Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Ob-2922/18, Stran 2007
Naročnik Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj na podlagi 43. in 68. člena Statuta RKS (z dne 15. 12. 2014) objavlja
javno dražbo 
prodaje nepremičnin 
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje postopka javne dražbe za zemljišče parc. št. 935/1, k.o. Oltra – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
A. Zemljišče
1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina 935/1, k.o. Oltra, v izmeri 2.929 m2.
a) Na območju so predvidena urejanja z izvedbenim načrtom (OPPN).
b) Občina Ankaran ima za parcelo predkupno pravico.
c) Podeljena je stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme vsakokratnemu lastniku sosednje parcele. V naravi to predstavlja stopnice in parkirišče.
d) Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi na tel. 041/551-846, kontakt Grabar Egidio.
e) Izklicna cena 325.000,00 EUR.
III. Potek javne dražbe: glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/24-14-328 oziroma 051/631-687, od 24. 9. 2018 do 12. 10. 2018, ob delovnikih, med 10. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna zemljišča DDV v višini 22 %, ki niso vštete v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4. Sklenitve pogodbe: če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, s katerim ga obvesti prodajalec iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali ne plača kupnine kljub opominu, prodajalec zadrži njegovo kavcijo, kot tudi če se dražbe sam dražitelj oziroma njegov pooblaščenec ne udeleži.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije: SI56 2900 0000 3377 785, sklic 00 99999. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Kupnina se vplača na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije: SI56 2900 0000 3377 785, sklic 00 99999. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po celotnem plačilu kupnine.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe oziroma na podlagi overjenega pooblastila druga oseba.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 12. 10. 2018 do 12. ure na naslov naročnika: Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana, predložili v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 935/1 k.o. Oltra« in s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime, priimek in naslov dražitelja, naslednje dokumente:
a. Kopijo potrdila o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije;
b. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;
c. Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja le za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. Izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni;
e. Morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti originalno overjeno (notar ali Upravna enota) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
f. Kopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
g. Originalno podpisano pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje;
h. Podpisano soglasje, da se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v vseh postopkih predmetne javne dražbe;
i. Podpisano izjavo na A4, da niste cenilec nepremičnine, ki jo kupujete s strani naročnika Rdeči križ Slovenije in za vodenje postopka javne dražbe za zemljišče parc. št. 935/1 k.o. Oltra, ter z njimi povezana oseba za kar se štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali s cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave ostaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
a. Davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: naročnik lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 15. 10. 2018 ob 12. uri, v prostorih Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana.
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti