Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Št. 1108-2/2016-181 Ob-2927/18, Stran 1963
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12. 2017, Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, št. 10-1/3/MIZŠ/0, št. zadeve 3032-12/2017/5, z dne 23. 3. 2017, in spremenjeno odločitev o podpori št. 3032-12/2017/12, z dne 26. 4. 2018, Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja
javni razpis 
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Izvajalec javnega razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za dodelitev sredstev izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna potrditev programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Javni razpis se bo izvajal v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS).
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013), se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvaja upravičenec v korist obeh programskih območij (KRVS in KRZS), uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro-rata) financiranja aktivnosti. Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni ključ, ki se definira na podlagi podatka o številu visokošolskih zavodov v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 67 % v KRZS in 33 % v KRVS.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.1 V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
1 V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini (npr. pedagoški mentor), kjer je to potrebno, uporabijo tudi v množini in obratno.
Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO2, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.
2 Pojem se pretežno uporablja za oznako formalnih oblik neprofitnega združevanja, ki imajo statusno pravni položaj pravne osebe zasebnega prava. V Sloveniji so to prvenstveno društva, ustanove in zasebni zavodi. Oznaka »nevladne« se nanaša zlasti na neodvisnost teh organizacij od države v vseh pogledih njihovega obstoja.
S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, s čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoročnega sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem). Mladim bo zagotovljeno pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.
V skladu z Operativnim programom se v okviru specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema« zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:
– z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom (dodiplomskim in podiplomskim) z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, omogočilo podporo oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju ter kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem okolju;
– s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo družbeno korist.
Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z lokalnim/regionalnim okoljem, praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo v projekte, povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih, strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa se usposobijo za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja, pri čemer se zagotavljajo pogoji za trajnostni razvoj na različnih področjih družbenega delovanja.
Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4)3, ki med nameni posebej opredeljuje tudi človeške vire in znotraj teh področje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa, znotraj česar je eden od konkretnih primerov opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.
3 S4 je Vlada RS potrdila dne 20. 9. 2015, Evropska Komisija pa dne 3. 11. 2015. Spremembo S4 je Vlada RS sprejela dne 21. 12. 2017
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
4. Pogoji in zahteve za kandidiranje in izvajanje projektov
4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod; v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki se na dan roka za oddajo vloge, opredeljenem v točki 8 tega javnega razpisa, vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo v študijskem letu 2018/2019 (prvo odpiranje) in v študijskem letu 2019/2020 (drugo odpiranje) vpisane študente.
Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na prvo odpiranje in le eno vlogo na drugo odpiranje znotraj javnega razpisa. V kolikor je prijavitelj samostojni visokošolski zavod, lahko v vlogi predloži predlog za največ 3 projekte. V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda število projektov za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta (maksimalno skupno število projektov je 3 projekti x število članic univerze).
Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom projektov, ki jih določa javni razpis. V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila projektov (3 projekte), temveč manj ali nobenega, lahko s pisno izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma pisno izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov. Posamezna članica v tem primeru lahko prijavi več kot 3 projekte, vendar največ 5.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9. točki javnega razpisa.
4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv (v nadaljnjem besedilu: Partner 1).
V kolikor narava projekta to zahteva, se lahko v projekt dodatno vključi(jo) tudi druga(e) organizacija(e) z družbenega področja in/ali organizacija(e) z gospodarskega področja (v nadaljnjem besedilu: Partner(ji) 2), ki na inovativen način pristopi(jo) k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja. Doprinos Partnerja(ev) 2 v projektu mora biti jasno in smiselno opredeljen.
Posamezni partner lahko sodeluje pri izvajanju največ enega projekta, ki se izvaja v posameznem obdobju, vezanem na prijavni rok po tem javnem razpisu. Sodelovanje v projektu se potrdi z Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev za vsak predlog projekta (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan za vsak projektni predlog pridobiti podpisano Izjavo organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja oziroma organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec št. 2), ki jo predloži k prijavnemu obrazcu.
Del projektnih aktivnosti se mora izvajati neposredno v lokalnem/regionalnem okolju. Projekt mora vključevati najmanj 6 in največ 10 študentov dodiplomskega in/ali podiplomskega študija, pri čemer morata biti vsaj 2 študenta vpisana pri prijavitelju projekta4.
4 V primeru, ko je prijavitelj univerza, morata biti vsaj 2 študenta s članice, ki je pooblaščena za izvajanje projekta.
Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje le v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje po tem javnem razpisu ne glede na to, ali je že bil vključen na javnih razpisih Po kreativni poti do znanja 2016–2020 in Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.
Prijavitelj je dolžan pri izboru sodelujočih študentov omogočil prednost študentom, ki še niso sodelovali v javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« (v nobenem izmed dosedanjih odpiranj – velja za študijsko leto 2016/2017 in 2017/2018) in v javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018«. V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko prijavitelj v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente na prejšnjih javnih razpisih Študentski inovativni projekti za družbeno korist, vendar največ 2 takšna študenta.
Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upoštevati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti (npr. dostopnost za invalide) ter enakost moških in žensk.
Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2018/2019 (prvo odpiranje) in v študijskem letu 2019/2020 (drugo odpiranje). Dolžina trajanja projekta, ki bo izbran na javnem razpisu, je od treh do največ štirih mesecev, z zaključkom najkasneje do vključno 31. 7. 2019 (prvo odpiranje) oziroma do vključno 31. 7. 2020 (drugo odpiranje).
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj prijavi na javni razpis, morajo biti resnične in morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke, posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti oziroma, če se izjava o izpolnjevanju pogojev izkaže za lažno, je to lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih sklada za obdobje 5 let.
Projekt mora vključevati:
Dokazilo*
1.
sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob pogoju:
Obrazec št. 1
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta, ob pogoju, da ima slednji pridobljen tudi doktorat znanosti (v nadaljnjem besedilu: asistent), pri čemer mora ta pogoj pedagoški mentor izpolnjevati ves čas trajanja projekta;
Fotokopija dokazila o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja oziroma asistenta (sklep oziroma odločba oziroma druga ustrezna listina oziroma dokazilo o pridobljenem znanstvenem naslovu doktor znanosti – slednje predložiti le v primeru asistenta in v kolikor to ni že razvidno iz dokazila o izvolitvi).
– da v primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, ti ne smejo prihajati iz istega študijskega področja po KLASIUS-P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven Klasius-P-16);
Izpolnjevanje pogoja se preverja na podlagi podatkov v vlogi.
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge zaposlen na visokošolskem zavodu, pri čemer mora ta pogoj pedagoški mentor izpolnjevati ves čas trajanja projekta;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradni evidenci ZZZS.
– da pedagoški mentor ni (so)lastniško povezan s subjekti, ki se lahko vključijo v ta javni razpis (kot so določeni v točki 4.2 javnega razpisa), oziroma ni soustanovitelj oziroma član organov Partnerja 1 in Partnerja 2 ter da ni odgovorna oseba Partnerja 1 in Partnerja 2;
Izpolnjevanje pogoja se preverja z izpolnjenim Obrazcem št. 4.
– da ni s strokovnim sodelavcem v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.
Izpolnjevanje pogoja se preverja z izpolnjenim Obrazcem št. 4.
*Dokazila so podrobneje razložena v točki 2 Navodil za prijavo na javni razpis.
Dokazilo*
2.
sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju 1, ob pogoju:
Obrazec št. 2*
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah ZZZS.
– oziroma sodeluje s Partnerjem 1 vsaj eno leto5;
Dokazilo je fotokopija dokazila o sodelovanju oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
– oziroma se kot strokovni sodelavec vključi posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd., in dokazuje ustrezno sodelovanje s Partnerjem 1 vsaj eno leto;
Pogoj se preverja v uradnih evidencah področnih ministrstev in z dokazilom, ki je fotokopija dokumenta o sodelovanju oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
– da strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ni v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.
Pogoj se preverja z izpolnjenim Obrazcem št. 4.
3.
sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju(ih) 2, ob pogoju:
Obrazec št. 2
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 2;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah ZZZS.
– oziroma sodeluje s Partnerjem 2 vsaj eno leto6;
Dokazilo je fotokopija dokazila o sodelovanju oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
– oziroma je kot strokovni sodelavec vključen posameznik, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd. in dokazuje ustrezno sodelovanje s Partnerjem 2 vsaj eno leto;
Pogoj se preverja v uradnih evidencah področnih ministrstev z dokazilom, ki je fotokopija dokumenta o sodelovanju oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
– da strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ni v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.
Pogoj se preverja z izpolnjenim Obrazcem št. 4.
4.
sodelovanje najmanj 6 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih visokošolskih študentov, ob pogoju, da:
Priloga k prijavnemu obrazcu
– vsaj en študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius-P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven);
Pogoj se preverja iz Priloge k prijavnemu obrazcu.
– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji,
Izjava prijavitelja, da bo v celotnem času izvajanja projekta zagotovil študentsko skupino, v kateri vsak posamezni študent izpolnjuje razpisne pogoje.
5 Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.
6 Obdobje sodelovanja se šteje od 1. 1. 2016 naprej.
Pogoji za partnerje v projektu
1.
Pogoji za Partnerja 1:
Obrazec št. 2
– prihaja iz lokalnega/regionalnega okolja – ima sedež7 registriran v statistični regiji8, v kateri se rešuje izziv, ki je opredeljen v projektu;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– je organizacija z negospodarskega področja;
Izpolnjevanje pogoja se preverja na podlagi podatkov v vlogi in v uradnih evidencah AJPES.
– ni registriran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– ne posluje v sektorju S. 13 – država9, in sicer v okviru podsektorjev centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
7 Velja tudi za sedež podružnice (izpostave, sekcije, organizacijske enote, kontaktne točke) Partnerja 1, ki je vpisana v AJPES.
8 http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwis7rGbzNLPAhWEvBoKHfbZBcQQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stat.si%2Fdokument%2F5424%2Fkohezijske_%2520statisticne_obcine.xls&usg=AFQjCNEM2aGwUViYBrGRMgxjpeAAz102Ug&bvm=bv.135258522,bs.1,d.bGs.
9 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348.
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje (šifra 85.422 po SKD 2008);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C 54/18 – odl. US);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po tem javnem razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna, sredstev EU ali donacije Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka).
Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar.
2.
Pogoji za Partnerja 2:
Obrazec št. 2
– organizacija z gospodarskega ali z družbenega področja;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– delovno področje Partnerja 2 se navezuje na vsebinsko zasnovo projektnega predloga, iz katerega je razviden doprinos drugega partnerja v projektu;
Izpolnjevanje pogoja se preverja v vlogi na javni razpis.
– ne posluje v sektorju S. 13 – država10, in sicer v okviru podsektorjev centralna država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki
(šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje (šifra 85.422 po SKD 2008);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C54/18 – odl. US);
Izpolnjevanje pogoja se preverja v uradnih evidencah AJPES.
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem javnem razpisu (državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU, donacije iz Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka itd.)
Izpolnjevanje pogoja se preverja v aplikaciji Erar.
10 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348.
Izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih pogojev mora izhajati iz celotne vloge in jih bo sklad preverjal tudi tekom celotnega izvajanja posameznega projekta, kar je podrobneje obrazloženo v IV. poglavju Navodil za prijavo na javni razpis.
5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktorica sklada ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija), bo preverila formalno popolnost posameznega projekta v vlogi in vlogo kot celoto. V kolikor bo posamezni projekt v vlogi in vloga prijavitelja kot celota formalno popolna (formalno nepopolne vloge se bodo s sklepom zavrgle), bo komisija ocenila vsak posamezni projekt na podlagi spodaj navedenih meril.
5.1 Izločitvena merila
Komisija v okviru ocenjevanja preveri, ali je projekt skladen s cilji/rezultati prednostne osi in prednostne naložbe, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter ali projekt izkazuje realno izvedljivost v okvirih, kot jih določa razpisna dokumentacija, za katero velja podpora. Če je po kateremkoli izločitvenem merilu projekt ovrednoten z NE, komisija projekt izloči in ga ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, projekt prijavitelja pa se zavrne.
1.
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter prednostne osi in prednostne naložbe.
Priloga k prijavnemu obrazcu
□ DA □ NE 
(izločitveno merilo)
2.
Predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
Priloga k prijavnemu obrazcu
□ DA □ NE 
(izločitveno merilo)
5.2 Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili pogojem za kandidiranje iz točke 4 javnega razpisa in bodo hkrati v celoti pozitivno ovrednoteni po obeh izločitvenih merilih iz točke 5.1 javnega razpisa, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:
MERILO
OPIS
TOČKE
MOŽNO ŠTEVILO TOČK
I. Vsebinska zasnova projekta
1.1
Predlog projekta ima jasno vsebinsko zasnovo (opredeljen cilj, ki ga želi projekt doseči).
V predlogu projekta je jasno opredeljen in utemeljen cilj, ki ga želi projekt doseči.
10
10
V predlogu projekta je cilj, ki ga želi projekt doseči, nakazan, vendar je slabo opredeljen in utemeljen.
0
1.2
Načrtovana izvedba projekta je skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
Načrtovana izvedba projekta (vključenost študentov, pedagoških mentorjev in strokovnih sodelavcev Partnerja 1 in 2) je skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
5
Načrtovana izvedba projekta (vključenost študentov, pedagoških mentorjev in strokovnih sodelavcev Partnerja 1 in 2) je delno skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
3
5
Načrtovana izvedba projekta (vključenost študentov, pedagoških mentorjev in strokovnih sodelavcev prvega in drugega Partnerja 1 in 2) ni skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
0
1.3
Navedba kompetenc, ki jih bo študent pridobil z vključevanjem v projekt.
Za vse študente, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljene kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z vključevanjem v projekt.
5
Pri najmanj 75 % študentov, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljene kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z vključevanjem v projekt.
3
5
Pri manj kot 75 % študentov, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljene kompetence, ki jih bodo študenti pridobili z vključevanjem v projekt.
0
1.4
Načini pridobivanja kompetenc, ki jih bo študent pridobil z vključevanjem v projekt.
Za vse študente, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljeni načini pridobivanja kompetenc.
5
Pri najmanj 75 % študentov, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljeni načini pridobivanja kompetenc.
3
5
Pri manj kot 75 % študentov, ki se bodo vključili v projekt, so opredeljeni načini pridobivanja kompetenc.
0
1.5
Doprinos pedagoškega mentorja* k uspešni izvedbi projekta
Naloge pedagoškega mentorja so ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi, k bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta so navedeni.
5
*V primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, je potrebno opredeliti naloge za vsakega od sodelujočih pedagoških mentorjev in njegov doprinos k projektu (s poudarkom na prenosu znanja
Naloge pedagoškega mentorja so delno ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta so delno navedeni.
3
5
oziroma doprinosu glede na študijsko področje, iz katerega prihaja posamezni pedagoški mentor).
Naloge pedagoškega mentorja niso ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta. Procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta niso ustrezno navedeni.
0
1.6
Doprinos strokovnega sodelavca k uspešni izvedbi projekta
Naloge strokovnega sodelavca so ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta, prav tako so navedeni procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta.
5
Naloge strokovnega sodelavca so delno ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta, procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta so delno navedeni.
3
5
Naloge strokovnega sodelavca niso ustrezno utemeljene glede na vsebinsko zasnovo projekta, procesi oziroma pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu zaključku projekta niso ustrezno navedeni.
0
1.7
Projektne aktivnosti se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem okolju.
Večina projektnih aktivnosti se bo izvajala neposredno v lokalnem/regionalnem okolju (več kot 50 % ur vseh študentov bo opravljena v lokalnem/regionalnem okolju).
5
Del projektnih aktivnosti se bo izvajal neposredno v lokalnem/regionalnem okolju (vsaj 20 % ur vseh študentov bo opravljenih v lokalnem/regionalnem okolju).
3
5
Projektne aktivnosti se bodo izvajale v lokalnem/ regionalnem okolju obsegu manj kot 20 % ur vseh študentov.
0
1.8
Opis predvidenih rezultatov projekta izkazuje družbene koristi v lokalnem/regionalnem okolju v obdobju trajanja projekta.
Opis predvidenih rezultatov projekta jasno izkazuje družbene koristi. Jasno je navedeno, kako oziroma na kakšen način rezultati projekta prinašajo družbeno korist.
5
Opis predvidenih rezultatov projekta le delno izkazuje družbene koristi. Ni jasno navedeno kako oziroma na kakšen način rezultati projekta prinašajo družbene koristi.
3
5
Opis predvidenih rezultatov projekta ne izkazuje družbene koristi.
0
2.
Interdisciplinarnost projekta
Štirje ali več študentov prihajajo iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius -P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven).
15
Trije študenti prihajajo iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius-P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven).
10
15
Dva študenta prihajata iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius-P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven).
5
En študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po Klasius-P-16 (vključno tretja klasifikacijska raven).
0
3.
Binarnost
Med vsemi vključenimi študenti vsaj dva študenta prihajata z univerzitetnega študijskega programa 1. bolonjske stopnje in vsaj dva študenta z visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. bolonjske stopnje.
5
Med vsemi vključenimi študenti vsaj en študent prihaja z univerzitetnega študijskega programa 1. bolonjske stopnje in vsaj en študent z visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. bolonjske stopnje.
3
5
Vsi vključeni študenti prihajajo bodisi le iz univerzitetnega študijskega programa 1. bolonjske stopnje bodisi le iz visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. bolonjske stopnje.
0
4.
Zagotavljanje potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta (trajnost).
Predvideni rezultati projekta izkazujejo potencial nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta.
10
Predvideni rezultati projekta delno izkazujejo potencial nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta.
5
10
Predvideni rezultati projekta ne izkazujejo potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta.
0
5.
Prispevek (učinek) doseženih ciljev in rezultatov projekta k širši lokalni/regionalni skupnosti po zaključku projekta.
Prispevek projekta bo imel učinek na širšo lokalno skupnost.
Da = 5
Deloma = 3
Ne = 0
5
6.
Prispevek projekta k enakim možnostim
Projekt prispeva k zagotavljanju enakih možnosti prikrajšanih skupin.
Da = 5
Deloma = 3
Ne = 0
5
7.
Spodbujanje vključevanja univerz s članicami oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki v programskem obdobju 2014–2020 še niso bili vključeni na javna razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist.
Na javni razpis so na novo vključene članice univerz oziroma samostojni visokošolski zavodi.
Da = 2 (točki prejme vsak projekt na novo vključene članice oziroma vsak projekt na novo vključenega samostojnega visokošolskega zavoda)
Ne = 0
2
Skupaj možnih točk:
87 točk
Merila so podrobneje obrazložena v V. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni projekt, je 87 točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj 52 točk.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.914.131,50 EUR.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede na razpoložljiva sredstva v proračunu (v letu 2019 do največ 1.948.367,68 EUR in v letu 2020 do največ 1.965.763,82 EUR).
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih za proračunsko leto 2019 je naslednja:
– iz vzhodne kohezijske regije 642.961,33 EUR, od tega:
– 514.369,07 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 128.592,26 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);
– iz zahodne kohezijske regije 1.305.406,35 EUR, od tega:
– 1.044.325,08 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
261.081,27 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih za proračunsko leto 2020 je naslednja:
– iz vzhodne kohezijske regije 648.702,06 EUR, od tega:
– 518.961,65 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 129.740,41 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);
– iz zahodne kohezijske regije 1.317.061,76 EUR, od tega:
– 1.053.649,41 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 263.412,35 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike predstavljajo 20,00 %.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede na razpoložljiva sredstva v proračunu, in sicer v letu 2019 do največ 1.948.367,68 EUR in v letu 2020 do največ 1.965.763,82 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od 1. 10. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za prvo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020 za drugo odpiranje. Obdobje upravičenih izdatkov po tem javnem razpisu je od 1. 10. 2018 do vključno 31. 8. 2019 za prvo odpiranje in od 1. 10. 2019 do vključno 31. 8. 2020 za drugo odpiranje.
Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9. točki javnega razpisa.
7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter s tem javnim razpisom.
Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku in predstavljajo:
– standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje projekta pedagoškega mentorja na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za podporno strokovno osebje za sodelovanje pri projektu na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri Partnerju(jih) 1 in 2 (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka).
V skladu s sprejeto Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvedbo programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020, št. 5442-26/2017-150 z dne 27. 3. 2018, ki jo je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so pogoji oziroma pavšalni zneski za izvajanje programa sledeči:
– za vodenje in koordiniranje projekta pri visokošolskem zavodu, znaša urna postavka 20,00 EUR/uro. Za uspešno vodenje in koordiniranje projekta je potrebnih največ 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 160 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za vodenje in koordiniranje v obdobju trajanja posameznega projekta največ 2.400,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 3.200,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece;
– za podporo projekta pri visokošolskem zavodu znaša urna postavka 12,00 EUR/uro. Za uspešno izvajanje podpore projekta pri visokošolskem zavodu je potrebnih največ 24 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 32 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za podporo pri visokošolskem zavodu v obdobju trajanja posameznega projekta največ 288,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 384,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece;
– za izvajanje in sodelovanje strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja, znaša urna postavka 16,00 EUR/uro. Na projektu sodelujeta Partner 1 (je pogoj) in Partner 2. V kolikor na projektu sodeluje le strokovni sodelavec Partnerja 1, le-ta uveljavlja znesek za strokovnega sodelavca največ za 45 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 60 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 1 uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja posameznega projekta, največ 720,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 960,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece.
V primeru, da na projektu poleg strokovnega sodelavca Partnerja 1 sodeluje tudi strokovni sodelavec Partnerja 2, se skupno število ur razdeli tako, da Partner 1 za strokovnega sodelavca uveljavlja največ 30 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 40 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 1 uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja posameznega projekta, največ 480,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 640,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece. Partner 2 lahko za strokovnega sodelavca v tem primeru uveljavlja največ 15 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 20 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 2 uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja posameznega projekta, največ 240,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 320,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece;
– za denarno spodbudo študentu za vključitev v projektne aktivnosti, znaša urna postavka 9,00 EUR/uro. Za uspešno izvajanje projektnih aktivnosti študenta je potrebnih največ 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, oziroma največ 160 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za izvedene projektne aktivnosti študenta v obdobju trajanja posameznega projekta, največ 1.080,00 EUR za projekt, ki traja 3 mesece, in največ 1.440,00 EUR za projekt, ki traja 4 mesece.
Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno poročilo, ki bo vsebovalo dosežene cilje, skladno s projektom v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve v zvezi z uveljavljanjem upravičenih stroškov predpiše sklad v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
Dokazila za upravičenost stroškov projektov so:
– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, koordinator, pedagoški mentorji in strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja);
– skupno vsebinsko poročilo na ravni posameznega projekta v obdobju poročanja;
– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju projekta (v nadaljnjem besedilu: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu: pogodba). Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije. Prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem projektov. Prijavitelj mora skladu predložiti (kopije) partnerskih sporazumov predvidoma v roku enega meseca od pravnomočnosti sklepa o izboru.
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so naslednje:
– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upravičenosti stroškov;
– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih obveznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa ipd.);
– opravljanje rednih delovnih nalog oziroma prevzemanje delovnih nalog;
– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom javnega razpisa;
– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel sredstva iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov bodo natančneje obrazložene v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
8. Način predložitve vlog in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora vsebovati:
– Prijavni obrazec: Podatki o prijavitelju in skupnem številu prijavljenih projektov;
– Priloga k prijavnemu obrazcu: Podatki o projektu/ih na ravni univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda;
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 2: Izjava organizacije iz negospodarstva oziroma organizacije z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa;
– Obrazec št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o izkazanem sodelovanju strokovnega sodelavca s Partnerjem 1 in 2;
– Obrazec št. 4: Izjava pedagoškega mentorja/strokovnega sodelavca ((so)lastništvo in družinska razmerja);
– Obrazec št. 5: Oprema prijave;
– Obrazec št. 6: Seznam kazalnikov (obrazec je del razpisne dokumentacije zgolj kot informacija prijaviteljem in ga ni potrebno prilagati vlogi).
Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana ali pa jo odda osebno v vložišču sklada (1. nadstropje), in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30, v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na zadnji dan roka za oddajo vloge, ki je opredeljen v tej točki javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) je od 1. 10. 2018 do vključno 2. 11. 2018 do 13.30, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) je od 1. 10. 2019 do vključno 1. 11. 2019 do 13.30.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) v vložišče sklada prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«. Vloge morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo predložene v roku (bodisi da vloga prispe preuranjeno bodisi po izteku roka) ali ne bodo ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj mora vlogo oddati v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in obrazce. Prijavitelj prijavni obrazec in prilogo k prijavnemu obrazcu posreduje tudi v elektronskem izvodu, pri čemer se upoštevajo vloge v papirni obliki, ki bodo najkasneje na zadnji dan roka za oddajo oddane v vložišče sklada. Pri presoji pravočasnosti vloge se upošteva datum dostave vloge v papirni obliki, ne glede na datum oddaje elektronskega izvoda vloge.
Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov: šipk@sklad-kadri.si oziroma s klikom na gumb »Pošlji po e-pošti«. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko, mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec tudi na podatkovnem nosilcu (CD ali USB-ključ).
Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen v Navodilih za prijavo na javni razpis v poglavju I in II.
V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo v tiskani obliki in elektronskim izvodom vloge, bo sklad upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki.
9. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti in postopek izbora
Odpiranje vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) bo dne 6. 11. 2018 ob 10. uri, odpiranje vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) bo 6. 11. 2019 ob 10. uri.
Odpiranje iz prejšnjega odstavka bo potekalo v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada. Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede na to lahko komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število prejetih vlog veliko.
Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele. Podrobneje je postopek ugotavljanja popolnosti vlog (formalna popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo formalno popolne. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno s pozivom ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Dopolnitev vloge mora biti oddana v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev JR ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« ter označena z nazivom prijavitelja.
Komisija si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom. V primeru, da pojasnila niso posredovana v roku in na zahtevan način, lahko komisija vlogo oceni na podlagi obstoječih podatkov.
Komisija bo projekte iz formalno popolnih vlog ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu oziroma v Navodilih za prijavo na javni razpis. Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana komisije. Če se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Komisija bo med prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje in katerih projekti so dosegli najmanj 52 točk, dodelila vsa razpoložljiva sredstva po vrstnem redu doseženih točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali višje število točk.
9.1 Postopek izbora, ko obseg razpisanih sredstev ne omogoča sofinanciranja vseh projektov
V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določena v 6. točki tega javnega razpisa, ne omogočajo sprejetja vseh projektov posameznih prijaviteljev, se obravnavajo in sprejmejo projekti po vrstnem redu (rangiranje) glede na skupno število doseženih točk pri vseh merilih skladno s točko 5. 2 tega javnega razpisa.
V kolikor se v rangirni lestvici na zadnjem mestu, ob obstoju razpoložljivih sredstev, pojavi večje število projektov z istim številom točk, se izvede naslednji postopek:
1. v primeru, da bo predloženih več projektov z enakim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri merilu št. 3 »Interdisciplinarnost projekta« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 4 »Zagotavljanje potenciala nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi po izteku sofinanciranja projekta (trajnost)« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
3. v primeru, da je ob upoštevanju 1. in 2. točke še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 1.7 »Projektne aktivnosti se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem okolju« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
4. v primeru, da je ob upoštevanju 1., 2. in 3. točke še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 7 »Spodbujanje vključevanja univerz s članicami oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki v programskem obdobju 2014–2020 še niso bili vključeni na javna razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk.
V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih kriterijev (od točke 1 do točke 4) še vedno več projektov z enakim številom doseženim točk, bo sklad o izbiri projekta odločil z žrebom.
V primeru, da preostanek sredstev v izbornem postopku ne bo zadostoval za naslednji razvrščeni projekt, ki bi lahko bil sofinanciran kot zadnji, se prijavitelju oziroma nosilcu izvajanja projekta ponudijo sredstva, v kolikor zadostujejo za vsaj 50 % načrtovane vrednosti projekta. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da bo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedel v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih razpoložljivih sredstev ne sprejme, se sredstva ponudi drugemu prijavitelju za naslednji razvrščeni projekt oziroma se izvede ponudba razpoložljivih sredstev do tistega vlagatelja, ki ta sredstva sprejme (velja za projekte, ki dosežejo vsaj 52 točk). Če nihče od vlagateljev teh sredstev ne sprejme, bodo ta sredstva ostala nepodeljena.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi obrazložen predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije in se ga predloži direktorju. Direktor na podlagi predloga komisije (podpisanega predloga prejemnikov sredstev) sprejme odločitev o dodelitvi sredstev, pri čemer se izdajo sklepi o izboru/neizboru.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru, da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali neizbrani pri dodeljevanju sredstev, glede na doseženo število točk.
10. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu sipk@sklad-kadri.si od objave javnega razpisa do najkasneje dva dneva pred potekom roka za oddajo vlog.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije na projektih
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekte ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projektov najmanj v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projektov. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prijavitelj pisno obveščen s strani sklada. Glede dostopnosti ostalih dokumentov (v elektronski ali neelektronski obliki) se prav tako upošteva določba 140. člena že omenjene Uredbe.
Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekte računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, kjer se na ločenem stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o programu nadzornim organom
Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projektov, katerih sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi) v povezavi s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU, na podlagi katere bo moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projektov.
Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim organom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju samem, bo prijavitelj oziroma partner omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, prijavitelji pa bodo dolžni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Odprti dostop do rezultatov projektov ŠIPK
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo značaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki nastanejo pri izvajanju projekta, ne bodo uporabljene v tržne namene v času izvajanja projektov.
Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri izvajanju projekta, morajo biti prosto dostopne širši javnosti z objavo na spletni strani sklada in na spletnih straneh ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan skladu poleg zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku prijaznem načinu, skladno z navodili sklada.
15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projektov
Prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projektov skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju projektov ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projektov, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem projektov, je prijavitelj dolžan poročati sproti, med izvajanjem projektov.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projektov skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov izvedenih projektov, vključno s podatki po vprašalniku, ki se nahaja v Prilogi 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja programa, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (VI. točka Navodil za prijavo na javni razpis).
17. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Prijavitelj bo moral cilje projektov uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Sklad in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za prijavitelja izgubljeni.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti