Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Št. 070-8/2014/18 Ob-2923/18, Stran 2012
Na podlagi 61.e člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni poziv, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada uradni jezik,
– da ni pravnomočno obsojen,
– da ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil.
Za varuha je lahko imenovana oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano. Kandidat za varuha ne sme biti član v organu upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane ter ne sme imeti funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata.
Naloge in delovanje varuha
– Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: varuh) spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.
– Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano.
– Varuh letno poroča vladi o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano ter vladi predlaga sprejetje tistih ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo preskrbe s hrano, pri čemer upošteva varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.
– Varuh svoje delo opravlja nepoklicno. Pri svojem delu je neodvisen in samostojen ter ravna častno in pošteno.
– Varuh deluje na sedežu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki zagotavlja materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje. Varuh je upravičen do nagrade za svoje opravljeno delo in do povračila potnih stroškov v skladu z Uredbo o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (Uradni list RS, št. 50/14 in 21/18).
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje najmanj deset let delovnih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil.
2. Izjavo, da ni član v organu upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane ter nima funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata.
3. Izjavo, da ni pravnomočno obsojen.
4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti uradna dokazila.
5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja delovanja varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v mandatnem obdobju.
III. Natečajna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za imenovanje.
Varuha, na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v soglasju z ministrom, pristojnim za trgovino, po predhodnem posvetovanju z deležniki v verigi preskrbe s hrano, imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let.
IV. Pisno prijavo je potrebno poslati v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – za javni poziv za imenovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano« priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od datuma objave javnega poziva.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem organa.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega poziva se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Katarina Hočevar, tel. 01/478-91-56.
V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti