Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2018 z dne 13. 8. 2018

Kazalo

Ob-2668/18, Stran 1711
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
javni razpis 
»DEMO PILOTI II 2018«
Na podlagi določb iz naslednjih dokumentov:
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289; v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU) z vsemi spremembami,
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena uredba,
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov UL L, št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1) (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK),
– Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Shema državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II, datum potrditve: 24. 12. 2014; dopolnitev 28. 7. 2017, 2. dopolnitev 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020),
– Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve 5. 5. 2016; redakcijski popravek 4. 11. 2016; trajanje do 31. 12. 2020),
– Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18),
– Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakon o socialnem podjetništvu – ZSocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18),
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, zadnja sprememba potrjena z dne 15. 2. 2018,
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, zadnja sprememba, z dne 11. 7. 2017,
– Slovenska strategija pametne specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 21. 12. 2017),
– Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 1-2/1/MGRT/0, Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«, dne 13. 8. 2018.
1. Naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi posredniškega organa in izvajalca javnega razpisa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:
– skrajšanje časa od ideje do trga,
– pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
– povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;
b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
Operacija je pilotni demonstracijski projekt (v nadaljevanju PD projekt).
»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za »pilotni« projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:
a) glede na tehnologije, ki jih uporablja projekt (tehnološke inovacije) in,
b) glede načina izvajanja tehnologij (inovacije v procesih ali metodah).
Pilotni projekt se izvaja v okviru prvega sklopa iz tretje točke točke 4.3 tega razpisa »Pogoji za operacijo«. Pilotni projekt se financira po RRI shemi državnih pomoči. Podatki o stopnjah sofinanciranja za posamezno shemo državnih pomoči so navedeni v 8.2. točki tega razpisa »Intenzivnost pomoči«, podatki o upravičenih stroških za posamezno shemo državnih pomoči pa so navedeni v točki 8.1. tega razpisa »Upravičeni stroški«.
»Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru projekta.
Demonstracijski projekt se izvaja v okviru drugega sklopa iz tretje točke točke 4.3 tega razpisa. Demonstracijski projekt vključuje samo demonstracijski del in se financira po regionalni shemi državnih pomoči. Podatki o stopnjah sofinanciranja za regionalno shemo državnih pomoči so navedeni v 8.2. točki tega razpisa »Intenzivnost pomoči«, podatki o upravičenih stroških za regionalno shemo državnih pomoči pa so navedeni v točki 8.1. tega razpisa »Upravičeni stroški«.
Cilj javnega razpisa, spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov skladno s cilji S4, je vzpostavitev PD projektov na področjih uporabe S4, ki jih bodo izvedli konzorciji in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij. Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4.
Natančna opredelitev področij uporabe S4 je dosegljiva na naslednji spletni povezavi: www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/. 1
1 (internet 10. 7. 2018)
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov konzorcijev, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.
Do sofinanciranja so upravičeni le tisti PD projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije, kot jih opredeljujejo potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.
Do osredotočenja na fokusna področja in tehnologije prihaja na osnovi prioritet razvojne politike iz Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju S4), ki so:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančnejša opredelitev fokusnih področij in tehnologij po posameznih prioritetah je predstavljena na spletni povezavi: http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:
– razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju,
– razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
– razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika,
– razvoj in testiranje rešitev na obstoječih izdelkih, storitvah, procesih ali tehnologijah z integracijo novih tehnoloških rešitev za uresničevanje razvoja skladno z Industrijo 4.0 (vključno z novimi oblikami im modeli vodenja z integracijo odprtih inovacijskih metod),
– razvoj aplikacij z uporabo omogočitvenih tehnologij, kot so tehnologije distribuiranih zapisov (t. i. Distributed ledger technology ali DLT), blockchain tehnologij, umetne inteligence, interneta stvari (IoT) s predstavitvijo možnosti rasti (scalability) projektov, v podobnih okoliščinah kjerkoli.
2.3. Regija izvajanja
PD projekti se bodo izvajali na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji (vodilni konzorcijski partnerji) in konzorcijski partnerji morajo imeti na dan oddaje vloge ustanovljen sedež/poslovno enoto/podružnico v Republiki Sloveniji, kar dokazujejo z vpisom v sodni register.
Prijavitelji in konzorcijski partnerji, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo najkasneje do prvega črpanja sredstev imeti poslovni nasklov podružnice v Republiki Sloveniji in bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, ki ga bodo prijavitelji in konzorcijski partnerji določili v vlogi glede na lokacijo izvajanja aktivnosti PD projekta.
Prijavitelji (vodilni konzorcijski partnerji) in konzorcijski partnerji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bo izvedena postavitev oziroma demonstracija PD projekta (kjer bo lokacija izvajanja aktivnosti PD projekta), kar bodo prijavitelji in konzorcijski partnerji nedvoumno določili v vlogi. PD projekt mora prispevati tudi k dvigu konkurenčnosti regije (lokacije), v kateri se bo izvajal.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz seznama v prilogi razpisne dokumentacije: Razdelitev slovenskih občin glede na kohezijsko regijo.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so:
– podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU014),
– startup podjetja (vključno z blockchain startup podjetji),
– socialna podjetja, opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP) in
– pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.
Partnerji v konzorciju so lahko osebe javnega in zasebnega prava, vodilni partner konzorcija pa mora biti oseba zasebnega prava (podjetje).
Upravičen prejemnik sredstev javnega razpisa je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje do oddaje prvega zahtevka za izplačilo poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register. Tako podjetje mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan vpis v Sodni register.
V primeru izbora vloge bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje aktivnosti PD projekta vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in k vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja, da v imenu konzorcija odda vlogo, da v imenu konzorcija podpiše pogodbo o sofinanciranju in v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih partnerjev.
4. Pogoji za kandidiranje
Prijavitelji in konzorcijski partnerji ter njihovi PD projekti morajo izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj in vsak konzorcijski partner podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki II.3.1 Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. točke javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če prijavitelji in/ali njihovi konzorcijski partnerji ne posredujejo ustreznih dopolnitev, se njihova vloga zavrne.
Če prijavitelji in konzorcijski partnerji ter njihov PD projekt ne bodo izpolnjevali vseh pogojev, se njihova vloga s zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje in konzorcijske partnerje
Prijavitelji in konzorcijski partnerji so podjetja – pravne osebe zasebnega in pravne osebe javnega prava, opredeljeni v točki 3 tega javnega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. V kolikor je prijavitelj/konzorcijski partner podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do oddaje prvega zahtevka za izplačilo ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register.
2. Prijavitelj/konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge in pred sklenitvijo pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge in pred podpisom pogodbe).
4. Med prijaviteljem/konzorcijskim partnerjem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
6. Prijavitelj/konzorcijski partner ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja/konzorcijskega partnerja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Prijavitelj/konzorcijski partner upošteva omejitve, ki izhajajo iz Uredbe Komisije 651/2014/EU v zvezi s sektorjem, v katerem ima registrirano dejavnost, ter na tak način zagotavlja skladnost s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve 5. 5. 2016; redakcijski popravek 4. 11. 2016; trajanje do 31. 12. 2020).
9. Prijavitelj/konzorcijski partner upošteva omejitve, ki izhajajo iz 4. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18), ter na tak način zagotavlja skladnost s shemo državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II, datum potrditve: 24. 12. 2014; dopolnitev 28. 7. 2017, 2. dopolnitev 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020).
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja/konzorcijskega partnerja v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj/konzorcijski partner za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
13. Prijavitelj/konzorcijski partner mora upoštevati pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za PD projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določata shemi državnih pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis: Shema državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve 5. 5. 2016; redakcijski popravek 4. 11. 2016; trajanje do 31. 12. 2020) in Shema državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II, datum potrditve: 24. 12. 2014; dopolnitev 28. 7. 2017, 2. dopolnitev 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020).
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje in konzorcijske partnerje
1. Prijavitelj PD projekta mora biti podjetje v skladu s 3. točko javnega razpisa. Prijavitelj je lahko podjetje, ki ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov.
2. Prijavijo se lahko samo konzorciji, v katerih lahko poleg prijavitelja sodeluje največ do 20 partnerjev, od tega največ četrtina (številčno) startup podjetij (vključno z blockchain startup podjetji) in socialnih podjetij skupaj.
3. Prijavitelj/konzorcijski partner je na dan 31. 12. 2017 zaposloval več kot tri osebe za polni delovni čas. Ta omejitev ne velja za startup podjetja in socialna podjetja.
4. Prijavitelj/konzorcijski partner mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis (upošteva se datum vpisa v Sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja, kakor tudi ne velja za startup in socialna podjetja.
5. Višina čistih prihodkov od prodaje prijavitelja in ostalih konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu glede na datum oddaje vloge na ta javni razpis mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega PD projekta. To velja za konzorcij kot celoto.
6. Člani konzorcija ne smejo biti med seboj povezane družbe, 25 % ali več v skladu z določili Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Podjetje lahko na javnem razpisu nastopi največ 1x kot prijavitelj in 1x kot konzorcijski partner. To ne velja za startup in socialna podjetja, ki lahko nastopijo največ kot en konzorcijski partner v enem PD projektu.
8. Prijavitelj/konzorcijski partner ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim partnerjem.
4.3 Pogoji za operacijo
1. PD projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. PD projekt mora ustrezati enemu od navedenih področij uporabe S4, navedenim v www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/ in točki 2.2 javnega razpisa.
3. PD projekt se izvaja v naslenjih sklopih aktivnosti, in sicer:
a) Prvi sklop – razvoj pilota – je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta. V skladu z definicijami faz v FRASCATI MANUALu 2015 (Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development) v to fazo uvrščamo eksperimentalni razvoj. Razvrstitev faz navajamo v Poglavju II.5.1. v razpisni dokumentaciji. Prvi sklop se sofinancira v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve 5. 5. 2016; redakcijski popravek 4. 11. 2016; trajanje do 31. 12. 2020),
b) Drugi sklop – postavitev in testiranje demonstracije – je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju evalvaciji in diseminaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta. Drugi sklop se sofinancira v skladu s shemo državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II, datum potrditve: 24. 12. 2014; dopolnitev 28. 7. 2017, 2. dopolnitev 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020),.
4. PD projekt lahko za zagotovitev celovitosti in doseganje ciljev vključuje oba sklopa aktivnosti iz predhodne točke tega poglavja javnega razpisa. V primeru, ko ima konzorcij že razvito rešitev, ki je pripravljena za predstavitev oziroma za demonstracijo, lahko izvaja samo drugi sklop aktivnosti. V nobenem primeru pa PD projekt ne more vključevati samo prvega sklopa aktivnosti.
5. Razmerje med sklopi aktivnosti določi prijavitelj v skladu s planirano izvedbo PD projekta.
6. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega PD projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije PD projekta. Pri tem se poleg lastnih sredstev prijavitelja in konzorcijskih partnerjev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter ostali viri do povrnitve stroškov.
7. V primeru investicije, mora investitor pridobiti vsa dovoljenja najkasneje do predložitve prvega zahtevka za izplačilo, v kolikor relevantne pravne podlage to zahtevajo. Za ta namen investitor ob prijavi priloži izjavo.
8. Višina sofinanciranja (subvencije): subvencija ne sme biti nižja od 1.000.000,00 EUR in lahko znaša največ 5.000.000,00 EUR.
9. PD projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije 651/2014/EU o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
10. Prijavitelji/konzorcijski partnerji morajo voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s PD projektom pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcih 2 ali 3 vloge na javni razpis. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za PD projekt.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij/projektov
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), s katero bodo lahko kot ocenjevalci sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, ki bodo izbrani za razpisano področje uporabe S4. Komisijo in zunanje strokovnjake s sklepom imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba. Ocenjevalci lahko izvedejo posebno ocenjevanje realnosti ocenjene vrednosti PD projekta.
Podlaga za zavrnitev vlog je lahko samo neizpolnjevanje pogojev javnega razpisa oziroma nedoseganje zadostnega števila točk pri merilih in nezadostnega obsega sredstev. Nikakor pa ne morejo biti predmet zavrnitve druge zahteve javnega razpisa, ki niso vključene med pogoji javnega razpisa oziroma merili.
5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se s sklepom zavrne. Vse ostale vloge pa komisija, lahko tudi s s pomočjo zunanjih strokovnjakov, oceni na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merila
Najvišje možno št. točk
1
KAKOVOST IN TRŽNI POTENCIAL PD PROJEKTA: 
Utemeljitev PD projekta na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja, razvoj proizvodov, storitev, inovativnost in celovitost načrtovanih proizvodov, storitev in procesov, tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije), prispevek k doseganju ciljev S4 v PD projektu.
– 1.1. Stopnja tehnološke odličnosti
– 1.2. Stopnja inovativnosti PD projekta
– 1.3. Izkazani potencial za uvajanje novih inovativnih rešitev za realizacijo ciljev Industrija 4.0 z uporabo omogočitvenih tehnologij (blockchain tehnologija, tehnologija distribuiranih zapisov, umetna inteligenca, internet
– 1.4. Tržni potencial in ciljni trgi predlaganega PD projekta ter možnost rasti (scalability)
– 1.5. Umeščenost v področje skupnega razvoja S4
51
2
SPOSOBNOST PRIJAVITELJA/KONZORCIJSKIH PARTNERJEV:
Usposobljenost prijavitelja/konzorcijskega partnerja za izvedbo PD projekta
– 2.1. Upravljavska/koordinacijska/strokovna sposobnost prijavitelja in konzorcijskih partnerjev
– 2.2. Razvojno-inovacijska sposobnost prijavitelja in konzorcijskih partnerjev
– 2.3. Sestava – uravnoteženost – konzorcija
– 2.4. Predhodnje izkušnje pri sodelovanju v verigah vrednosti
– 2.5. Razvojna osnova za izvedbo PD projekta
14
3
METODOLOGIJA: 
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost.
– 3.1. Projektno vodenje PD projekta
– 3.2. Terminski plan PD projekta
– 3.3. Finančna konstrukcija PD projekta
14
4
ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV: 
Izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive. Trajnostna naravnanost PD projekta za doseganje ciljev Industrije 5.0 (ekonomski, okoljski, socialni učinek)
– 4.1. Trajnostna naravnanost, ki se izraža skozi steber okoljske trajnosti PD projekta
– 4.2. Trajnostna naravnanost, ki se izraža skozi steber socialne trajnosti PD projekta
– 4.3. Trajnostna naravnanost, ki se kaže skozi steber ekonomske trajnosti PD projekta
21
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100 točk.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč.II.4.
V primeru merila št. 4 »Širši družbeni vpliv« prijavitelj opredeli kazalnik iz obstoječih razpoložljivih baz kazalnikov (GRI indeks, SDG indikatorji ipd.) in navede referenčno bazo indikatorjev. (https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/)
Podrobnejši opis postopka izbora je v točki 5.2 Razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 56.602.502,29 EUR, in sicer:
Proračunska 
postavka
Programsko območje
Leto 2019
(v EUR)
Leto 2020
(v EUR)
Leto 2021
(v EUR)
Leto 2022
(v EUR)
Skupaj 
(v EUR)
160253 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
7.102.196,92
13.258.140,41
13.258.140,41
7.809.414,67
41.427.892,41
160254 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
687.305,58
1.124.681,85
1.124.681,85
662.469,00
3.599.138,28
2130-14-0004 Spodbujanje inovativnosti 2014-2020, PP 160051
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
2.210.497,50
3.617.177,74
3.617.177,74
2.130.618,62
11.575.471,60
Skupaj
10.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
10.602.502,29
56.602.502,29
Namenska sredstva EU so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji.
Del sredstev za programsko območje Kohezijske regije Zahodna Slovenija bo zagotovljen na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s prerazporeditvami na letni ravni v skladu z načrtovano višino in dinamiko, pred uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen:
– v primeru premajhnega števila ustreznih vlog,
– če sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Dinamika sofinanciranja PD projekta bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem (vodilnim partnerjem konzorcija) kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja PD projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. V kolikor se bo dosegla zgornja meja razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno proračunsko leto, bodo upravičenci, ki so, glede na dosežene točke, naslednji upravičeni do pomoči, prerazporejeni v naslednje proračunsko leto (zamik črpanja sredstev sofinanciranja), dokler bodo v sklopu tega proračunskega leta še razpoložljiva sredstva. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom ministrstva o zamiku črpanja sredstev sofinanciranja v naslednjem proračunskem letu, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Izplačila, ki jih neposredno izvaja ministrsvo, so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa dela ministrstva za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, z objavo v Uradnem listu RS.
7. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi dveh priglašenih shem državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II, datum potrditve: 24. 12. 2014; dopolnitev 28. 7. 2017, 2. dopolnitev 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020), (v nadaljevanju: shema državne pomoči) in »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve 5. 5. 2016; redakcijski popravek 4. 11. 2016; trajanje do 31. 12. 2020).
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
8. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemama državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
8.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim PD projektom.
Razvojne in pilotno demonstracijske aktivnosti 
Prvi sklop aktivnosti: (»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI« (RRI shema) v okviru eksperimentalnega razvoja2
 
Upravičeni stroški
– Stroški plač: stroški osebja razvojnikov, strokovnih in tehničnih sodelavcev, ki izvajajo PD projekte, zaposlenih pri prijavitelju in konzorcijskih partnerjih 
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenega razvoja ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za projekt 
– Posredni stroški v višini 15 %, ki so vezani na zaposlitve (dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja PD projekta)
Drugi sklop aktivnosti: (»Regionalna shema državnih pomoči« (RR shema) v okviru postavitve in testiranja demonstracije
 
Upravičeni stroški
– Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev). 
– Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev. 
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta, montaže in zagona strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta, montaže in zagona strojev/opreme v tehnološki proces so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, če transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljenem PD projektu, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo PD projekta).
– Posredni stroški v višini 15 %, ki so vezani na zaposlitve.
Ena vrsta stroška ne sme predstavljati 100 % vseh načrtovanih in realiziranih stroškov PD projekta.
2 Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese in storitve, ki niso v veliki meri ustavljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve ali potrjevanja. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko pomenijo izboljšanje.
Za sofinanciranje je izključena proizvodnja predhodno že razvitih proizvodov ter uvajanje že razvitih procesov in storitev.
V primeru, ko projekt ne dosega ciljev, se lahko sredstva sorazmerno znižajo.
Dokazila za upravičenost stroškov PD projekta so:
– vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju PD projekta,
– dokazila o doseženih ciljih (rezultatih),
– dokazila za upravičenost posamezne vrste stroškov glede na določila tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politikev obdobju 2014–2020.
Dokazila za upravičenost stroškov PD projekta po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki II.5.2. »Upravičeni stroški in način njihovega dokazovanja« razpisne dokumentacije.
V primeru, da upravičenec ne predloži dokazil o upravičenosti stroškov PD projekta, lahko ministrstvo zahteva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
8.2 Intenzivnost pomoči
a) Prvi sklop aktivnosti: Intenzivnost pomoči po RRI shemi, v okviru eksperimentalnega razvoja:
Velikost podjetja
Intenzivnost pomoči 
(Kohezijska regija vzhodna in zahodna Slovenija)
velika podjetja
do 25 %
srednje velika podjetja
do 35 %
mikro in mala podjetja
do 45 %
b) Drugi sklop aktivnosti: Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči po Regionalni shemi, v okviru postavitve in testiranja demonstracije:
Velikost podjetja
Intenzivnost pomoči
Kohezijska regija 
vzhodna Slovenija
Kohezijska regija 
zahodna Slovenija
velika podjetja
do 25 %
do 10 %
srednja podjetja
do 35 %
do 20 %
mikro in mala podjetja
do 45 %
do 30 %
Višina sofinanciranja (subvencije) posameznega PD projekta
Višina sofinanciranja (subvencija) posameznega PD projekta je najmanj 1.000.000,00 EUR in največ 5.000.000,00 EUR. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo zneski brez DDV.
Upravičenec za sofinancirane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
Velikost vsakega posameznega prijavitelja in konzorcijskega partnerja (in s tem intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU, kar je podrobneje predstavljeno razpisni dokumentaciji.
Če se v postopku odpiranja in ocenjevanja vlog ugotovi, da je velikost kateregakoli prijavitelja ali konzorcijskih partnerjev v finančni konstrukciji PD projekta napačno opredeljena, se takšna vloga s sklepom zavrne.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
8.3. Način dokazovanja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov. Med poenostavljene oblike sodi standardna lestvica stroška na enoto in pavšalno financiranje. Med klasične oblike obračunavanja sodi dejansko dokazovanje upravičenih stroškov.
8.3.1. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Upravičenci morajo izvesti PD projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.
Novo opremo in/ali storitve, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljeno nabaviti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z upravičencem s 25 % in več. Za povezano osebo z upravičencem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
8.3.2 Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške osebja se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela, skladno z usmeritvami v Smernicah o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI) predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15, 27/17 in 9/18) in začasnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018, izračunanih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2018 https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/cena-18.asp.
Metodologija izračuna standardne lestvice stroškov na enoto za stroške dela na PD projektu ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v točki II.5.2. »Upravičeni stroški in način njihovega dokazovanja« razpisne dokumentacije ter točki III. »Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške osebja« razpisne dokumentacije.
V primeru pilotnega projekta se lahko uveljavljata obe spodaj navedeni vrsti stroškov, in sicer za pilotni del »Strošek dela razvoja na uro opravljenega dela na PD projektu«, za demonstracijski del pa samo strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na PD projektu. V primeru demonstracijskega projekta pa samo strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na PD projektu.
Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice na enoto za stroške dela, je vrednost enote:
Standardna lestvica stroška na enoto
Strošek dela razvoja na uro opravljenega dela na PD projektu 
21,07 EUR
Strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na PD projektu
14,05 EUR
Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje trajanja PD projekta.
Do stroškov dela za razvoj je upravičen samo tisti PD projekt, ki je sestavljen iz prvega (pilotnega) in drugega (demonstracijskega) dela projekta. Stroški dela razvojnikov se krijejo samo v prvem (pilotnem) delu PD projekta.
8.3.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na PD projekt
V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških konzorcijski partnerji lahko uveljavljajo možnosti poenostavitev v obsegu 15 % na stroške dela.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od datuma oddaje vloge in največ do 31. 5. 2022.
Obdobje izvajanja PD projektov je lahko največ do 36 mesecev, pri čemer se lahko izvajanje aktivnosti na projektu prične tudi po datumu oddaje vloge, v tem primeru to prijavitelj opredeli v vlogi.
Tveganje glede izvajanja PD projekta pred datumom izdaje sklepa o izboru nosi prijavitelj in konzorcijski partnerji.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena, oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe o sofinanciranju in je podprt z ustrezno listino.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so določeni v pogodbi o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med prispevkom Evropske unije in nacionalnim prispevkom za sofinanciranje operacije je 80/20, pri čemer nacionalni prispevek zagotavljajo upravičenci iz lastnih virov.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je: 23. 10. 2018.
Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in konzorcijski partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije, da se z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinjajo in da v celoti sprejemajo določila, navedena v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki se nahaja v obrazcu 8 v prilogi razpisne dokumentacije. Ministrstvo si pridružuje pravico do spremembe vzorca pogodbe o sofinanciranju.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji v točki 10 Vsebina in popolnost vloge na javni razpis.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka osebno oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do navedenega roka pravočasno oddane po pošti. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
Vloga na javni razpis mora biti pripravljena v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter oddana v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog v skladu s 25. členom ZPOP-1 ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge in neustrezno označene vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije se kot nepopolna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju PD projekta ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestni od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Zoper sklep o neizboru se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani: www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na PD projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 (deset) let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za PD projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s PD projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za PD projekt.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem PD projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega PD projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem PD projekta ter rezultate PD projekta. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate PD projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR), ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziroma obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljenem na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v prilogi razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma vsi upravičenci, je izvedba javnega razpisa ali javnega poziva, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe o izidu javnega razpisa ali javnega poziva in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju izbranih operacij. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb PD projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih (v primeru MSP je rok 3 leta) od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja PD projektov ali izvrševanja PD projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe in bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na PD projektu niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranjeizdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji,ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k javnem razpisu in razpisni dokumentaciji so potencialnim prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred posameznim rokom za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred posameznim rokom za oddajo vloge pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost