Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018

Kazalo

Št. 5442-7/2018/11 Ob-2934/18, Stran 1951
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 (z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014 – 2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij« (št. dokumenta: 3032-76/2018/10), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 24. 9. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij 
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. Na javnem razpisu bo izbrana operacija, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.
V okviru določb tega javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način, da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. Sistem certificiranja »Družbeno odgovorno podjetje« podjetjem omogoča izbiro med področnim certifikatom (za enega izmed 4 področij, ki so podrobno obrazložena v 5.3 točki tega javnega razpisa) ali krovnim certifikatom, ki zajema vsa štiri področja.
Javni razpis predvideva dve možnosti izvedbe projektnih aktivnosti, ki so podrobno opisane v poglavju 5 tega razpisa. Prijavitelj lahko izbira med sklopom A in sklopom B in s tem povezano izvedbo projektnih aktivnosti, kot sledi:
Sklop A – Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij
ali
Sklop B – Izvedba certificiranja podjetij (v kolikor ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certificiranja).
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je z izvedenimi ukrepi v podjetjih vplivati na:
– opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu,
– spodbujanje usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika,
– dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika,
– ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja,
– ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.
Izvajanje projektnih aktivnosti na navedenih področjih bo podlaga za pridobitev področnih certifikatov s strani posameznih podjetij, skupaj pa bodo projektne aktivnosti tvorile podlago za pridobitev krovnega certifikata. Ob projektnih aktivnostih na navedenih posameznih področjih je predvideno tudi celostno ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbeno odgovornega delovanja organizacij.
Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014 – 2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« oziroma 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« so v okviru javnega razpisa predvideni spodaj navedeni ključni cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilj in rezultati
Ključni cilj javnega razpisa je, z uvajanjem in spodbujanjem ustreznih ukrepov v podjetjih, s podeljenimi certifikati »Družbeno odgovorno podjetje« ter z odgovornim ravnanjem delodajalcev v odnosu do vseh generacij zaposlenih, še zlasti starejših od 45 let, izboljšati organizacijsko klimo / delovno okolje / delovno kulturo in tako prispevati k dvigu deleža delovno aktivnega prebivalstva.
Za doseganje pričakovanega cilja in rezultata javnega razpisa glede na specifičen cilj OP EKP 2014–2020 »boljši pogoji in večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih« morajo biti v času izvajanja projekta doseženi naslednji kazalniki:
Tabela 1: sklop A – Z vzpostavitvijo sistema certifikata in izvedbo certificiranja*
KAZALNIKI
VRSTA KAZALNIKA
VREDNOST – CELOTNA SLOVENIJA
Vzpostavljen sistem certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«
Kazalnik učinka
1
Število podjetij vključenih v postopek certificiranja »Družbeno odgovorno podjetje«
Kazalnik učinka
200 ≤ na ravni celotnega projekta
1. leto – 40 podjetij
2. leto – 80 podjetij
3. leto – 80 podjetij
Delež uspešno pridobljenih certifikatov »Družbeno odgovorno podjetje« od števila podjetij, ki bodo vključena v postopek certificiranja
Kazalnik rezultata
50 % na ravni celotnega projekta
1. leto – 0 % podjetij
2. leto – 30 % podjetij
(60 ≤ podjetij)
3. leto – 20 % podjetij
(40 ≤ podjetij)
Delež podjetji s prejetim certifikatom »Družbeno odgovorno podjetje«, v katerih je izvedena periodična/obdobna evalvacija med zaposlenimi o samem izvajanju ukrepov in njihovih učinkih
Kazalnika rezultata
– 10 % ≤ podjetij s krovnim certifikatom
– 30 % ≤ podjetij s področnim certifikatom
* V primeru, da prijavitelj še nima vzpostavljenega sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«, se s projektnim aktivnostmi v prvi vrsti osredotoči na vzpostavitev sistema in šele v nadaljevanju na samo izvedbo certificiranja podjetij. V tem primeru morajo biti v času izvajanja projekta doseženi kazalniki navedeni v Tabeli 1 – sklop A.
Tabela 2: sklop B – Izvedba certificiranja podjetij »Družbeno odgovorno podjetje«**
KAZALNIKI
VRSTA KAZALNIKA
VREDNOST – CELOTNA SLOVENIJA
Vzpostavljen sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«
Kazalnik učinka
Ni relevantno
Število podjetij vključenih v postopek certificiranja »Družbeno odgovorno podjetje«
Kazalnik učinka
250 ≤ na ravni celotnega projekta
1. leto – 60 podjetij
2. leto – 90 podjetij
3. leto – 100 podjetij
Delež uspešno pridobljenih certifikatov »Družbeno odgovorno podjetje« od števila podjetij, ki bodo vključena v postopek certificiranja
Kazalnik rezultata
50 %
na ravni celotnega projekta
1. leto – 10 % podjetij
(25 ≤ podjetij)
2. leto – 24 % podjetij
(60 ≤ podjetij)
3. leto – 16 % podjetij
(40 ≤ podjetij)
Delež podjetji s prejetim certifikatom »Družbeno odgovorno podjetje«, v katerih je izvedena periodična/obdobna evalvacija med zaposlenimi o samem izvajanju ukrepov in njihovih učinkih
Kazalnika rezultata
– 10 % ≤ podjetij s krovnim certifikatom
– 30 % ≤ podjetij s področnim certifikatom
** V primeru, da ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« se s projektnimi aktivnostmi osredotoči izključno na izvedbo certificiranja podjetij in morajo biti v času izvajanja projektnih aktivnosti doseženi kazalniki navedeni v Tabeli 2 – sklop B.
V razpisni dokumentaciji v točki 4.1.1 so kazalniki podrobno obrazloženi z vsebinskim opisom ter načinom in metodologijo merjenja.
4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa:
– so vsa podjetja ter organizacije registrirane in s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo več kot 5 zaposlenih, ne glede na panogo poslovanja, niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji in v celoti spoštujejo trenutno veljavno delovno pravno zakonodajo s svojimi zaposlenimi,
– strokovna in širša javnost.
Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva in končati najkasneje 30. 9. 2022.
5.2 Regija izvajanja projekta
Gre za ukrep sistemske narave, ki se bo izvajal na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer tako na območju Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), kot na območju Kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Zato se glede delitve razpoložljivih sredstev javnega razpisa po kohezijskih regijah uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro rata) definira na podlagi podatkov o registriranih podjetij v posamezni kohezijski regiji.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Sloveniji v letu 2016 registriranih 196.072 podjetij, od tega 85.638 v KRVS in 110.434 v KRZS. Razmerje1 med regijama je 56 % KRZS in 44 % KRVS. To razmerje se upošteva pri delitvi razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
1 Glede na navedene podatke, je na podlagi matematičnega izračuna razmerje med regijam sicer KRVS 56,32 : KRZS 43,67, ki pa se zaradi lažje delitve razpoložljivih sredstev in načrtovanje kazalnikov zaokroži na celo število, kot je naveden v točki 5.2.
5.3 Projektne aktivnosti
Javni razpis predvideva dva načina izvajanja projektnih aktivnosti, pri čemer je izbira ustreznih projektnih aktivnosti vezana na to ali ima prijavitelj že vzpostavljen sistem certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« ali pa ga bo tekom izvajanja projektnih aktivnosti razvil in vzpostavil.
Projektne aktivnosti so podrobno določene pod:
– sklopom A: Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij preko javnega povabila/javnega razpisa;
– sklopom B: Izvedba certificiranja podjetij preko javnega povabila/ javnega razpisa.
Projektne aktivnosti, ki se vežejo na upravljanje in promocijo projekta veljajo za oba sklopa.
Sklop A
Vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« in izvedba certificiranja podjetij preko javnega povabila/javnega razpisa
Izbrani prijavitelj je dolžan izvesti spodaj navedene aktivnosti, pri čemer si aktivnosti sledijo skozi navedene faze. Izvajanje posameznih projektnih faz se lahko prepleta oziroma se vsaka naslednja zaporedna faza lahko začne izvajati še pred zaključkom predhodne faze.
1. Razvoj/oblikovanje in vzpostavitev sistema certifikat »Družbeno odgovorno podjetje«, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– pregled trenutnega stanja aktivnosti, ki jih izvajajo delodajalci in temeljijo na družbeno odgovornem principu upravljanja podjetja,
– pregled tujih in domačih dobrih praks na področju vpeljevanja konceptov družbeno odgovornega delovanja organizacij,
– pripravo koncepta in standardov certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« (katalog ukrepov za posamezno področje certificiranja),
– nabor in izdelava podpornih orodij (vprašalniki, kontrolne-liste, formularji, načrti, usmeritve, smernice ipd.),
– pripravo in vzpostavitev modela certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«,
– promocija in spodbujanje izvajanja ukrepov za promocijo družbene odgovornosti v podjetjih,
– izvedba promocijskih aktivnosti za ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.
Predviden čas trajanja faze: 6 mesecev
V tej fazi prijavitelj pripravi koncept za vzpostavitev sistema certifikata »Družbeno odgovorno podjetje«. Certificiranje mora biti zastavljeno z izdajo krovnega ali področnega certifikata, pri čemer mora krovni certifikat obvezno vsebovati naslednja štiri področja ukrepov, ki jih bodo podjetja bodisi pričela izvajati ali jih že izvajajo, in sicer:
– Področje 1 – Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu,
– Področje 2 – Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika,
– Področje 3 – Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika,
– Področje 4 – Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.
2. Izvajanje certificiranja podjetij, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– priprava javnega povabila/javnega razpisa za izvedbo certificiranja podjetij, katerega bo prijavitelj pred objavo uskladil z ministrstvom,
– izvedba certificiranja podjetij na podlagi javnega povabila/ javnega razpisa, ki zajema naslednje aktivnosti:
– analiza stanja v podjetju in ugotavljanje podlag za podelitev certifikata,
– izvedba svetovanja z oblikovanjem individualnega programa podjetja glede na izbrano/-a področja certificiranja,
– ocenjevanje ustreznosti sprejetih in implementiranih ukrepov v podjetjih glede individualni program in glede na izbrano/-a področja certificiranja,
– izdaja področnega/krovnega certifikata »Družbeno odgovorno podjetje« v kolikor podjetje dosega minimalne standarde,
– aktivnosti povezane z možnostmi nadgradnje podeljenih področnih certifikatov do pridobitve krovnega certifikata,
– spremljanje izvajanja implementacije izbranih ukrepov v podjetjih, ki so pridobila področni/krovni certifikat, eno leto po pridobitvi certifikata, in sicer na način anketiranja zaposlenih z namenom preverjanja učinkov izvedenih ukrepov:
– pri vsaj 10 % podjetjih s prejetim krovnim certifikatom preveri implementacija ukrepov pri zaposlenih v podjetju,
– pri vsaj 30 % podjetjih s prejetim področnim certifikatom preveri implementacija ukrepov pri zaposlenih v podjetju.
– vodenje registra podjetij, katerim so bili podeljeni področni/krovni certifikati za družbeno odgovorna podjetja,
– objava seznama podjetij z dodeljenim področnim/krovnim certifikatom na spletnih straneh izbranega prijavitelja,
– vodenje arhiva izdanih področnih/krovnih certifikatov,
– obravnavanje upravičenosti morebitnih pritožb v postopkih podelitve certifikata,
– promocija in spodbujanje izvajanja ukrepov za promocijo družbene odgovornosti v podjetjih,
– izvedba promocijskih aktivnosti za ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.
V okviru druge faze bo potekalo certificiranje podjetij glede na individualiziran program in izbiro certifikata. Podjetja se lahko v sistem certificiranja bodisi prijavijo za pridobitev področnega certifikata, ki zajema enega ali več področij (maksimalno 3 področja), lahko pa se podjetje odloči za pridobitev krovnega certifikata, ki zajema vsa 4 področja navedena v 1 fazi.
Sklop B
Izvedba certificiranja podjetij preko javnega povabila/javnega razpisa
Izbrani prijavitelj je v okviru projektnih aktivnosti dolžan izvesti vse projektne aktivnosti, ki so v okviru sklopa A navedene v 2 fazi: Izvajanja certificiranja »podjetij in doseči kazalnike skladno s Tabelo 2 v poglavju 4.1.
Poleg zgoraj navedenih glavnih projektnih aktivnostih, opredeljenih bodisi v sklopu A bodisi v sklopu B, sta v načrtu projektnih aktivnosti obvezna tudi naslednja delovna sklopa, ki ju mora izbrani prijavitelj izvajati celoten čas izvajanja projekta:
Upravljanje projekta, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– vodenje sestankov,
– spremljanje projektnih aktivnosti z natančno določenimi postopki,
– sprotno ugotavljanje uspešnosti predvidenih projektnih aktivnosti,
– spremljanje doseganja operativnih ciljev in vmesnih rezultatov ter usklajenost s finančnim načrtom,
– priprava poročil,
– izvedbo evalvacije projektnih aktivnosti in priprava evalvacijskega poročila ter
– izvajanje drugih nalog, določenih v pogodbi o sofinanciranju.
Promocija projekta, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– promocija in spodbujanje izvajanja ukrepov za promocijo družbene odgovornosti v podjetjih,
– priprava komunikacijskega načrta,
– izdelava promocijskega gradiva,
– izdelava projektne spletne platforme,
– izvedba posvetov s predstavitvijo rezultatov projekta in najboljših praks širši javnosti,
– izdajanje spletnih novic s področja družbeno odgovornega delovanja organizacij ipd.
Navedena delovna sklopa oziroma aktivnosti in način njihove izvedbe ter vsebinski in časovni okvir morajo biti podrobno opredeljene v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ tremi projektnimi partnerji. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ 4 pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ trije projektni partnerji.
Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partnerji s projektnimi aktivnostmi pokrijejo vse projektne aktivnosti navedene v poglavju 5.3 javnega razpisa.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj in projektni partnerji podpišejo partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih projektnih partnerjev (Priloga št. 4: Partnerski sporazum) pri izvedbi projekta.
6.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji;
2. je registriran pri pristojnem organu najmanj tri leta pred vložitvijo prijave na javni razpis;
3. je registriran in/ali ima v svojem ustanovitvenem aktu opredeljeno opravljanje dejavnosti s področja spodbujanja družbene odgovornosti podjetij, razvojnega sodelovanja in družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri;
4. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta;
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis;
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
7. ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 7) prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 5., za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz spodaj navedenih uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 preverjalo v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor podatek za izpolnitev pogoja pod zaporedno številko 3 v uradni evidenci ni na voljo, prijavitelj priloži k vlogi dokazilo: Priloga št. 5. Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 5 preverjalo v uradni evidenci pristojnega finančnega urada. Za dokazovanje navedenega pogoja je prijavitelj vlogi dolžan priložiti posebno pooblastilo za namen razkritja podatkov, ki so davčna tajnost – skladno z 18. členom Zakona o davčnem postopku (Obrazec št. 5: Pooblastilo).
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 6 preverjalo v uradni evidenci pristojnega okrožnega sodišča.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.2 Upravičeni projektni partnerji
V kolikor bo prijavitelj kandidiral na javni razpis skupaj v projektnem partnerstvu, mora vsak projektni partner izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil.
6. z vodilnim partnerjem/izbranim prijaviteljem podpiše partnerski sporazum v katerem se podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev med seboj (dokazilo: Priloga št. 4: Partnerski sporazum).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 5) projektni partner podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 presojalo kot navedeno v točki 6.1 javnega razpisa.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 6 preverjalo na podlagi priloženega podpisanega partnerskega sporazuma (Priloga št. 4: Partnerski sporazum).
6.3 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi oziroma 8.3 prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 8.3.1 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4.1 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora, kot je navedeno v poglavju 8 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
4. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
6.4 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj izkazuje, da je strokovno usposobljen za izvajanje nalog, ki so predmet javnega razpisa (ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke ter opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih) (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica v točki 3.3.1 Opis prijavitelja in Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
2. Prijavitelj ali kateri izmed projektnih partnerjev (v kolikor prijavitelj kandidira v projektnem partnerstvu) ob vložitvi prijave izkazuje reference z izvajanjem vsaj enega projekta iz vsebinskega področja predmeta javnega razpisa v minimalni višini 300.000,00 EUR (dokazilo: Obrazec št. 1: prijavnica).
3. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v poglavjih 7.3, 8, 9 in 10.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, navedba v Obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 9).
4. Prijavitelj ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih aktivnosti za navedene ciljne skupine v točki 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS. Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.000.000,00 EUR, od tega je 1.120.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRZS in 880.000,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRVS. Sredstva niso prenosljiva med regijama.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev evropske kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
V EUR
2019
2020
2021
2022
SKUPAJ
KRZS (56 %)
160127 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – Z -14-20-EU
224.000,00
224.000,00
224.000,00
224.000,00
896.000,00
160128 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – Z -14-20-SLO
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
224.000,00
SKUPAJ KRZS
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.120.000,00
KRVS (44 %)
160125 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – V -14-20-EU
176.000,00
176.000,00
176.000,00
176.000,00
704.000,00
160126 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – V -14-20-SLO
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
176.000,00
SKUPAJ KRVS
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
880.000,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
EU DEL 80 %
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
1.600.000,00
SLO DEL 20 %
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja projekta po letih, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo izbrani (1) projekt do največ 2.000.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-35/2018/2 z dne 22. 8. 2018, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta od 2019 do vključno 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil ministrstva iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2022.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 9. 2022, in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja. Izbrani prijavitelj, ki predlaga spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na utemeljene, objektivne razloge oziroma okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi navedenih utemeljenih, objektivnih razlogov oziroma okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju celotne Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projekta v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno določeno kategorijo stroška.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
a) stroške plač;
b) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
c) stroške za službena potovanja;
d) stroške opreme in druga opredmetena osnovna sredstva;
e) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
f) stroške informiranja in komuniciranja;
g) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih upravičenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja v višini do 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja in projektne partnerje);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih PO ter v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.5 Upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo izbranemu projektu dodelilo sredstva za stroške plač, posredne stroške v obliki pavšalnega financiranja, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške informiranja in komuniciranja, stroške za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, stroške investicij v neopredmetena sredstva, stroške za službena potovanja ter strošek DDV.
A. Stroški plač
Stroški plač in povračil v zvezi z delom, ki so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter drugih stroškov v zvezi z delom so določeni kot standardni strošek na enoto, kot je to navedeno v Metodologiji izračuna višine upravičenega stroška dela za zaposlene na projektu – Priloga št. 3 (št. dokumenta 5442-7/2018/6 z dne 28. 8. 2018), in sicer:
– SSE A – stroški dela vodje projekta in strokovnih delavcev na uro dela na projektu v višini 19,25 EUR.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom za največ pet zaposlitev za polni delovni čas v okviru projekta pri prijavitelju in/ali morebitnih projektnih partnerjih.
Obvezno:
V okviru projekta morata biti obvezno prijavljeni naslednji delovni mesti:
– ena oseba kot vodja projekta, ki mora biti zaposlen na projektu najmanj za 0,5 zaposlitve polnega delovnega časa z naslednjimi nalogami: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in ministrstvom, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.).
– strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko opravlja več oseb, ki v skupnem obsegu ne presegajo 4.5 zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu ipd.).
Za posamezno osebo se lahko uveljavlja zaposlitev za polni ali le del delovnega časa. Na projektu je lahko zaposlenih več oseb, skupen strošek dela za vse osebe pa ne sme presegati maksimalne kvote petih zaposlitev za polni delovni čas v posameznem mesecu.
B. Posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov
Posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja/upravičenih stroškov plač zaposlenih na projektu (SSE A), pri čemer Skladno z Navodili PO in 68. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, metodologija izračuna ni potrebna.
Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnin in kurirskih storitev;
– amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material, čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja (računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni ipd. se upoštevajo pod opremo v točki 4.2.1.1), ki se uporablja na operaciji;
– stroški režije in administracije;
– stroški računovodskih storitev;
– stroški tekočega vzdrževanja;
– stroški najema nepremičnin in opreme;
– zavarovalne premije za objekte in opremo.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb pri upravičencu ali partnerju s svojimi zaposlenimi je neupravičen strošek. To pravilo velja tudi v primeru, ko projektni partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih projektnih partnerjih. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik prijavitelja ali projektnih partnerjev ali njegov družinski član, kar velja tako za prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– storitve izdelave strokovnih mnenj in poročil;
– drugi stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta.
D. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju stroškov za službena potovanja samo za zaposlene osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire prevoza in bivanja.
Stroški za službena potovanja so:
– stroški prevoza zaposlenih oseb v projektu;
– stroški kotizacije za zaposlene osebe v projektu;
– stroški bivanja za zaposlene osebe v projektu.
E. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa različne opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega projekta.
Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so:
– stroški nakupa strojne računalniške opreme;
– stroški nakupa opreme za tiskanje in razmnoževanje;
– stroški nakupa strežnikov in diskovnih sistemov;
– stroški nakupa telekomunikacijske opreme;
– stroški nakupa druge opreme, nujno potrebne za izvedbo projekta.
F. Investicije v neopredmetena sredstva
Investicije v neopredmetena sredstva zajemajo izdatke za nakup in stroške vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev. Neopredmetena sredstva se uporabljajo za namen in v skladu s cilji, določenimi v projektu.
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so:
– stroški finančnega najema licenčne oziroma programske opreme,
– stroški nakupa licenčne oziroma programske opreme.
G. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta in dejavnosti (npr. objave v medijih, tiskovne konference, informativni dogodki, oglaševanje);
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani;
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja, nujno potrebni za izvedbo projekta.
H. Davek na dodano vrednost
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen za odbitni DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV določeni v Navodilih PO.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 5. 11. 2018.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 5. 11. 2018 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 5. 11. 2018. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 5. 11. 2018, do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na JR za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba prijave v razpisni dokumentaciji). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 12. 11. 2018 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva (www.mddsz.gov.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki hkrati ne vsebuje na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 6: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki je prijavitelj ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in je zato ne bo mogoče uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena;
– če bo prijavitelj spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev;
– če bo prijavitelj spreminjal del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta ali elementov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve pri ocenjevanju ne bodo upoštevane.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in dopolnitve vlog, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 11 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel največje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo imel prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3. in 5. tega javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto).
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij (najmanj 60 točk).
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom o izbiri odločila predstojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa predstojnice ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju. Zaradi časovnega zamika, ki lahko nastane med planom plačil stroškov iz finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, in planom finančne dinamike izplačil iz proračuna, določene v pogodbi o sofinanciranju (v planu finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, je finančna dinamika predvidena na podlagi prijaviteljevih nastalih stroškov, medtem ko mora biti finančna dinamika predvidena v pogodbi o sofinanciranju pripravljena z vidika izplačil iz proračuna), bo prijavitelj, kateremu bo izdan sklep o izboru, pred podpisom pogodbe pozvan k uskladitvi in predložitvi novega finančnega načrta plačil stroškov za potrebe projekta, ki bo podlaga za pripravo pogodbe o sofinanciranju in napovedi izplačil iz proračuna.
Ministrstvo bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 100. Sofinanciran bo projekt, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora dosegati minimalni kakovostni kriterij najmanj 60 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO (merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji)
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 40 točk
1.1 Utemeljitev projekta
4
1.2 Poznavanje obstoječega stanja na področju družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji
8
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.4 Ustreznost aktivnosti
4
1.5 Vključevanje ciljnih skupin
8
1.6 Finančna ustreznost
8
1.7 Učinek doseženih ciljev
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.4 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
Možnih največ 20 točk
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
4
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
4
2.3 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
4
2.4 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
8
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 12 točk
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja oziroma projektnega partnerja
8
3.2 Izobrazba in izkušnje vodje projekta
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu zagotavljanje trajnosti dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 12 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov
4
4.3 Evalvacija dosežkov
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 16 točk
5.1 Prispevanje k povečanju prožnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih
4
5.2 Uveljavljanje fleksibilnih oblik organiziranosti dela
8
5.3 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni
4
Skupno število točk 
100
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z Navodili PO in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in Navodili PO;
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– javni razpis oziroma javni poziv za izvedbo certificiranja podjetij, pred objavo posredoval v pregled in potrditev ministrstvu.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe in podpisan v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora s projektnimi partnerji skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski sporazum), v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
Izbrani prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil in predpisov
Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 dostopnih na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Vprašanja je možno posredovati do 26. 10. 2018, zadnji odgovori bodo objavljeni do 29. 10. 2018.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem partnerstvu
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Metodologija za izračun standardne lestvice stroška na enoto (SSE A) za mesečni strošek za zaposlene na operaciji, ki se financira v okviru OP EKP 2014-2020
– Priloga št. 4: Partnerski sporazum v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem partnerstvu
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 5: Fotokopijo ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja (v kolikor ta ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 6: Izjava o neposlovanju z žigom
17.2.4 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih lahko prijavitelji priložijo, če želijo (dokazila se vežejo na možnost dodatnih točk pri oceni vloge iz podmerila št. 3.2)
– Priloga št. 7: Fotokopija potrdila o izobrazbi za vodjo projekta
– Priloga št. 8: Življenjepis vodje projekta
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti