Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Št. 300-8/2018/8/630-GN Ob-2910/18, Stran 1980
Javni razpis 
za podelitev koncesije za projekt Celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju
Faza preverjanja usposobljenosti
Zaporedna številka javnega razpisa: 302/1-ZP/K/2018
Vrsta postopka: postopek izbire koncesionarja se izvaja po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
Skladno z navedenim v Koncesijskem aktu o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju se javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.
Projekt je sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada z udeležbo Evropske unije ter Republike Slovenije.
Povabilo k oddaji vloge
Osnovni podatki o javnem razpisu
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (kot vodilni partner v konzorciju javnih partnerjev, odslej se v okviru tega dokumenta uporablja pojem »koncedent« ali javni partner)1 objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Dijaškega in študentskega doma Kranj, Šolskega centra Kranj, Športne dvorane Zlato polje in Gimnazije France Prešeren ter prenova kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju.
1 Univerza v Mariboru je vodilni javni partner v okviru izvedbe predmetnega projekta javno-zasebnega partnerstva, skladno z določili Pisma o nameri, sklenjenega v okviru konzorcija javnih partnerjev, ki ga sestavljajo Univerza v Mariboru in Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Maribor, Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj ter Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj. Za vse subjekte skupaj se uporablja pojem »koncedent«.
Javni razpis se izvaja na podlagi Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju (Uradni list RS, št. 44/18 z dne 29. 6. 2018, v nadaljnjem besedilu: koncesijski akt).
Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska prenova objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu. Pri delitvi deležev in vrste ukrepov ter tveganj med koncesionarjem in koncedentom, se upoštevajo pravila Kohezijske politike.
V okviru projekta je predvidena celovita energetska prenova objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju, in sicer:
– Športna dvorana Zlato polje,
– Šolski center Kranj,
– Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
– Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in
– Dijaški in študentski dom Kranj,
saj so le-ti in pripadajoči daljinski ogrevalni sistem iz energetskega vidika v slabem stanju, energetsko potratni in neučinkoviti, prav tako, pa se ugotavlja odsotnost ustreznega energetskega upravljanja. Vzrok navedenemu je energetska neučinkovitost ter previsoki stroški energije in vzdrževanja. Še posebej v slabem stanju je skupna kotlovnica in toplovod, zgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja.
Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo in energetsko upravljanje obravnavanih javnih objektov z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov obratovanja ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.
Zraven energetske sanacije investicija predvideva še zamenjavo kotlov (v kotlovnici Zlato polje) in sanacijo toplovoda in ureditev električne polnilnice.
Območje izvajanja koncesije obsega poleg kotlovnice Zlato polje in parkirnega mesta ob športni dvorani Kranj za postavitev električne polnilnice še naslednjih pet javnih objektov:
– Športna dvorana Zlato polje,
– Šolski center Kranj,
– Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
– Gimnazija Franceta Prešerna Kranj,
– Dijaški in študentski dom Kranj.
Koncesijska pogodba postane veljavna s koncesionarjevo predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pripravljalnih storitev in hkrati pod odložnim pogojem zagotovitve ustrezne višine sredstev.
Koncesija se podeli za največ 15 let. Čas trajanja koncesije se lahko podaljša v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.
Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena skladno s to razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta Univerza v Mariboru.
Koncedent je predvidel, da se bo javni razpis izvedel skladno s sledečim načrtovanim terminskim planom:
Stadij postopka
Datumi
Rok za postavitev vprašanj
28. 10. 2018 do 11:00
Rok za predložitev vlog
12. 11. 2018 do 11:00
Odpiranje vlog
12. 11. 2018 ob 11:05
Koncedent 
Vodilni partner:
Naziv: Univerza v Mariboru
Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Internetni naslov: https://www.um.si/
Zakoniti zastopnik: red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor
Drugi javni partnerji:
Naziv: Gimnazija Franceta Prešerna
Naslov: Kidričeva cesta 65, 4000 Maribor
Internetni naslov: https://www.gfp.si/
Zakoniti zastopnik: Mirjam Bizjak, prof.
Naziv: Šolski center Kranj
Naslov: Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Internetni naslov: http://www.sckr.si/
Zakoniti zastopnik: Jože Drenovec, univ. dipl. org., direktor
Naziv: Dijaški in študentski dom Kranj,
Naslov: Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj
Internetni naslov: http://www.dsd-kranj.si/
Zakoniti zastopnik: Judita Nahtigal, spec. ped., prof. ped., ravnateljica
Naziv: Fakulteta za organizacijske vede Kranj
Naslov: Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
Internetni naslov: http://fov.um.si/
Zakoniti zastopnik: red. prof. dr. Iztok Podbregar, dekan
Kontaktna oseba koncedenta 
Ime in priimek: Goran Nikolić
Telefon: +386/2/23-55-391
Elektronski naslov: goran.nikolic@um.si
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte kontaktne osebe koncedenta. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je do 28. 10. 2018 do 11. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana najkasneje šest dni pred rokom za oddajo vlog in bodo objavljena v okviru spletne strani, kjer je objavljena tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Ogled objektov 
Ogled objektov je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi koncedenta. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim vlagateljem ločeno, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo koncedenta.
Predložitev vloge 
Vlagatelj odda vlogo do roka za predložitev vlog na način:
– osebno na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– po pošti na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Vloga mora vsebovati vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke. Vloga mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Vloge odposlane pred potekom roka, ki bodo k koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene vlagateljem.
V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani vloge s pravilno navedenim datumom in časom oddaje vloge pri pooblaščeni osebi koncedenta.
Vlagatelj predloži vlogo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi vloge povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v vlogi z jasno navedbo predmeta koncesije. Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje vloge, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail vlagatelja.
Odpiranje vlog 
Odpiranje vlog je javno in bo potekalo na naslovu: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.
Predstavniki vlagateljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki vlagatelja, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Koncedent bo prisotnim predstavnikom vlagateljev vročil kopijo zapisnika o odpiranju. V kolikor se kopija zapisnika ne vroči na odpiranju, jo bo koncedent posredoval vlagateljem po elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v vlogah. Koncedent si pridržuje pravico, da zapisnike posreduje tudi na drug ustrezen način (po pošti, po faksu ipd.).
Veljavnost vloge 
Čas veljavnosti vloge: najmanj 180 dni od roka za oddajo vlog.
Vloga mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost vloge pomeni razlog za zavrnitev vloge. Koncedent si pridržuje pravico od vlagatelja zahtevati podaljšanje veljavnosti vloge in zavarovanja za resnost vloge.
Prevzem razpisne dokumentacije, vprašanja in odgovori 
Razpisna dokumentacija je brezplačna in je na voljo za prevzem na spletnih straneh koncedenta: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Strani/javna-narocila.aspx
Zainteresirani vlagatelji postavljajo zahteve za pojasnila in vprašanja skladno z navedenim v razdelku Kontaktna oseba koncedenta.
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo vlog. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelji morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani koncedenta, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovornost vsakega posameznega vlagatelja je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje vloge (torej do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne vloge, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.
Navodila vlagateljem za izdelavo vloge 
1. Splošna navodila
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi vloge. Prosimo, da poskrbite, da bo vloga sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Vloga se sestavi tako, da vlagatelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Vloga mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani vlagatelja. Vlagatelji morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani vlagatelja (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti vlagatelji, ki nastopajo s podizvajalci.
Vloga ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše vlogo.
V vlogi predložite:
– 1 original vloge
– CD/DVD (ali USB ključek) s skenirano celotno vlogo v PDF formatu (ki je v celoti enaka originalu) in izpolnjenimi obrazci (v formatu .doc) ter drugimi dokumenti, ki obstajajo v elektronski obliki.
V primeru razhajanj med vlogo v pisni obliki in elektronsko verzijo vloge je merodajna pisna verzija. Dokumentacija v elektronski obliki bo omogočala koncedentu hitrejšo obdelavo vlog.
2. Zakoni in predpisi
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag:
– Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju (Uradni list RS, št. 300-8/2018/5/630 z dne 18. 6. 2018),
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZJZP),
– Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, odslej ZIntPK),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1),
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15),
ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega razpisa.
Navedeno zakonodajo morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge ter tudi koncesionar pri kasnejšem izvajanju pogodbenih določil. Pri izvedbi koncesije ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK. V primeru kršitev navedenih določb bo takšna vloga izločena iz nadaljnjega postopka.
Na koncedentov poziv mora izbrani koncesionar posredovati podatke o:
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Koncesionar mora podatke posredovati koncedentu v roku osmih dni od prejema poziva.
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je koncedent dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu vlagatelja, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s koncesionarjem. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če koncesionar predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost vloge oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa koncedent in vlagatelj ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene vloge. V času izbire koncesionarja do začetka veljavnosti pogodbe koncedent in vlagatelj ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri koncesionarja ali bi vplivali na nepristranskost koncedenta.
3. Konkurenčni dialog
Konkurenčni dialog se izvaja skladno z določili 46. člena ZJZP ob smiselni uporabi 42. člena ZJN-3.
Koncedent bo v prvi fazi konkurenčnega dialoga (Faza preverjanja usposobljenosti) skladno z drugim odstavkom 17. člena Koncesijskega akta preveril sposobnost vlagateljev glede na razpisne pogoje, pri čemer se usposobljenost prizna vsem vlagateljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz te razpisne dokumentacije. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena koncesijskega akta bo rektor Univerze v Mariboru na podlagi poročila strokovne komisije po pregledu in ocenjevanju vlog izdal sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, vlagatelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.
Po pravnomočnosti sklepa o priznanju usposobljenosti bo koncedent vse vlagatelje, ki bodo izpolnjevali pogoje, pozval k ločenim dialogom, na katerih bo razpravljal o vseh elementih razpisane storitve, vključno z eventualnimi spremembami vzorca koncesijske pogodbe. Ločeni dialogi lahko potekajo v enem ali več krogih. Koncedent dialog s kandidati nadaljuje vse dotlej, dokler ne najde rešitve (rešitev), ki ustreza(-jo) njegovim ciljem in potrebam.
Po odločitvi, da je dialog zaključen, koncedent o tem obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, in jih pozove, da predložijo ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva. Po zaključku dialogov, skladno z veljavno zakonodajo, bo koncedent pripravil končno povabilo k oddaji ponudb, skupaj z načinom in uteževanjem meril ter kandidate pozval k oddaji končne ponudbe.
V primeru, da koncedent po prejemu končnih ponudb ne bi prejel nobene popolne ponudbe, si pridržuje pravico vrniti se v drugi krog konkurenčnega dialoga.
4. Jezik razpisne dokumentacije, vloge in ponudbe ter oblika
Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Vloge in ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Vloga oziroma kasneje ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo koncedent ob pregledu in ocenjevanju vlog oziroma kasneje ponudb ocenil, da je potrebno del vloge oziroma ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in vlagatelju/ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi vlagatelj/ponudnik. Za tolmačenje vsebine vloge in ponudbe se upošteva besedilo v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod v slovenski jezik.
Vlagatelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo vloge in kasneje ponudbe. V primeru, da koncedent postopka ne zaključi z izbiro koncesionarja oziroma s koncesionarjem ne sklene pogodbe, koncedent vlagateljem/ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo vloge in ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost koncedenta na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če koncedent postopka ne bo zaključil z izbiro koncesionarja oziroma, če z izbranim koncesionarjem ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo koncesije.
5. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci
Vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev.
V primeru skupne vloge, mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu VLOGA in sklenjeno partnersko (konzorcijsko) pogodbo, sklenjeno pod odložnim pogojem zagotovitve ustrezne višine sredstev na strani koncedenta.
Iz partnerske (konzorcijske) pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje nosilca posla;
– pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis vloge ter podpis pogodbe;
– obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;
– izjava, da so vsi vlagatelji v skupni vlogi seznanjeni z navodili vlagateljem in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega razpisa in da z njimi v celoti soglašajo;
– določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;
– izjavo, da so vsi vlagatelji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
– navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo koncedentu neomejeno in solidarno.
Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog, bodo vse vloge takšnega vlagatelja oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega razpisa. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega razpisa izločene vse vloge, pri katerih isti vlagatelj oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni vlagatelji, drugič pa kot eden od vlagateljev v skupnem nastopu.
Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno vlogo ali če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, takšen vlagatelj oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih vlogah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen vlagatelj opravil kot podizvajalec v drugi vlogi.
V primeru vloge s podizvajalci, mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu VLOGA, hkrati pa mora vlagatelj v vlogi predložiti ustrezna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh vlog in ponudb: koncedent lahko kadarkoli ustavi postopek podelitve koncesije, zavrne vse vloge oziroma ponudbe ali odstopi od izvedbe postopka.
7. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje vlog in ponudb
V postopku vrednotenja vlog se sme od vlagateljev/ponudnikov zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja oziroma na drugačno razvrstitev njihovih vlog/ponudb glede na ostale vloge/ponudbe.
Če koncedent oziroma z njegove strani imenovana strokovna komisija ugotovi, da dokumentacija vlagatelja/ponudnika formalno ni popolna, pozove vlagatelja/ponudnika, da jo dopolni in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih dni. Če se v vlogi/ponudbi v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je dopustna, v nasprotnem primeru pa je nedopustna in se kot taka zavrne.
Koncedent bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja vloge in ponudbe ravnal ob smiselni uporabi 89. člena ZJN-3.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko koncedent zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti.
Koncedent bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove vloge in ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente vloge in ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev vloge ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo koncedent gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova vloga/ponudba, vlagatelj/ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
– svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, in ponudbe v okviru meril,
– tistega dela vloge oziroma ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta koncesije,
– tistih elementov vloge oziroma ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale vloge oziroma ponudbe, ki jih je koncedent prejel v postopku.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno koncedent ob pisnem soglasju vlagatelja popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani koncedenta, lahko koncedent ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Koncedent lahko ob pisnem soglasju vlagatelja/ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
8. Izdaja Akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva
Akt o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva na podlagi poročila strokovne komisije skladno s sedmim odstavkom 17. člena koncesijskega akta sprejme rektor Univerze v Mariboru.
Ponudniki, ki bodo oddali končne ponudbe, bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 60 dni po zaključenem postopku vrednotenja vlog in ponudb. Akt poslovanja bo ponudnikom vročen skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Če koncedent v postopku izbire ne izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o tem skladno z 59. členom ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire.
Koncedent sme ob upoštevanju 60. člena ZJZP vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe.
9. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe
Izbrani vlagatelj je dolžan najkasneje v petnajstih dneh po prejemu pogodbe v podpis koncendentu vrniti podpisano koncesijsko pogodbo, sicer koncedent lahko sklepa, da vlagatelj od podpisa pogodbe odstopa. V tem primeru si javni partner pridržuje pravico unovčiti zavarovanje za resnost ter zahtevati odškodninsko odgovornost izbranega vlagatelja.
Koncesijska pogodba postane veljavna s koncesionarjevo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pripravljalnih storitev in odložnim pogojem zagotovitve ustrezne višine sredstev.
Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim izvajalcem koncesionarjem bo koncendent podpisal v skladu s protokolom iz 18. člena Koncesijskega akta (Uradni list RS, št. 44/18 z dne 29. 6. 2018).
10. Način predložitve dokumentov
Zaželeno je:
– da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom vlagatelja;
– da so vse strani v vlogi in kasneje ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, vlagatelj pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v vlogi in kasneje v ponudbi;
– da vlagatelj morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.
Koncedent bo upošteval tudi takšno vlogo in ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo vloga oziroma ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe vlagatelja.
Kadar je zahtevano dokazilo, vlagatelju ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Koncedent pa lahko v postopku preverjanja od vlagatelja kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v vlogi oziroma ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži vlagatelj, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje vlagatelja (stanje v trenutku oddaje vloge). Vlagatelj mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi koncedent, v nasprotnem primeru bo koncedent lahko vlogo oziroma ponudbo zavrnil.
Če obstaja koncedentova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih vlagatelj prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
11. Pravno varstvo
Pravno varstvo zoper odločitve iz točke 8. predmetne razpisne dokumentacije je zagotovljeno v pritožbenem postopku skladno z 61. členom ZJZP.
Zoper dokončno odločbo o izbiri je skladno s 63. členom ZJZP mogoče začeti upravni spor.
Univerza v Mariboru

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti