Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018

Kazalo

VL 65735/2017 Os-1128/18, Stran 320
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika ASP storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Cesta Janeza Finžgarja 2, Jesenice, ki ga zastopa Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p. d.o.o., Stritarjeva ulica 6A, Kranj, proti dolžniku Mateju Kukulj, Kralja Tomislava 19, Karlovac, ki ga zastopa zač. zastop. odv. Špelca Sever Mlinarič, Gorenjska cesta 28, Radovljica, zaradi izterjave 1.912,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mateju Kukulj, Kralja Tomislava 19, Karlovac, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Špelca Sever Mlinarič, Gorenjska cesta 28, Radovljica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2018