Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2019 z dne 8. 1. 2019

Kazalo

17. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice, stran 49.

  
Na podlagi 33.a in 34.a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Brežice 
1. člen 
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Katjo Čanžar, roj. 21. 7. 1984, stanujočo Arnovo selo 32 a, Artiče.
2. člen 
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala poklicno.
3. člen 
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti, zlasti pa za področje razpisov za evropska sredstva ter druga nepovratna sredstva, in sicer na naslednjih področjih: turizem, šport, kmetijstvo in vključevanje oseb z manj možnostmi.
4. člen 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupanja opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
5. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-1/2018
Brežice, dne 20. decembra 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost