Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019

Kazalo

21. Pravilnik o uporabi, najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja vas, stran 51.

  
Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina« (Uradni list RS, št. 32/17) je svet zavoda na 1. korespondenčni seji dne 3. 1. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi, najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja vas 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
S pravilnikom o uporabi/najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja vas (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Zavod Poljanska dolina (v nadaljnjem besedilu: zavod) kot upravitelj športne dvorane in vsega pripadajočega ureja:
– pogoje in merila za uporabo/najem športne dvorane ter vsega pripadajočega,
– način oblikovanja cen uporabe/najema,
– način sklepanja pogodb z uporabniki/najemniki,
– hišni red v/na športni dvorani in vodenje evidenc.
2. člen 
(športna dvorana in ostale površine) 
Športna dvorana in ostale pripadajoče površine v lasti Občine Gorenja vas - Poljane, v upravljanju Zavoda Poljanska dolina so:
– športna dvorana Gorenja vas,
– skupni prostori (garderobe, WC, hodniki),
– prostori za shranjevanje opreme,
– zunanje parkirne površine za uporabnike dvorane.
3. člen 
(upravljanje športne dvorane) 
Upravljalca/e športne dvorane in ostalih pripadajočih površin določi direktor/ica. Pravice in obveznosti lastnika ter upravljalca so določene s pogodbo o upravljanju športne dvorane.
II. POGOJI IN MERILA ZA UPORABO/NAJEM ŠPORTNE DVORANE
4. člen 
(pogoji za uporabo/najem)
Športna dvorana Gorenja vas in ostale pripadajoče površine se lahko oddaja v uporabo/najem v času prostih terminov po končanem pouku ter interesnih dejavnostih vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas (v nadaljnjem besedilu OŠ), in sicer med tednom, praviloma od 16. ure dalje.
Športni objekt se lahko odda v uporabo/najem naslednjim uporabnikom/najemnikom:
– športnim društvom in klubom iz Občine Gorenja vas - Poljane in izven nje,
– drugim društvom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
Uporaba/najem športnega objekta zajema uporabo:
– vadbene površine v objektu,
– garderobe, sanitarije, umivalnike ter tuše v sklopu objekta,
– športna orodja in oprema v objektu.
5. člen 
(prioritete) 
Prednostno pravico uporabe/najema športnih površin imajo uporabniki/najemniki po naslednjih prioritetah:
– I. prioriteta: vzgojno-izobraževalni zavodi v občini: vzgojno-izobraževalni proces in interesna športna dejavnost v okviru izvedbe šolskega pouka športa in šolskih interesnih dejavnosti.
– II. prioriteta: športna društva in zveze s sedežem v občini: športni programi v okviru letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane:
– Programi otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (tekmovalno), 
– Programi otrok in mladine prostočasno (netekmovalno), 
– Programi kakovostnega in vrhunskega športa odraslih (tekmovalno), 
– Programi športne rekreacije in športa starejših (rekreativno). 
– III. prioriteta: drugi izvajalci: športni programi neformalnih rekreacijskih skupin, pravnih in fizičnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane.
– IV. prioriteta: ostali potencialni uporabniki: športni in drugi programi, projekti, prireditve (društva in organizacije, pravne in fizične osebe s sedežem izven Občine Gorenja vas - Poljane, organizatorji komercialnih prireditev …).
6. člen
(razpis za oddajo prostih terminov) 
Upravljalec športnega objekta v občinskem glasilu ter na spletni strani občine, Zavoda Poljanska dolina, spletni strani OŠ Ivana Tavčarja, vsako leto objavi javni razpis za uporabo/najem prostih terminov v naslednjem šolskem letu.
Zainteresirani uporabniki/najemniki morajo v razpisnem roku vložiti pisno vlogo na predpisanem obrazcu, z navedbo želenih terminov uporabe/najema in števila ur redne vadbe tedensko.
Na podlagi prejetih vlog upravljalec izdela predlog urnika uporabe športnih površin za naslednje šolsko leto.
III. NAČIN OBLIKOVANJA CEN UPORABE/NAJEMA
7. člen 
(ekonomska cena) 
Izhodišče za pripravo cenika je seštevek vseh stroškov športnega objekta:
– tekoče vzdrževanje objekta (materialni stroški; MS),
– ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, zavarovanje objekta, sanitarni material, potrošni in pisarniški material,
– stroški upravljanja (UPR).
Ekonomska cena (EC) se določi tako, da se seštevek vseh stroškov športnega objekta deli z razpoložljivim letnim fondom ur (RLFU). Izračun RLFU v skladu z dogovorjeno metodologijo pripravi upravljalec, pri čemer upošteva rezultate analize zasedenosti v preteklem koledarskem obdobju.
EC = (MS + UPR)/RLFU
8. člen
(cenik uporabe/najema)
Cenik uporabe/najema športnih objektov in površin na predlog upravljalca obravnava in sprejme Svet Zavoda Poljanska dolina ob predhodnem soglasju ustanovitelja Zavoda. Cenik se praviloma določi za 1 uro (=60 minut) in velja v koledarskem letu.
IV. SKLEPANJE POGODB IN OBRAČUN PLAČILA 
9. člen 
(pogodba o uporabi/najemu)
Upravljalec na podlagi določil pravilnika in drugih veljavnih predpisov z vsemi uporabniki/najemniki sklene pogodbo o uporabi/najema športnega objekta.
V pogodbi se opredelijo:
– podatki o upravljalcu in uporabniku/najemniku,
– pravna podlaga za podpis pogodbe (izvedba javnega razpisa),
– potrjeni termini uporabe/najema,
– obveznosti upravljalca (vodenje evidenc, prisotnost odgovorne osebe, izstavljanje računov …),
– obveznosti uporabnika/najemnika (uporabnik/najemnik, ki bo odgovarjal za dogovorjeno uporabo/najem objekta, upoštevanje hišnega reda, odgovornost za morebitno povzročeno škodo na objektu …),
– cena za uporabo/najem (cenik je sestavni del pogodbe),
– splošni plačilni pogoji,
– razni razlogi za prenehanje oziroma prekinitev pogodbe,
– druge določbe.
Upravljalec dostavi občini seznam sklenjenih pogodb skupaj s cenikom za vsako leto posebej.
10. člen 
(izstavljanje računov) 
Upravljalec športnega objekta na podlagi podpisane pogodbe in ugotovljenega dejanskega koriščenja terminov izstavi račun uporabniku/najemniku športnega objekta najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.
Uporabnik/najemnik je račun za uporabo/najem dolžan poravnati v tridesetih dneh po izstavitvi le-tega. Če uporabnik/najemnik računa ne poravna, izgubi pravico uporabe/najema športnega objekta do poravnave računa. V primeru zamude pri plačilu računa za več kot šestdeset dni, se pogodba o uporabi/najemu avtomatsko razveljavi.
V. HIŠNI RED IN VODENJE EVIDENC 
11. člen 
(hišni red) 
Upravljalec s hišnim redom določi območje športne dvorane, splošna določila in prepovedi, kontrolo nad izvajanjem hišnega reda, način izvajanja prireditev v dvorani, odgovornosti ter ukrepe v primeru kršitev. Podrobnejši hišni red je priloga pravilnika.
12. člen 
(evidence) 
Upravljalec je dolžan voditi dnevne evidence o uporabi/najemu športnega objekta, iz katerih mora biti razvidno:
– naziv uporabnika/najemnika (in vadbene skupine),
– ime vodje (trenerja, vaditelja), skupine oziroma programa,
– čas uporabe (termini),
– podpis vodje oziroma odgovorne osebe,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih, poškodbah, nepravilnostih nastalih v času vadbe (in neposredno po vadbi).
VI. DRUGE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(poročanje o poslovanju) 
Upravljalec mora Občini Gorenja vas - Poljane vsako leto poročati o poslovanju pri upravljanju s športno dvorano in po potrebi pripraviti predlog ukrepov za odpravo morebitnega negativnega poslovnega izida. V kolikor občina zahteva pisne podatke o upravljanju športnega objekta, mora upravljalec le-te dostaviti v vnaprej določenem roku.
14. člen 
(sredstva od uporabe/najema in drugi prihodki)
Sredstva, ki jih upravljalec pridobi iz naslova uporabe/najema športnega objekta in nejavni prihodki, ki jih pridobi upravljalec iz naslova trženja športnega objekta, so prihodek upravljalca in se vodijo na posebni postavki. Na ta način pridobljeni prihodki se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo s tekočim vzdrževanjem ter upravljanjem športnega objekta.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki se v naslednjem letu s soglasjem sveta zavoda in župana, nameni za vzdrževanje športnega objekta.
15. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gorenja vas, dne 3. januarja 2019
Predsednica Sveta zavoda 
Milena Pelipenko l.r.

AAA Zlata odličnost