemljišča v zemljiškem katastru še ni določena in evidentirana kot meja zemljiške parcele, se podatki o meji območja dejanske rabe zemljišča zajamejo na podlagi dejanskega stanja v naravi.
(6) Če meje dejanske rabe ni mogoče zajeti s pomočjo obstoječih podatkovnih virov v pisarni, se podatki o meji območja dejanske rabe zemljišča zajamejo s pomočjo ogleda javne prometne infrastrukture.
(7) Stična meja območij dejanske rabe zemljišč v upravljanju dveh ali več različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture mora biti medsebojno usklajena.
(8) Če stična meja med območji dejanske rabe zemljišč različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture poteka po evidentirani meji zemljiške parcele v zemljiškem katastru oziroma po evidentirani meji občine v zemljiškem katastru, upravljavca javne prometne infrastrukture stično mejo evidentirata na podlagi podatkov zemljiškokatastrskih točk po podatkih zemljiškega katastra.
(9) Če stična meja med območji dejanske rabe zemljišč različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture ne poteka po meji zemljiške parcele, evidentirane v zemljiškem katastru oziroma po evidentirani meji občine v zemljiškem katastru, upravljavca javne prometne infrastrukture stično mejo evidentirata na podlagi podatkov dejanskega stanja v naravi, ki si jih med seboj izmenjata in uskladita.
(10) Če upravljavec matične evidence na podlagi evidentiranih podatkov v evidenci in predloženih elaboratov ugotovi, da stična meja med območji dejanske rabe zemljišč različnih upravljavcev javne prometne infrastrukture ni usklajena, zagotovi tehnično uskladitev stične meje ob uporabi posebnih pravil iz 7. člena tega pravilnika, oziroma, če pogoji za tehnično uskladitev niso izpolnjeni, elaborat vrne vlagatelju v uskladitev.
(11) Ne glede na osmi, deveti in deseti odstavek tega člena se v postopku uskladitve podatkov dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika meja območja dejanske rabe zemljišč evidentira le na zemljišču lastnika v elaboratu sprememb podatkov dejanske rabe zemljišča lastnika.
6. člen 
(preverjanje lokacijske in vsebinske usklajenosti podatkov v predloženem elaboratu) 
(1) Upravljavec matične evidence po prejemu elaborata sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč preveri lokacijsko in vsebinsko usklajenost predloženih podatkov.
(2) Če upravljavec matične evidence ugotovi, da linija javne prometne infrastrukture po podatkih zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture poteka izven poligona iz predloženega elaborata, šteje, da poligon ni lokacijsko usklajen. Upravljavec matične evidence vpisa takega poligona v evidenco ne izvede, na ugotovljeno neusklajenost pa opozori upravljavca javne prometne infrastrukture in ga pozove, naj ugotovljeno neusklajenost odpravi.
(3) Če upravljavec matične evidence ugotovi, da se poligoni iz predloženega elaborata nedovoljeno prekrivajo oziroma niso medsebojno topološko usklajeni z evidentiranimi poligoni istega upravljavca javne prometne infrastrukture v evidenci, šteje, da poligoni iz predloženega elaborata niso vsebinsko usklajeni. Upravljavec matične evidence takega vpisa v evidenco ne izvede, na ugotovljeno neusklajenost pa opozori upravljavca javne prometne infrastrukture in ga pozove, naj ugotovljeno neusklajenost odpravi.
(4) Če upravljavec matične evidence ugotovi, da stična meja poligona iz predloženega elaborata ni usklajena s stično mejo evidentiranega poligona drugega upravljavca javne prometne infrastrukture, s katero se ta javna prometna infrastruktura stika, šteje, da poligon ni vsebinsko usklajen. Upravljavec matične evidence izvede tehnično uskladitev stične meje ob uporabi posebnih pravil iz 7. člena tega pravilnika, če so pogoji za tehnično uskladitev stične meje izpolnjeni, ter v evidenci zagotovi sledljivost evidentiranih sprememb. Če pogoji za tehnično uskladitev stične meje niso izpolnjeni, vpisa v evidenco ne izvede, na ugotovljeno neusklajenost pa opozori upravljavca javne prometne infrastrukture in ga pozove, naj ugotovljeno neusklajenost odpravi.
7. člen 
(posebna pravila za usklajevanje stične meje) 
(1) Če se poligon dejanske rabe zemljišča v elaboratu prekriva z že evidentiranim poligonom dejanske rabe zemljišča v upravljanju drugega upravljavca javne prometne infrastrukture, se stična meja med poligonoma določi ob upoštevanju naslednjih pravil:
– če se prekrivata poligona dejanske rabe zemljišč občinske javne cestne infrastrukture dveh različnih upravljavcev občinske javne cestne infrastrukture, se stična meja določi po evidentirani meji občine;
– če se prekrivata poligona dejanske rabe zemljišč državne javne cestne infrastrukture in občinske javne cestne infrastrukture, se stična meja določi po meji poligona državne javne cestne infrastrukture;
– če se prekrivata poligona dejanske rabe zemljišč državne javne cestne infrastrukture v upravljanju različnih upravljavcev, se stična meja določi po meji poligona državne javne cestne infrastrukture višje kategorije, v skladu s predpisi, ki določajo kategorizacijo javnih cest;
– če se prekrivata poligona dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture, se stična meja določi po meji poligona javne železniške infrastrukture.
(2) Če upravljavec matične evidence ugotovi prekrivanje iz prejšnjega odstavka, upravljavca javne prometne infrastrukture opozori na ugotovljeno neusklajenost glede na podatke, ki sta jih predložila, ter jima predlaga tehnično uskladitev stične meje ob upoštevanju pravil iz prejšnjega odstavka. Upravljavcema pošlje svoj predlog elaborata ter ju pozove, da elaborat odobrita. Odobren elaborat evidentira v evidenci ter zagotovi sledljivost evidentiranih sprememb podatkov. Če upravljavca predlaganega elaborata ne odobrita, upravljavec matične evidence vpisa neusklajenih podatkov v evidenco ne izvede.
(3) Če se poligon dejanske rabe zemljišča iz elaborata enega upravljavca javne prometne infrastrukture ne stika z že evidentiranim poligonom dejanske rabe v upravljanju drugega upravljavca javne prometne infrastrukture, pri čemer znaša izmerjena dolžina vrzeli največ 5 metrov merjeno po liniji javne prometne infrastrukture, evidentirane v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, upravljavec matične evidence opozori na ugotovljeno neusklajenost upravljavca javne prometne infrastrukture, jima predlaga dodaten poligon, s katerim se odpravi ugotovljena neusklajenost stične meje ter ju pozove, da elaborat odobrita. Odobren elaborat evidentira v evidenci ter zagotovi sledljivost evidentiranih sprememb podatkov. Če upravljavca predlaganega elaborata ne odobrita, vpisa neusklajenih podatkov v evidenco ne izvede.
(4) Če znaša izmerjena dolžina vrzeli, merjeno po liniji javne prometne infrastrukture, evidentirane v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, več kot 5 metrov, upravljavec matične evidence o ugotovljeni neusklajenosti takšne stične meje opozori oba upravljavca javne prometne infrastrukture in ju pozove, da neusklajenost odpravita, vpisa neusklajenost podatkov v evidenco pa ne izvede.
8. člen 
(usklajevanje podatkov v evidenci s podatki iz drugih matičnih evidenc) 
Zaradi usklajevanja podatkov o dejanskih rabah zemljišč v evidenci s podatki iz drugih matičnih evidenc lahko upravljavec matične evidence sam spremeni evidentiran podatek o dejanski rabi zemljišč v evidenci in o tem obvesti upravljavca javne prometne infrastrukture.
9. člen 
(vsebina elaborata sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč in elaborata dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika) 
(1) Elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč in elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika vsebujeta podatke o mejah območja dejanske rabe iz 3. in 4. člena tega pravilnika. Elaborat mora biti izdelan v skladu z izmenjevalnim formatom, ki ga upravljavec matične evidence objavi na svoji spletni strani. V elaboratu mora biti navedena sprememba na poligon natančno.
(2) Elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje še podatke o geodetskem podjetju, ki je izdelalo elaborat, ter številko in ime pooblaščenega inženirja geodezije, ki je elaborat potrdil.
(3) Elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč oziroma elaborat sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč na zemljišču lastnika se izdela v digitalni obliki v skladu z izmenjevalnim formatom, ki ga upravljavec matične evidence objavi na svoji spletni strani.
10. člen 
(vsebina metodologije za določanje in usklajevanje dejanske rabe zemljišč) 
Metodologija za določanje in usklajevanje dejanske rabe zemljišč vsebuje podrobnejšo razlago uporabe pravil za določanje in usklajevanje dejanske rabe zemljišč iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika s tehničnim prikazom praktičnih primerov. Metodologija podrobneje določa podatkovne vire, ki se uporabijo, in njihovo uporabo ter pravila za določitev in zajem infrastrukture in pripadajočih zemljišč, tako da praktični primeri izhajajo od najbolj tipičnih do posebnih, s slikovnim in opisnim prikazom pojasnil za pravilno določitev poligonov.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-143/2018/28
Ljubljana, dne 27. decembra 2018
EVA 2018-2430-0028
Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina