Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Št. 013-16/2010/100 Ob-2909/18, Stran 2013
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja
javni poziv 
kandidatom za člane pritožbene komisije in njihove namestnike pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za dva člana pritožbene komisije in njuna namestnika.
3. Pogoji
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat članov ter njihovih namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije: pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij in evalvacij.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo »za javni poziv kandidatom za člane pritožbene komisije in njihove namestnike« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana, do 22. 10. 2018. Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 22. 10. 2018.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu posreduje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretarka/e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, tel. +386/1/400-57-76.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti