Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Št. 410-0002/2018-15 Ob-2917/18, Stran 1977
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1), (Uradni list RS, št. 29/17), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18), (v nadaljevanju: Odlok), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), Odloka o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Meril in kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018 (sprejetih na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018, dne 19. 9. 2018), (v nadaljevanju: Merila), Letnega programa športa v Občini Divača za leto 2018 (sprejetega na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 19. 6. 2018), Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018, Občina Divača objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ: 5882974.
1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Občina Divača razpisuje izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača v letu 2018.
Cilj javnega razpisa: Občina Divača želi na osnovi navedene pravne podlage in skladno z Letnim programom športa v Občini Divača za leto 2018, v letu 2018 sofinancirati naslednje programe športa:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Zakon o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB-2), 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), Zakon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Letni program športa v Občini Divača za leto 2018 (sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 19. 6. 2018), Merila in kriteriji za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018 (sprejetih na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018, dne 19. 9. 2018).
2. Okvirna višina sredstev za leto 2018
Proračunska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva za programe športa – razpis«: okvirna višina sredstev: 42.000,00 EUR.
Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
3. Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18) in Meril in kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018 (sprejetih na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018, dne 19. 9. 2018).
Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v občinski upravi Občine Divača.
4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje programov športa lahko prijavijo izvajalci programov športa:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Divača in imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača; Občina lahko sofinancira stroške delovanja občinske športne zveze, če le-ta v občini deluje;
3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, imajo sedež zavoda ali sedež enote zavoda v Občini Divača in izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2018, lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa skladno z Merili.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi razpisa izbrani izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Občini Divača;
3. da izvajajo programe športa na območju Občine Divača;
4. da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto, oziroma vsaj dve leti, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;
5. da imajo za prijavljene športne programe/področja športa;
6. zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu;
7. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov izvedbe programov;
8. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih posameznih programov in plačani članarini;
9. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do Občine Divača na podlagi javnih razpisov iz naslova sofinanciranja programov LPŠ iz preteklih treh let;
10. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Divača pridobili sredstva za iste programe.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, navodila za izpolnitev prijave na javni razpis, vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in kriterije za vrednotenje programov.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
7. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Razpis šport 2018«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Vloga mora biti podpisana in žigosana vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.
Slika 1
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 20. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 05/73-10-930. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti