Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019

Kazalo

20. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2019, stran 50.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 101/13 in 55/15 ZFisP, 13/18) in 98. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14, 15/15, 3/18) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 31. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. To so:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
januar– 
marec 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.043.862,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.024.186,00
70
DAVČNI PRIHODKI
888.730,77
700 Davki na dohodek in dobiček
810.732,00
703 Davki na premoženje
53.500,85
704 Domači davki na blago in storitve
28.099,02
706 Drugi davki in prispevki
–3.601,10
71
NEDAVČNI PRIHODKI
135.455,23
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
85.092,67
711 Takse in pristojbine
1.788,93
712 Denarne kazni
3.130,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.116,14
714 Drugi nedavčni prihodki
25.327,49
74
TRANSFERNI PRIHODKI
19.676,42
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
19.676,42
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.183.210,63
40
TEKOČI ODHODKI
318.895,62
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.116,23
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.305,05
402 Izdatki za blago in storitve
264.620,60
409 Rezerve
1.853,74
41
TEKOČI TRANSFERI
436.982,54
410 Subvencije
9.238,88
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
311.331,51
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
24.734,08
413 Drugi tekoči domači transferi
91.678,07
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
407.332,47
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
407.332,47
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
20.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–139.348,21
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–139.348,21
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
268.307,84
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–139.348,21
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
139.348,21
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.268.967,33
Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu leta 2018 in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2019.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu.
6. člen 
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 4100-0001/2018-3
Dol pri Ljubljani, dne 31. decembra 2018
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič l.r.

AAA Zlata odličnost