Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

VL 121390/2017 Os-1148/18, Stran 321
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, Novo mesto, ki ga zastopa zak. zast. Jasmina Rastoder Kafol, Brod 11, Novo mesto - dostava, proti dolžnici Nataši Čiča, Bašćinska cesta 51D, Karlovac, ki jo zastopa zak. zast. odv. Mateja Dren, Štefanova ulica 5, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 210,00 EUR, sklenilo:
Dolžnici Nataši Čiča, Bašćinska cesta 51D, Karlovac, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mateja Dren, Štefanova ulica 5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2018