Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018

Kazalo

Št. 6036-223/2018/7 Ob-3302/18, Stran 2305
Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), 216. in 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019
I. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) v letu 2019.
Sofinancira se izvajanje dejavnosti ISIO, ki se izvaja v vseh statističnih regijah, pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti po tem razpisu je od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.
Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2019 na proračunski postavki 578010 – Izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode). Okvirna višina razpoložljivih sredstev za ta javni razpis je 790.637,34 EUR.
Na javnem razpisu bo izbranih največ 17 prijaviteljev iz statističnih regij, kot je razvidno iz preglednice 1.
Preglednica 1: najvišje število izbranih prijaviteljev po statističnih regijah.
Statistične regije glede 
na število prebivalcev
Najvišje število izbranih prijaviteljev
Velike regije
Osrednjeslovenska
2
Gorenjska
2
Podravska
2
Savinjska
2
Jugovzhodna Slovenija
2
Srednje regije
Obalno kraška
1
Goriška
1
Pomurska
1
Majhne regije
Primorsko-notranjska
1
Koroška
1
Posavska
1
Zasavska
1
Skupaj
17
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Standardni strošek za organizatorje izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO:
– za konzorcij se izračuna po formuli: število konzorcijskih partnerjev X 60 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca X 11 mesecev (*glej primer izračuna spodaj). Znotraj skupnega standardnega stroška je posamezni konzorcijski partner upravičen do višine financiranja, ki je enaka okvirnemu deležu prebivalcev na območju delovanja konzorcijskega partnerja znotraj statistične regije;
– za prijavitelja, ki nima konzorcija, je 60 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca X 11 mesecev.
2. Standardni strošek za vodenje in koordiniranje izvajanja dejavnosti ISIO:
– za konzorcij je 40 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca za 11 mesecev;
– za prijavitelja, ki nima konzorcija, je 30 % plače enega polno zaposlenega strokovnega delavca za 11 mesecev.
Za financiranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu se uporablja dokument »Določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (elementi za določitev cene z dne 26. 2. 2018)«, št. 5442-153/2016/4, ki ga je sprejelo ministrstvo 15. 3. 2018. Na podlagi tega je:
– standardni strošek za polno zaposlenega strokovnega delavca za izvajanje dejavnosti ISIO 2.702,11 EUR na mesec.
Upravičena višina deležev standardnega stroška po tem javnem razpisu je:
– za 60 % plače polno zaposlenega strokovnega delavca 1.621,27 EUR na mesec,
– za 40 % plače polno zaposlenega strokovnega delavca je 1.080,84 EUR na mesec,
– za 30 % plače polno zaposlenega strokovnega delavca je 810,63 EUR na mesec.
*Primer izračuna skupnega standardnega stroška za izvajanje dejavnosti ISIO:
2 konzorcijska partnerja:
(2.702,11×0,6)×2×11=35.667,85 EUR.
V obdobju izvajanja razpisa se pričakuje doseganje naslednjih kazalnikov:
– v konzorciju dveh partnerjev: 760 udeležencev svetovanja ter 10 skupin,
– v konzorciju treh partnerjev: 1.140 udeležencev svetovanja ter 15 skupin,
– v konzorciju štirih partnerjev: 1.520 udeležencev svetovanja ter 20 skupin,
– v konzorciju petih partnerjev: 1.900 udeležencev svetovanja ter 25 skupin,
– pri prijavitelju, ki nima konzorcija, 380 udeležencev svetovanja ter 5 skupin.
Prijavitelj in konzorcijski partnerji se zavezujejo, da bodo v primeru izbora na tem javnem razpisu v načrtovanem deležu zaposlili oziroma razporedili izključno enega strokovnega delavca na naloge izvajanja dejavnosti ISIO v skladu z načrtom, ki je sestavni del prijave na razpis.
Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru izbora na tem javnem razpisu zaposlil oziroma razporedili izključno enega strokovnega delavca na delovne naloge vodenja in koordiniranja izvajanja dejavnosti ISIO.
Delež zaposlitve za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh odstavkov mora biti razviden v pogodbi o zaposlitvi oziroma aneksu k pogodbi o zaposlitvi od datuma sklepa o izboru dalje. Naloge izvajanja dejavnosti ISIO ter vodenja in koordiniranja lahko opravlja ista oseba.
Strokovni delavec v skladu s 96. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je organizator izobraževanja odraslih ali svetovalni delavec v izobraževanju odraslih po aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 46/17).
Pogoji za strokovnega delavca, ki ga bo prijavitelj oziroma konzorcijski partner razporedil ali zaposlil za opravljanje zgoraj naštetih nalog, so, da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in najmanj eno leto delovnih izkušenj v izobraževanju.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih ali organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost.
Na ta javni razpis se lahko prijavi tudi javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih, in ga je ustanovila država.
Prijavitelj na javni razpis mora:
– prijaviti konzorcij v statistični regiji, v kateri ima sedež;
– zagotoviti, da imajo vsi konzorcijski partnerji sedež v isti statistični regiji kot prijavitelj;
– zagotoviti, da so vsi člani konzorcija javni zavodi za izobraževanje odraslih ali organizacijske enote v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost;
– v konzorcij vključiti vse javne zavode, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodnih alinej ter pisno izrazijo interes, da želijo postati člani konzorcija in da bodo zagotovili kadrovske in materialne pogoje za izvajanje dejavnosti ISIO;
– imeti vzpostavljen strateški svet po regionalnem modelu izvajanja dejavnosti ISIO ali izjaviti, da je vključen v delovanje strateškega sveta v statistični regiji, oziroma zagotoviti vzpostavitev strateškega sveta v roku dveh mesecev od izbora na tem javnem razpisu.
V primeru, ko v statistični regiji prijavitelja ni na voljo potencialnih konzorcijskih partnerjev, lahko prijavitelj odda prijavo samostojno.
Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
1. izpolnjen Obrazec 1: Splošni prijavni obrazec,
2. dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih,
3. Izjava 1: Konzorcijski partner želi postati član konzorcija in izjavlja, da bo zagotovil kadrovske in materialne pogoje za izvajanje dejavnosti ISIO,
4. Izjava 2: Prijavitelj ima vzpostavljen strateški svet po regionalnem modelu izvajanja dejavnosti ISIO ali je vključen v delovanje strateškega sveta v statistični regiji ali bo zagotovil vzpostavitev strateškega sveta v roku dveh mesecev od izbora na tem javnem razpisu,
5. Načrt izvajanja dejavnosti ISIO v statistični regiji ali v delu statistične regije v letu 2019,
6. parafiran vzorec pogodbe (priloga 1) in
7. pravilno označena in zaprta ovojnica (priloga 2).
IV. Merila za izbor na javnem razpisu
Merila za izbor prijaviteljev za izvajanje dejavnosti ISIO so:
1.
Vsebinski načrt izvajanja dejavnosti ISIO v letu 2019 ima celovito in podrobno razdelane vse zahtevane elemente.
2.
Prijavitelj oziroma konzorcij izkazuje izvirnost oziroma nove pristope pri doseganju ranljivih ciljnih skupin in pri sodelovanju z različnimi deležniki v statistični regiji.
3.
Prijavitelj oziroma konzorcij ima kadrovske pogoje za izvajanje dejavnosti ISIO oziroma izraža namero, da bo zagotovil izpopolnjevanje strokovnih delavcev in mentorstvo.
V. Način in rok prijave na javni razpis
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. 12. 2018. Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva. Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v letu 2019« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 2).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka in ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na vsebino.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: komisija, ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport, bo začela z odpiranjem vlog 18. 12. 2018. V skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za prijavo, torej najkasneje do 28. 1. 2019.
VII. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost